Giedrė Persijanovė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. Pagal kompetenciją konsultuoti, teikti ministerijoje turimą informaciją asmenims žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į ministeriją) ir raštu.
1.2. Priimti ir perduoti skyriaus vedėjui asmenų prašymus (išskyrus prašymus ir dokumentus licencijoms, leidimams ir archyvo pažymoms gauti), skundus, pranešimus ir kitus raštus.
1.3. Priimti asmenų prašymus ir dokumentus licencijoms, leidimams ir archyvo pažymoms gauti ir juos registruoti.
1.4. Išduoti asmenims ministerijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų parengtas licencijas, leidimus, archyvines pažymas ir kitus dokumentus.
1.5. Registruoti ministerijos gaunamą korespondenciją pagal skyriaus vedėjo paskirstymą.
1.6. Tvarkyti ministerijoje gautų prašymų ir skundų apskaitą, analizuoti, apibendrinti ir skyriaus vedėjui teikti pasiūlymus dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo gerinimo.
1.7. Skyriaus vedėjo nurodymu rengti pažymas, suvestines ir kitus dokumentus dėl asmenų aptarnavimo ministerijoje taikant „vieno langelio“ principą.
1.8. Pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe.
1.9. Vykdyti kitus ministerijos kanclerio, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbo reglamentu, asmenų aptarnavimą ministerijoje reglamentuojančiais tesės aktais;
2.3. gerai išmanyti ministerijos struktūrą, ministerijos administracijos padalinių funkcijas;
2.4. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.5. mokėti valstybinę kalbą mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“, gerai mokėti dirbti kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema;
2.7. turėti darbo valstybės arba savivaldybės institucijose ar įstaigose patirties.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07