Gabija Tamulevičienė

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
1.1. vertina bendrą Lietuvos ūkio raidos analizę, teikia išvadas ir pasiūlymus konkurencingumo skatinimo bei ūkio plėtros klausimais;
1.2. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia (atnaujina) ir įgyvendina Valstybės pažangos strategijos ,,Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 ,,Dėl Valstybės pažangos strategijos ,,Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Sumanios ekonomikos sritį;
1.3. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja svarstant ir rengiant teisės aktų projektus ir teikia parengtų teisės aktų, susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektų įvertinimą, pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms, kad būtų užtikrintas kryptingas Europos Komisijos 2010 m. kovo 3 d. komunikato Nr. KOM (2010) 2020 ,,2020 m. Europa“. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ ir Ekonominės politikos koordinavimo Europos Sąjungoje ciklo (Europos semestro) įgyvendinimas Lietuvoje;
1.4. rengia Nacionalinę reformų darbotvarkę ir jos įgyvendinimo ataskaitas ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Europos Komisijai;
1.5. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Europos Sąjungos Tarybos patvirtintų rekomendacijų Lietuvai dėl nacionalinių reformų įgyvendinimo;
1.6. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei siunčiamų raštų susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektų rengimą ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų;
1.7. dalyvauja seminaruose, konferencijose, Europos Sąjungos institucijose ir kituose renginiuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
1.8. dalyvauja darbo grupėse, kuriose rengiami ir vertinami įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai socialiniais ir ekonominiais klausimais;
1.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.10. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
1.11. nesant Skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities (ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypties) arba technologijos mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį ūkio politikos formavimo srityje;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, ūkio vystymo politikos, euro įvedimą Lietuvoje, biudžeto sandaros, strateginio planavimo įgyvendinimą;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles ir, prireikus, mokėti parengti teisės aktų, reguliuojančių ūkio vystymo politikos klausimus, pakeitimo projektus, sugebėti vertinti su ūkio vystymo politika susijusius teisės aktų projektus, ūkio raidos procesus ir tendencijas;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.6. mokėti spręsti neapibrėžtas problemas, ieškant įvairių sprendimo būdų;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Adobe Reader, Internet Explorer;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-28