Gina Jaugielavičienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Departamentui, planuoja, koordinuoja ir organizuoja Departamento darbą: koordinuoja investicijų ir eksporto politikos bei atskirų jos sudėtinių dalių įgyvendinimą, organizuoja programinių ir strateginių dokumentų projektų bei teisės aktų, susijusių su Departamento kompetencijai priskirtais klausimais, rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą taip pat pagal Departamento kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo nuostatas ir šios paramos įgyvendinimo priemones;
1.2. teikia pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) dėl Departamento kompetencijai priskirtų klausimų;
1.3. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja Departamento skyrių parengtų teisės aktų, raštų, atsakymų ir pažymų, teikiamų Ūkio ministerijos vadovybei pasirašyti ir (arba) vizuoti, projektus;
1.4. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;
1.5. analizuoja, teikia išvadas ar dalyvauja rengiant atsakymų projektus pagal Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, asmenų prašymus, skundus, pareiškimus Departamento kompetencijos klausimais;
1.6. dalyvauja valstybės tarnautojų priėmimo į valstybės tarnybą renkant Departamento valstybės tarnautojus konkursų komisijose;
1.7. teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl Departamento funkcijų, funkcijų tarp Departamento skyrių koregavimo, darbo organizavimo tobulinimo, Departamento valstybės tarnautojų mokymo, jų kvalifikacijos kėlimo, stažuočių, komandiruočių, Departamento valstybės tarnautojų premijavimo, nuobaudų, atostogų ir kitais Departamento darbo klausimais;
1.8. atstovauja Ūkio ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose Departamento kompetencijos klausimais;
1.9. pagal Departamento kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Departamento veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
2.3. žinoti su Departamento veikla susijusius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos nutarimus, kitus su jais susijusius teisės aktus, atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus;
2.4. išmanyti strateginio planavimo principus ir strateginio planavimo metodiką, teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus, mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.5 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
2.6. turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį ir 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.7. mokėti anglų kalbą gero mokėjimo lygmens C1 lygiu;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31