Inga Kaunienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. tikrina ir vertina ministerijos ir jos administracijos padalinių bei pavaldžių juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, siekdamas sistemingai ir visapusiškai įvertinti jų vykdomą veiklą:
1.1.1. veiklos atitiktį iškeltiems tikslams bei uždaviniams, Lietuvos Respublikos įstatymams bei jų įgyvendinamiesiems teisės aktams, Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų laikymąsi;
1.1.2. sukurtos ir įdiegtos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų pakankamumą, veiksmingumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
1.1.3. esamų informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir projektus;
1.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
1.1.5. materialinių ir finansinių išteklių naudojimo efektyvumą;
1.1.6. valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apsaugą;
1.1.7. lėšų panaudojimą investicijoms;
1.1.8. darbo organizavimo ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą;
1.1.9. organizacinės sistemos, valdymo optimalumą;
1.2. atlieka priskirtų ministerijai valdyti projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų lėšų, administravimo, lėšų panaudojimo ir įgyvendinimo vidaus auditą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumo patikrinimus bei deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimus ir patikras vietoje, kad būtų užtikrintas tikslingas Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ir fondų lėšų panaudojimas Lietuvoje;
1.3. rengia vidaus audito programas, ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas, atlieka pažangos stebėjimą (veiklą po audito), siekdamas užtikrinti ministerijos bei pavaldžių juridinių asmenų veiklos gerinimą;
1.4. formuoja bei teikia CVAS vedėjui pasiūlymus, kaip tobulinti vidaus audito procedūras reglamentuojančius dokumentus (metodiką, klausimynus, planus ir kt.), kaip organizuoti ir tobulinti CVAS darbą, kad būtų užtikrinta CVAS atliekamų funkcijų kokybė;
1.5. savarankiškai planuoja konkretaus vidaus audito atlikimą, pasirenka metodus, klausimynus, kad užtikrintų CVAS atliekamų darbų įvykdymą kokybiškai ir laiku;
1.6. CVAS vedėjo nurodymu atlieka pažangos stebėjimą po vidaus audito, kad užtikrintų CVAS pateiktų rekomendacijų įvykdymą kokybiškai ir laiku;
1.7. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.8. atlieka kitas įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytas funkcijas bei CVAS vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su vidaus auditu, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities: ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vidaus audito arba audito srityje;
2.3. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus audito darbų planavimą, organizavimą, atlikimą, vidaus audito ataskaitų, išvadų, rekomendacijų pateikimą, poauditinę veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.6. išmanyti vidaus audito ar atrankinių veiklos ir valdymo patikrinimų procedūras;
2.7. išmanyti buhalterinės apskaitos organizavimą juridiniuose asmenyse;
2.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;
2.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27