Giedrė Kuodytė-Mirkienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja skyriui, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, atstovauja skyriui, kad būtų užtikrintas efektyvus ES reikalų koordinavimas Ūkio ministerijoje;
1.2. pagal skyriui suteiktas teises atsako už skyriui pavestų funkcijų vykdymą, kad būtų kokybiškai įgyvendinami skyriui keliami uždaviniai.
1.3. koordinuoja Ūkio ministerijos kompetencijai tenkančių klausimų atstovavimą ES institucijose, siūlo atstovavimo ES institucijose ir Lietuvos Respublikos pozicijų prioritetus, kad būtų užtikrintas veiksmingas atstovavimas Ūkio ministerijai;
1.4. kontroliuoja ir atsako už departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimų skyriui atlikimą, kad būtų laiku ir kokybiškai atlikti skyriaus darbai;
1.5. esant būtinybei, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu teikia su skyriaus funkcijų atlikimu susijusius pavedimus Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, kad būtų gauta efektyviam ES reikalų koordinavimui Ūkio ministerijoje reikalinga informacija;
1.6. bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje, kitomis Lietuvos Respublikos, ES institucijomis, nustatyta tvarka valstybės institucijoms teikia reikiamą informaciją, kad būtų užtikrintas efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas;
1.7. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministras) paskirtais specialiaisiais atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, koordinuoja jų veiklą, kad būtų efektyviai valdoma informacija apie ES institucijose svarstomus klausimus ir užtikrintas efektyvus atstovavimas Ūkio ministerijai;
1.8. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų raštus, kad būtų pateikta su ES reikalais susijusi informacija;
1.9. Ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) įgaliojimu dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, taip pat kituose renginiuose Lietuvoje bei užsienyje, kad būtų užtikrintas veiksmingas atstovavimas Ūkio ministerijai;
1.10. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, grupėms priskirti uždaviniai;
1.11. pagal kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.12. vykdo kitus ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir departamento direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – socialinių, fizinių, humanitarinių, biomedicinos arba technologijos mokslų studijų srities magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos narystę ES;
6.3. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
6.4. gerai išmanyti ES reikalų koordinavimo tvarką ir reikalavimus Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius ES reikalų koordinavimą;
6.5. išmanyti pagrindines ES politikos nuostatas Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
6.6. būti susipažinusiam su Ūkio ministerijos kompetencijai tenkančiais ES teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
6.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.8. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo su ES institucijomis arba darbo su ES dokumentais, arba darbo su ES projektais patirtį;
6.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
6.10. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, pažymas;
6.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
6.12. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
6.13. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31