Ina Medvedeva-Ragenienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. betarpiškai dirba su projektų kuratoriais ir vadovais inicijuojant, planuojant, įgyvendinant projektus ir atliekant projektų baigimo procedūras;
1.2. teikia informaciją apie naujas projektų iniciatyvas departamento Programinio valdymo skyriui dėl projektų patekimo į strateginius veiklos planus ir metinius veiklos planus;
1.3. atnaujina informaciją pagal departamento Programinio valdymo skyriaus pateiktą informaciją apie naujas projektų iniciatyvas departamento Programinio valdymo skyriuje, neužfiksuotas skyriuje arba Projektų valdymo priežiūros komitete;
1.4. teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas projektų valdymo klausimais visame projekto cikle: inicijavime, planavime, įgyvendinime ir baigimo procedūrose;
1.5. teikia techninę pagalbą projektų valdymo informacinės sistemos naudojimo klausimais;
1.6. registruoja naujus projektus projektų valdymo informacinėje sistemoje;
1.7. stebi projektų įgyvendinimo eigą bei informuoja skyriaus vedėją apie projektų būklę, riziką ir naudą;
1.8. stebi ir koreguoja informaciją, įvedamą į projektų valdymo informacinę sistemą;
1.9. fiksuoja ir vertina tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus bei informuoja skyriaus vedėją apie projektų būklę, riziką ir naudą;
1.10. teikia informaciją apie tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus ir projekto įgyvendinimo problematiką Projektų valdymo priežiūros komitetui;
1.11. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
1.12. rengia ir teikia pasiūlymus dėl procesų valdymo procesų diegimo Ūkio ministerijoje;
1.13. stebi ir analizuoja pavestus priskirtos veiklos srities procesus, vadovaudamasis Ūkio ministerijos strateginėmis nuostatomis;
1.14. identifikuoja esminius specifinius priskirtos srities veiklos procesų poreikius ir modeliuoja veiklos procesus taip, kad šie poreikiai būtų efektyviai patenkinti, tačiau veiklos procesas būtų maksimaliai paprastas;
1.15. prireikus koordinuoja rengiamus priskirtų procesų aprašymus su kitais veiklos procesų administratoriais;
1.16. teikia pasiūlymus dėl veiklos procesų optimizavimo, derina juos su konkrečių procesų valdytojais ir dalyviais;
1.17. vykdo periodinę procesų valdymo reguliavimo peržiūrą ir teikia pasiūlymus dėl tobulinimo;
1.18. prireikus siūlo, kuria ir diegia naujus procesų valdymo sistemos elementus;
1.19. rengia su procesų valdymu susijusias tvarkas, metodikas ir kitus dokumentus;
1.20. prireikus organizuoja procesų valdymo mokymus;
1.21. vykdo geros projektų ir procesų valdymo praktikos sklaidą Ūkio ministerijoje, jai pavaldžiose įstaigose, kitose institucijose ir įstaigose;
1.22. stebi naujienas, susijusias su pasauliniu projektų ir procesų valdymo bei kitų pažangių veiklos valdymo metodų vystymusi, dalyvauja su skyriaus veikla susijusiuose renginiuose ir pritaiko naujoves Ūkio ministerijoje;
1.23. dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, susijusiuose su projektų ir procesų valdymu Ūkio ministerijoje;
1.24. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;
1.25. tvarko dokumentaciją, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su projektų ir procesų valdymu, tvarko archyvą;
1.26. nesant skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas;
1.27. vykdo kitus departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties; 6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties;
2.3. išmanyti projektų vadybos ir procesų vadybos metodus bei mokėti pritaikyti turimas žinias praktiškai;
2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
2.5. būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus strateginio planavimo principais;
2.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir operatyviai reaguoti į gaunamą informaciją, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, žinoti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles;
2.7. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu ir pasirinktinais projektų valdymo įrankiais;
2.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27