Goda Surinininaitė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. skyriaus vedėjui padeda vykdyti skyriaus darbų organizavimą ir nesant skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas, siekdamas užtikrinti sklandų skyriaus darbą;
1.2. skyriaus vedėjo pavedimu įvertina ir vizuoja skyriaus valstybės tarnautojų parengtus dokumentų projektus prieš juos teikiant vizuoti skyriaus vedėjui;
1.3. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat pasiūlymus dėl skyriaus veiklos ir funkcijų;
1.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo ir Geresnio reglamentavimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 185 „Dėl Geresnio reglamentavimo programos patvirtinimo“, įgyvendinimą;
1.5. užtikrina Lietuvos Respublikos pozicijų geresnio reglamentavimo srityje, įskaitant administracinę naštą ir poveikio vertinimą, rengimą;
1.6. analizuoja geresnio reglamentavimo srityje kylančias problemas, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų sprendimo, pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja naujas priemones, kad būtų užtikrinamas geresnio reglamentavimo principų įgyvendinimas Lietuvoje;
1.7. koordinuoja Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos ir Verslo aplinkos gerinimo komisijos (Saulėtekio komisija) veiklos organizavimą bei techninį aptarnavimą;
1.8. dalyvauja koordinuojant nacionalinių poveikio vertinimo iniciatyvų įgyvendinimą;
1.9. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant geresnį reglamentavimą Lietuvoje;
1.10. dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, sprendimų projektų poveikio verslo sąlygoms vertinimo procedūras;
1.11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikloje;
1.12. pagal skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja teisės aktų, susijusių su verslo sąlygomis, projektus bei kartu su teisės aktų projektais pateiktų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymų kokybę poveikio verslo sąlygoms požiūriu, užtikrina pastabų ir pasiūlymų dėl šių projektų ir kitų dokumentų teikimą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administracijos padaliniams, ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;
1.13. pagal skyriui priskirtą kompetenciją ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), departamento direktoriaus, ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai, departamentui ar skyriui;
1.14. pagal skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų užtikrinamas nuoseklus ES ir Lietuvos geresnio reglamentavimo politikos įgyvendinimas;
1.15. pagal skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.16. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.3. būti susipažinęs su:
2.3.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, bei dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.3.2. teisės aktų projektų rengimo taisyklėmis, jų derinimo ir priėmimo procedūromis;
2.3.3. bendrosiomis ES teisės nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis;
2.3.4. Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, susijusiais su geresniu reglamentavimu; 6.3.5. geresnio reglamentavimo tikslų ir programinių šių sričių dokumentų įgyvendinimo problematika;
2.3.6. ES geresnio reglamentavimo politikos tikslais ir programiniais geresnio reglamentavimo srities dokumentais;
2.3.7. bendrosiomis Lietuvos ekonomikos ir verslo problemomis, ES ekonominės politikos principais;
2.4. gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus ES ir Lietuvos programiniams dokumentams geresnio reglamentavimo srityje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27