Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

1.1. dalyvauti formuojant konkurencingumo didinimo valstybės politiką, kuriant palankią verslui aplinką pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
1.2. dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos geresnio reglamentavimo politiką Lietuvoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.3. dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos politiką ES paslaugų vidaus rinkos srityje (įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse) Lietuvoje ir ES institucijose ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą Lietuvoje;
1.4. dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos konkurencijos politiką Lietuvoje ir ES institucijose.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, analizuoja verslo sąlygas Lietuvoje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų gerinimo priemonių;
2.2. dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų veikloje kuriant stabilią ir palankią verslui aplinką, garantuojančią vienodas konkurencijos sąlygas Lietuvos ir ES ūkio subjektams ir užtikrinančią sąžiningą konkurenciją;
2.3. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų projektus Ūkio ministerijai priskirtais klausimais ir koordinuoja arba organizuoja jų įgyvendinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;
2.4. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei konkurencijos politikos formavimo srityje;
2.5. koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos klausimų sprendimą;
2.6 teikia pastabas bei pasiūlymus valstybės pagalbos klausimais rengiant ministerijos administruojamų ES fondų investicijomis remiamų projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus;
2.7. koordinuoja valstybės politikos formavimą ir įgyvendinimą ES paslaugų vidaus rinkos politikos srityje;
2.8. koordinuoja įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas politikos formavimą ir įgyvendinimą;
2.9. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) (toliau – Paslaugų direktyva) nuostatų įgyvendinimą;
2.10. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoja pagal Skyriui priskirtą kompetenciją Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
2.11. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir ekonominių programų poveikį ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimui ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.12. vykdo sisteminę valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vykdomo administracinio bendradarbiavimo pagal Paslaugų direktyvą per vidaus rinkos informacinę sistemą, priežiūrą;      
2.13. teikia informaciją Europos Komisijai dėl ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimo ir geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimo Lietuvoje;
2.14. teikia pranešimus Europos Komisijai dėl teisės aktuose nustatomų įsisteigimo arba nustatomų ar panaikinamų paslaugų teikimo laisvei taikomų reikalavimų;
2.15. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus ūkinės ir komercinės veiklos licencijavimo taisyklių projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;
2.16. koordinuoja teisės aktuose įtvirtintų ūkinės komercinės veiklos leidimų (licencijų) peržiūrą, jų išdavimo sąlygų analizę ir būtinų teisės aktų pakeitimų projektų parengimą;
2.17. koordinuoja ES geresnio reglamentavimo srities iniciatyvų, skirtų administracinei naštai mažinti, teisės aktams supaprastinti, teisinio reguliavimo kokybei ir verslo sąlygoms gerinti, įgyvendinimą ir apie tai informuoja ES institucijas;
2.18. bendradarbiaudamas su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoja Lietuvos geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimą;
2.19. koordinuoja nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo priemonių įgyvendinimą;
2.20. organizuoja, techniškai ir ūkiškai aptarnauja Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos veiklą;
2.21. dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, sprendimų projektų poveikio verslo sąlygoms ir konkurencijai vertinimo procedūras;
2.22. analizuoja kartu su teisės aktų projektais pateiktų numatomo teisinio reguliavimo poveikio verslo sąlygoms ir konkurencijai vertinimo rezultatų kokybę;
2.23. analizuoja strateginius ES paslaugų sektoriaus ir geresnio reglamentavimo politikos dokumentus bei iniciatyvas, skirtas verslo sąlygoms gerinti ir reguliavimui tobulinti, rengia pasiūlymus dėl jų reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje ir koordinuoja jiems įgyvendinti nustatytų priemonių įgyvendinimą;
2.24. įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie ES ir Lietuvos paslaugų, konkurencijos politikos, geresnio reglamentavimo iniciatyvas skleisti;
2.25. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, organizuoja nacionalinių ir tarptautinių verslo sąlygų tyrimų ekspertinius vertinimus, apibendrina analizės rezultatus ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo;
2.26. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
2.27. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;
2.28. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia informaciją ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;
2.29. teikia pasiūlymus ir informaciją ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė) pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
2.30. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, analizuoja ES direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų teisės aktų projektus, rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ūkio ministrui pavestose valdymo srityse valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą;
2.31. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose;
2.32. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, gyvendina ES teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės ES įsipareigojimus, ES teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja ES institucijas;
2.33. organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
2.34. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos, Departamento ir Skyriaus tikslai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12