Ignas Simanavičius

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. kaupia, analizuoja, apibendrina informaciją, susijusią su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtų ES vidaus rinkos sričių politika ir jos įgyvendinimu Lietuvoje, tvarko su atliekamomis funkcijomis susijusius dokumentus, kad būtų gauta ES vidaus rinkos politikai formuoti Lietuvoje reikalinga informacija;
1.2. analizuoja ES vidaus rinkos teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo ir koordinuoja numatytų priemonių įgyvendinimą;
1.3. rengia teisės aktų projektus atitikties įvertinimo įstaigų akreditacijos klausimais;
1.4. koordinuoja valstybės atitikties įvertinimo įstaigų akreditacijos politikos įgyvendinimą;
1.5. pagal ES reikalavimus notifikuoja Europos Komisijai atvejus dėl fizinių kliūčių laisvam prekių judėjimui;
1.6. praneša Europos Komisijai apie Lietuvos rinkos priežiūros institucijas ir jų kompetencijos sritis;
1.7. koordinuoja rinkos priežiūros programų rengimą ir pateikia jas Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms;
1.8. pateikia Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms periodiškai atliekamo Lietuvos rinkos priežiūros veikimo vertinimo rezultatus; 1.9. rengia informaciją ministerijos interneto svetainėms;
1.10. dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijai ES vidaus rinkos srityje kelti;
1.11. pagal šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtas veiklos sritis rengia teisės aktų projektus, atsakymus į raštus, paklausimus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų programų ir kitų dokumentų projektų;
1.12. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų, Nuolatinių atstovų komitetų ir ES Konkurencingumo tarybos posėdžiams, taip pat dalyvauja derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas; 1.13. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, teikia jiems informaciją, palaiko ryšį su verslo, mokslo, nevyriausybinėmis organizacijomis;
1.14. Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo arba Skyriaus vedėjo siūlymu dalyvauja ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose, ir kitokiuose renginiuose;
1.15. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų užtikrintas ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
1.16. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, tarptautinio verslo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.6. būti susipažinusiam su pagrindiniais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais atitikties įvertinimo įstaigų akreditaciją, produktų pateikimą į rinką, produktų saugą, rinkos ribojimo priemones ir pasikeitimą informacija apie šių priemonių taikymą, rinkos priežiūros institucinę sistemą;
2.7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES sutarčių nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis;
2.8. būti susipažinusiam su ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus, išmanyti ES vidaus rinkos politikos tikslus, funkcionavimo principus, vidaus rinkos srityje dirbančių Lietuvos valstybės institucijų struktūrą ir Lietuvos ekonominės integracijos į ES vidaus rinką procesus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27