Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Įmonių teisės skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1.  dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos įmonių teisės politiką;
1.2.  dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką bendrovių teisės srityje;
1.3.  pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengti ir derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei ūkio ministro įsakymų projektus.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ir kitų teisės aktų projektus akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ūkinių bendrijų, individualių įmonių, Europos bendrovių, Europos ekonominių interesų grupių, Europos kooperatinių bendrovių (toliau - įmonės) steigimo, registravimo, veiklos, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo klausimais, pagal skyriui priskirtą kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;
2.2. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant kitų nei šių nuostatų 5.1. papunktyje nurodytų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, pagal skyriui priskirtą kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;
2.3. analizuoja įmonių, kitų teisinių formų juridinių asmenų veiklą reguliuojančių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką ir, siekdamas pagerinti verslo sąlygas, rengia pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo;
2.4. inicijuoja biržinių bendrovių valdysenos kodekso pakeitimus pagal Europos Komisijos rekomendacijas ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) dokumentus bendrovių valdysenos srityje;
2.5. formuojant ir įgyvendinant ES politiką bendrovių teisės srityje:
2.5.1. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, analizuoja Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų teisės aktų projektus, rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja kai pozicijas rengia kitos institucijos ar įstaigos;
2.5.2. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose;
2.5.3. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, analizuoja ir perkelia į nacionalinę teisę ES bendrovių teisės direktyvas ir rekomendacijas, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, suderintų su ES teisės aktų nuostatomis, projektus, rengia pasiūlymus dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų derinimo su ES teisės aktais, prireikus, palaiko ryšius su Europos Komisijos padaliniais;
2.5.4. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, užtikrina bendrovių teisei priskiriamų ES lygio juridinių asmenų veiklą reguliuojančių reglamentų taikymą Lietuvoje: rengia ir dalyvauja rengiant įmonių teisei priskiriamų teisės aktų, užtikrinančių šių reglamentų nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje, projektus.
2.6. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis Skyriui priskirtais klausimais;
2.7. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, bendradarbiauja su EBPO, ir (arba) dalyvauja jos veikloje;
2.8. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia informaciją ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;
2.9. dalyvauja  konferencijose, seminaruose, darbo grupių ir komitetų posėdžiuose ir kitokiuose renginiuose pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
2.10. teikia pasiūlymus ir informaciją ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
2.11. organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
2.12. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos, Departamento ir Skyriaus tikslai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12