Ieva Žaunierienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus vidaus prekybos (mažmeninės prekybos, prekių ženklinimo, kainų nurodymo ir pan.) reguliavimo klausimais, siekdamas juos suderinti su ES teisės aktais, mažinti administracinę naštą ūkio subjektams ir sudaryti palankią prekybos verslo aplinką;
1.2. rengia teisės aktų, padedančių formuoti valstybės tabako kontrolės politiką, projektus, siekdamas suderinti juos su ES teisės aktais, Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentais, mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, užkirsti kelią šešėliniam tabako verslui;
1.3. analizuoja ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su vidaus prekybos bei tabako verslo reguliavimu, prekių ženklinimu ir kitais klausimais;
1.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybės tabako kontrolės programą;
1.5. analizuoja ES, Pasaulio sveikatos organizacijos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, jų įtaką prekybai ir tabako verslui, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl šių projektų;
1.6. nagrinėja Europos Bendrijų Teisingumo Teismo bylas, susijusias su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais, siekdamas įvertinti, ar byla ir jos būsimas sprendimas galėtų būti reikšmingas Lietuvai, ir rengia pasiūlymus dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į bylą ir pareikšti savo poziciją;
1.7. analizuoja Europos Bendrijų Teisingumo Teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, kitų teismų bylas, sprendimus ir nutartis, išaiškinimus šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais. Atsižvelgiant į teismų praktiką, įvertina nacionalinius teisės aktus ir prireikus teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo;
1.8. Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai ES institucijų sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, pristato Lietuvos Respublikos poziciją jose;
1.9. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia ES institucijoms informaciją, atsakymus į šių institucijų pateiktus klausimynus šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais;
1.10. rengia atsakymus į ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų, fizinių asmenų paklausimus šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais;
1.11. Ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai tarpžinybinėse komisijose ir darbo grupėse;
1.12. bendradarbiauja šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais su kitomis ministerijomis ir valstybės bei savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, verslo asociacijomis;
1.13. dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ir Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, išmanyti kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reguliuojančius prekybą, produktų saugą, tabako kontrolės klausimus, taip pat Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentus tabako kontrolės klausimais;
2.3. gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, Lietuvos pozicijų ES institucijose svarstomais klausimais projektus;
2.4. gebėti atlikti teisės aktų analizę (ekspertizę), sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
2.5. gebėti analizuoti iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengti apibendrinimus, atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktus, reguliuojančius teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.8. turėti 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27