Evelina Greblikaitė

1.  Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal skyriaus kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros, uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ES techninės paramos lėšomis finansuojamais veiksmų programos (-ų) administravimo projektais;
1.2. administruoja Ūkio ministerijai priskirtus ES techninės paramos lėšomis finansuojamus veiksmų programos (-ų) administravimo projektus, vykdo asmens, atsakingo už Ūkio ministerijai priskirtų ES techninės paramos lėšomis finansuojamų veiksmų programos (-ų) administravimo projektų priežiūrą, funkcijas, siekdamas sėkmingo užsibrėžtų projekto tikslų įgyvendinimo;
1.3. planuoja ES techninės paramos lėšų veiksmų programai (-oms) administruoti poreikį, siekdamas užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą funkcijoms, susijusioms su ES struktūrinės paramos administravimu, atlikti;
1.4. planuoja administracinių gebėjimų, būtinų ES struktūrinei paramai administruoti, stiprinimo veiklas ir organizuoja jų įgyvendinimą, užtikrindamas tikslingą Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administruojančių ES struktūrinę paramą, kvalifikacijos kėlimą;
1.5. rengia ir teikia viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) Ūkio ministerijos ES techninės paramos lėšomis finansuojamų veiksmų programos (-ų) administravimo projektų įgyvendinimo ataskaitas ir mokėjimo prašymus;
1.6. rengia ir derina su CPVA ES techninės paramos lėšomis finansuojamų veiksmų programos (-ų) administravimo projektų keitimų dokumentus;
1.7. nustatyta tvarka teikia Ūkio ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, kuruojančiam departamento veiklą (toliau – ūkio viceministras), veiklos ataskaitas apie ES techninės paramos lėšomis finansuojamų veiksmų programos (-ų) administravimo projektų vykdymo eigą ir rezultatus;
1.8. teisės aktų nustatyta tvarka saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus;
1.9. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su ES techninės paramos administravimu ir finansavimu, projektus, užtikrindamas skaidrumo, patikimo finansų valdymo ir efektyvaus lėšų panaudojimo principų laikymąsi;
1.10. tinkamai ir laiku vykdo ūkio ministro, Ūkio ministerijos kanclerio ir ūkio viceministro, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusias su ES struktūrinės paramos administravimu, ir kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2.2. turėti darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Office“, „Internet Explorer“; mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais bei kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.6. būti susipažinęs su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir mokėti pasirinkti darbo metodus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti ir valdyti informaciją, rengti išvadas.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27