Gžegož Miloševič

1. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis ES struktūrinės paramos administravimo klausimais;
1.2. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos administravimui būtinus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, reguliuojančius ES struktūrinės paramos administravimą;
1.3. dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES struktūrinės paramos administravimu, darbe;
1.4. pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus, susijusius su ES struktūrinės paramos administravimu;
1.5. nagrinėja skundus dėl ES struktūrinės paramos administravimo;
1.6. pagal Skyriaus kompetenciją vizuoja administravimo ir finansavimo sutartis ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus raštus, susijusius su ES struktūrinės paramos administravimu;
1.7. atstovauja Ūkio ministerijai teismuose ir kitose valstybės institucijose, įstaigose ir įmonėse ES struktūrinės paramos administravimo klausimais;
1.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.


2. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos planavimą, įgyvendinimą ir kontrolę;
2.3. būti susipažinusiam su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.4. turėti darbo patirties ES struktūrinės paramos administravime;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office, Internet Explorer MS Outlook; mokėti naudotis elektroninėmis informacijos paieškos ir platinimo sistemomis;
2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.8. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31