Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

1.1. užtikrina buhalterinės apskaitos tvarkymą laikydamasis buhalterinę apskaitą reguliuojančių teisės aktų, taip pat Ūkio ministerijos apskaitos politikos reikalavimų;
1.2. atlieka finansų kontrolės procedūras, nustatytas Ūkio ministerijos finansų kontrolės taisyklėse;
1.3. užtikrina, kad visos Ūkio ministerijos ūkinės operacijos būtų įtrauktos į kompiuterizuotą apskaitą pagal skyriui pateiktus dokumentus.

2. Skyrius, siekdamas įgyvendinti jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. organizuoja Ūkio ministerijos įgyvendinamų programų iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų detaliųjų sąmatų pagal ūkio ministro nustatytas formas ir jų pakeitimų rengimą;
2.2. rengia iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų įgyvendinamų programų Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytų formų sąmatas ir jų pakeitimus pagal programas, funkcijas ir ekonominės klasifikacijos kodus;
2.3. tinkamai ir laiku tvarko Ūkio ministerijai vykdomoms programoms ir projektams iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos, valstybės biudžeto lėšų, nebiudžetinių lėšų, turto ir įsipareigojimų apskaitą;
2.4. kontroliuoja Ūkio ministerijos vykdomų programų ir projektų iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatų vykdymą pagal išlaidų sąmatų straipsnius;
2.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto programų ir projektų sąmatose numatytų lėšų;
2.6. sudaro Ūkio ministerijos finansinę atskaitomybę, statistines, kitas ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kitoms valstybės institucijoms ir Įstaigoms;
2.7. teikia reikalingą finansinę informaciją ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos vykdomų programų koordinatoriams, vadovams ir programų priemonių vadovams, valstybės institucijoms ir įstaigoms;
2.8. dalyvauja priimant sprendimus dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso būdu, finansavimo, sudarant projektų  finansavimo ir administravimo sutartis su pareiškėjais arba įgaliojant įgyvendinančiąsias institucijas sudaryti su pareiškėjais sutartis;
2.9. 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų administravimo laikotarpiu dalyvauja priimant sprendimus dėl ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, grąžinimo, susigrąžinant ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšas, išmokėtas ir (ar) panaudotas pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, iš projekto vykdytojo arba įgaliojant įgyvendinančiąja instituciją jas sugrąžinti, teikiant informaciją apie priimtus sprendimus dėl lėšų grąžinimo tvirtinančiajai institucijai;
2.10. 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų administravimo laikotarpiu dalyvauja priimant sprendimus dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, gavus įgyvendinančiosios institucijos informacijos apie nustatytus pažeidimus įgyvendinant projektą ir siūlymus dėl tolesnių
su projekto įgyvendinimu susijusių veiksmų;
2.11. 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo laikotarpiu dalyvauja susigrąžinant ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšas, projekto vykdytojui išmokėtas ir (ar) panaudotas pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
2.12. atlieka ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje esančios informacijos peržiūrą;
2.13. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos finansų kontrolės sistemos veiksmingumui užtikrinti teisės aktų projektus, keičiant pirmiau nurodytus teisės aktus arba teikiant atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jų keitimo;
2.14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių veikloje klausimams, susijusiems su ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų administravimu, spręsti;
2.15. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir išduoda Ūkio ministerijos ar jos reguliavimo srityje esančių (buvusių) ūkio subjektų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), kurių darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentai saugojami Ūkio ministerijos archyve, pažymas apie jų gautas pajamas ir pažymas apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti;
2.16. organizuoja piniginių lėšų, turto ir įsipareigojimų inventorizavimą;
2.17. užtikrina tinkamą gaunamų ir rengiamų buhalterinių dokumentų saugojimą ir perdavimą į Ūkio ministerijos archyvą;
2.18. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.19. atlieka kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31