Gita Šematovičiūtė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. vadovauja Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, atstovauja Skyriui, kad būtų užtikrintas efektyvus konkurencingumo didinimo, paslaugų ir ūkio subjektų priežiūros politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje;
1.2. koordinuoja verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros optimizavimo, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo ir verslo sąlygų gerinimo priemonių rengimą ir įgyvendinimą;
1.3. organizuoja teisės aktų, susijusių su verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo, projektų, metodinės medžiagos, gairių ir rekomendacijų rengimą;
1.4. koordinuoja Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisijos veiklos organizavimą bei techninį aptarnavimą;
1.5. koordinuoja pasiūlymų dėl verslo aplinkos gerinimo rengimą ir išvadų Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybėms institucijoms teikimą;
1.6. koordinuoja pagal finansavimo ir administravimo sutartis sudarytų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos projektų, susijusių su verslo priežiūros sistemos tobulinimu ir optimizavimu, veiklų įgyvendinimą;
1.7. teikia su Ūkio ministerijos projektų įgyvendinimu susijusią informaciją Ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento Projektų valdymo skyriui ir dalyvauja Ūkio ministerijos Projektų valdymo komiteto posėdžiuose;
1.8. koordinuoja nacionalinių ir tarptautinių verslo sąlygų tyrimų ekspertinių vertinimų, tyrimų, studijų organizavimą;
1.9. kaupia ir analizuoja Lietuvos Respublikos ir kitų ES valstybių narių patirtį, tarptautinių organizacijų dokumentus ir iniciatyvas Skyriui priskirtose srityse, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl verslo sąlygų gerinimo Departamento direktoriui;
1.10. užtikrina informacijos apie verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo ir verslo sąlygų gerinimo sklaidą;
1.11. koordinuoja informacijos rengimą ir teikimą internetiniam aktualios informacijos verslui portalui Verslo vartai;
1.12. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, taip pat dėl dalyvavimo konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.13. dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe priimant į Skyrių valstybės tarnautojus;
1.14. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos problemų sprendimo, Skyriaus struktūros tobulinimo, funkcijų, darbo organizavimo ir koordinavimo Skyriuje, Departamente;
1.15. atsako už Skyriaus darbo drausmę ir už tai, kad Skyriaus valstybės tarnautojai laikytųsi šių nuostatų;
1.16. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Skyriaus valstybės tarnautojams ir jų kvalifikacijos kėlimu;
1.17. Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio ir Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;
1.18. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.19. organizuoja ir (arba) dalyvauja konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
1.20. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, organizuoja komisijų ir darbo grupių sudarymą, pasitarimų su Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų, atstovais rengimą ir (arba) jose dalyvauja;
1.21. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;
1.22. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
1.23. koordinuoja pagal Skyriaus kompetenciją rengiamos informacijos Ūkio ministerijos interneto ir intraneto svetainėms rengimą;
1.24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Departamento direktoriaus ar ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio pavedimus.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais ūkio subjektų veiklos priežiūrą, išmanyti Lietuvos Respublikos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų funkcionavimo principus, šių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo pertvarkos tikslus ir uždavinius, būti susipažinusiam su ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sąranga ir struktūra;
2.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reguliuojančiais paslaugų sektoriaus klausimus;
2.8. išmanyti konkurencingumo didinimo, paslaugų, ūkio subjektų priežiūros politikos kryptis ir šių sričių strateginius dokumentus;
2.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27