Ieva Petkevičiūtė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. atlieka funkcijas, susijusias su verslo sąlygų gerinimo politikos formavimo Lietuvoje bei nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo priemonių rengimo ir įgyvendinimo koordinavimu;
1.2. organizuoja teisės aktuose įtvirtintų ūkinės komercinės veiklos leidimų (licencijų) peržiūrą, jų išdavimo sąlygų analizę ir būtinų teisės aktų pakeitimų projektų parengimą;
1.3. koordinuoja su skyriaus kompetencija susijusių teisės aktų rengimą, pastabų ir pasiūlymų dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktų ar kitų dokumentų projektų teikimą, atsakymų į raštus ir paklausimus teikimą;
1.4. koordinuoja Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos ir Verslo aplinkos gerinimo komisijos (Saulėtekio komisija) veiklos organizavimą bei techninį aptarnavimą;
1.5. atlieka funkcijas, susijusias su  geresnio reglamentavimo, ES paslaugų vidaus rinkos ir konkurencijos politikų formavimu ir įgyvendinimu;
1.6. atlieka funkcijas, susijusias su paslaugų politikos formavimu ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatų įgyvendinimo  koordinavimu Lietuvoje;
1.7. atlieka funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos dalyvavimo formuojant ES vidaus rinkos politiką paslaugų sektoriuje koordinavimu;
1.8. organizuoja teisės aktuose nustatomų įsisteigimo ir nustatomų ar panaikinamų paslaugų teikimo laisvei taikomų reikalavimų pranešimą Europos Komisijai;
1.9. organizuoja Lietuvos pozicijos paslaugų vidaus rinkos, geresnio reglamentavimo, konkurencijos politikos klausimais rengimą ir pristatymą ES institucijose;
1.10. analizuoja ES iniciatyvas dėl paslaugų vidaus rinkos sukūrimo, geresnio reglamentavimo, konkurencijos politikos, organizuoja pasiūlymų dėl šių iniciatyvų rengimą bei koordinuoja jų įgyvendinimą;
1.11. užtikrina informacijos Europos Komisijai apie paslaugų vidaus rinkos funkcionavimą ir geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimą Lietuvoje pateikimą;
1.12. teikia pasiūlymus dėl naujų priemonių, galinčių pagerinti ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimą Lietuvoje;
1.13. organizuoja 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) nurodytų iniciatyvų administracinio bendradarbiavimo paslaugų srityje rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
1.14. koordinuoja priemonių, skirtų informacijai apie nacionalines ir ES iniciatyvas dėl verslo aplinkos gerinimo skleisti, įgyvendinimą;
1.15. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja siūlymų dėl konkurencijos politikos tobulinimo formavimą;
1.16. dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikloje;
1.17. dalyvauja skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo priemonėse;
1.18. departamento direktoriaus, ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, taip pat kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
1.19. pagal skyriui priskirtą kompetenciją Ūkio ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai, departamentui ar skyriui;
1.20. pagal skyriui priskirtą kompetenciją palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais (darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis), verslo organizacijomis ir kitomis interesų grupėmis;
1.21. pagal skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
1.22. pagal skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja tarptautinių projektų ir ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.23. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus su Ūkio ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekiant Ūkio ministerijos strateginių veiklos tikslų įgyvendinimo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo pagal išsilavinimą, iš jų 1 metų vadovaujamo darbo patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su:
2.5.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.5.2. bendrosiomis ES teisės nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis;
2.5.3. ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos  klausimus, labai gerai išmanyti ES paslaugų vidaus rinkos politikos tikslus, funkcionavimo principus, paslaugų vidaus rinkos srityje dirbančių Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų struktūrą ir sąrangą, paslaugų vidaus rinkos teisyno įgyvendinimo problematiką, Lietuvos ekonominės integracijos į ES paslaugų vidaus rinką procesus;
2.5.4. Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais konkurencijos teisės taisykles, su ES teisės aktais, reguliuojančiais konkurencijos teisės taisykles ir valstybės pagalbos teikimo principus;
2.5.5. Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, susijusiais su geresniu reglamentavimu;
2.5.6. ES geresnio reglamentavimo politikos tikslais ir programiniais geresnio reglamentavimo srities dokumentais;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-17