Ilona Golovačiova

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. rengia atitinkamų nacionalinių teisės aktų, perkeliančių ES direktyvų ir įgyvendinančių kitų ES teisės aktų nuostatas, projektus;
1.2. dalyvauja formuojant valstybės politiką trąšų ir ploviklių srityse;
1.3. dalyvauja formuojant valstybės politiką cheminių medžiagų ir preparatų, kosmetikos ir biocidų reguliavimo srityse. Rengia ir tobulina teisės aktus, reguliuojančius cheminių medžiagų ir preparatų, kosmetikos ir biocidų naudojimą pramonėje ir versle pagal darniosios plėtros principus;
1.4. dalyvauja formuojant valstybės politiką ekologinio projektavimo srityje;
1.5. analizuoja ES teisės aktus, kitus dokumentus, reguliuojančius produktų laisvą judėjimą, jų saugą ir teikia pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybei) dėl atitinkamų nacionalinių teisės aktų rengimo.
1.6. dalyvauja rengiant ataskaitas ir pranešimus Lietuvos Respublikos ir ES institucijoms apie ūkio tvariosios plėtros priemonių įgyvendinimo rezultatus;
1.7. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su produktų ženklinimu, sauga, atitikties vertinimu, rinkos priežiūros organizavimu;
1.8. Ūkio ministerijos vadovybės ar Departamento direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja valstybės institucijų ar įstaigų sudarytose darbo grupėse bei ES institucijų sudarytose darbo grupėse;
1.9. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus ir prašymus;
1.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. vykdo kitus Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities chemijos, biotechnologijų studijų krypties, arba socialinių mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais produktų saugą, jų laisvą judėjimą rinkoje bei rinkos priežiūros organizavimą;
2.3. būti susipažinęs su ES teisės aktuose nustatytomis pramonės produktų atitikties įvertinimo procedūromis;
2.4. turėti teisės aktų, reguliuojančių produktų saugą, jų laisvą judėjimą rinkoje bei rinkos priežiūros organizavimą, analizavimo, teisės aktų ir programų projektų rengimo bei jų ekspertizės atlikimo praktinių įgūdžių;
2.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.6. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. išmanyti teisės aktų projektų rengimo reikalavimus;
2.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27