Giedrė Soloveičikienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. dalyvauja formuojant verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros politiką;
1.2. renka ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros tendencijas ir rengia siūlymus dėl verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros politikos formavimo;
1.3. dalyvauja sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius valstybės ir verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros, MTEP bei inovacijų plėtros politikos klausimus;
1.4. padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą taip, kad skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekami laiku ir kokybiškai;
1.5. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
1.6. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą, prireikus, inicijuoja šių teisės aktų pakeitimus, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus;
1.7. dalyvauja kuriant palankią aplinką inovacijoms ir skatinant įmonių inovacinę veiklą;
1.8. dalyvauja koordinuojant mokslo ir (ar) technologijų parkų, technologinių inkubatorių veiklą;
1.9. dalyvauja koordinuojant inovacijų paramos infrastruktūros kūrimą ir plėtrą;
1.10. rengia teisės aktų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, projektus;
1.11. atstovauja valstybei technologijų centrų, mokslo ir (ar) technologijų parkų, kitų inovacijų skatinimo paslaugų teikėjų, kurių valstybės, kaip savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, visuotiniuose dalininkų susirinkimuose ir kolegialių organų veikloje. Analizuoja šių įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus jos efektyvumui didinti ir paslaugų kokybei gerinti, rengia arba dalyvauja rengiant valstybės interesams atstovauti minėtose įstaigose reikalingus dokumentus;
1.12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir ES struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime. Taip pat pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitus su ES struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;
1.13. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja teisės aktų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, įgyvendinimą;
1.14. analizuoja slėnių, klasterių, mokslo ir (ar) technologijų parkų plėtros proceso eigą, šio proceso efektyvumą, rengia jo skatinimo priemones, kaupia informaciją apie šių institucijų ir įstaigų plėtrą;
1.15. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje;
1.16. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;
1.17. organizuoja arba dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.18. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas viešųjų inovacijų paramos paslaugų veiklai gerinti;
1.19. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą dėl Ūkio ministerijos rengiamų ir kitų leidinių skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.20. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.21. atlieka skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;
1.22. atlieka kitus skyriaus vedėjo su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.


2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities fizikos, matematikos ar statistikos studijų krypties;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, susijusius su skyriaus funkcijomis, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo mokslo bendradarbiavimo arba inovacijų srityje;
2.4. turėti verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų rengimo, koordinavimo ir (arba) įgyvendinimo patirties;
2.5. mokėti dirbti Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Outlook kompiuterinėmis programomis;
2.6. mokėti anglų kalbą ne mažesnio kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.8. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31