Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:

1.1. dalyvauti formuojant konkurencingumo didinimo valstybės politiką, kuriant palankią verslui aplinką pagal Departamentui priskirtą kompetenciją;
1.2. dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos įmonių teisės politiką,;
1.3. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką bendrovių teisės srityje;
1.4. dalyvauti formuojant valstybės valdomų įmonių ir valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo politiką; 
1.5. dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos geresnio reglamentavimo politiką Lietuvoje ir ES institucijose ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.6. dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos politiką ES paslaugų vidaus rinkos srityje (įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse) Lietuvoje ir ES institucijose ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą Lietuvoje;
1.7. dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos konkurencijos politiką Lietuvoje ir ES institucijose;
1.8. dalyvauti formuojant ūkio subjektų priežiūros politiką, siekiant gerinti verslo sąlygas, ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, analizuoja verslo sąlygas Lietuvoje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų gerinimo priemonių;
2.2. dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų veikloje kuriant stabilią ir palankią verslui aplinką, garantuojančią vienodas konkurencijos sąlygas Lietuvos ir ES ūkio subjektams ir užtikrinančią sąžiningą konkurenciją;
2.3. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų projektus Ūkio ministerijai priskirtais klausimais, ir koordinuoja arba organizuoja jų įgyvendinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;
2.4. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei konkurencijos politikos formavimo srityje;
2.5. inicijuoja biržinių bendrovių valdymo kodekso pakeitimus pagal Europos Komisijos rekomendacijas ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) dokumentus;
2.6. dalyvauja kuriant valstybės valdomų įmonių gero valdymo gaires ir principus;
2.7. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl  valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo efektyvumo didinimo, aiškumo ir viešumo;
2.8. inicijuoja ir koordinuoja teisės aktų bendraisiais valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimais rengimą;
2.9. pagal ūkio ministrui pavestas valdymo sritis teikia valstybės įmonei Turto bankui pasiūlymus dėl privatizavimo objektų sąrašo ir privatizavimo programų sudarymo ir būtinus duomenis apie tai;
2.10. koordinuoja Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos klausimų sprendimą;
2.11. koordinuoja valstybės politikos formavimą ir įgyvendinimą ES paslaugų vidaus rinkos politikos srityje;
2.12. koordinuoja įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas politikos formavimą ir įgyvendinimą;
2.13. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) (toliau – Paslaugų direktyva) nuostatų įgyvendinimą; 
2.14. vykdo sisteminę valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vykdomo administracinio bendradarbiavimo pagal Paslaugų direktyvą per vidaus rinkos informacinę sistemą, priežiūrą;
2.15. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus ūkinės ir komercinės veiklos licencijavimo taisyklių projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;
2.16. koordinuoja ES geresnio reglamentavimo srities iniciatyvų, skirtų administracinei naštai mažinti, teisės aktams supaprastinti, teisinio reguliavimo kokybei ir verslo sąlygoms gerinti, įgyvendinimą ir apie tai informuoja ES institucijas;
2.17. bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoja Lietuvos geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimą;
2.18. koordinuoja nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo priemonių įgyvendinimą;
2.19. organizuoja, techniškai ir ūkiškai aptarnauja Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos ir Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisijos veiklą;
2.20. dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, sprendimų projektų poveikio verslo sąlygoms ir konkurencijai vertinimo procedūras;
2.21. apibendrina Pasaulio banko verslo sąlygų tyrimų analizės rezultatus („Doing business“) ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo, organizuoja nacionalinį ekspertinį vertinimą;
2.22. rengia verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros optimizavimo, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo, verslo sąlygų gerinimo priemones ir (ar) koordinuoja jų vykdymą Lietuvoje;
2.23. dalyvauja koordinuojant ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos tobulinimo ir priežiūros funkcijų optimizavimo procesą;
2.24. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, organizuoja nacionalinių ir tarptautinių verslo sąlygų tyrimų ekspertinius vertinimus, apibendrina analizės rezultatus ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo;
2.25. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
2.26. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su EBPO, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;
2.27. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją rengia informaciją Ūkio ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;
2.28. teikia pasiūlymus ir informaciją ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pagal Departamentui priskirtą kompetenciją;
2.29. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, analizuoja Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų teisės aktų projektus, rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ūkio ministrui pavestose valdymo srityse valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą;
2.30. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose;
2.31. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, įgyvendina ES teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės ES įsipareigojimus, ES teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja ES institucijas;
2.32. organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas pagal Departamentui priskirtą kompetenciją;
2.33. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12