Inga Steponavičienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. vadovauja Departamentui, planuoja Departamento darbą, paveda Departamento skyriams darbus, paskirsto ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimus, kontroliuoja Departamento skyrių atliekamų darbų ir pavedimų eigą ir rezultatus;
1.2. dalyvauja rengiant (atnaujinant) Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Nacionalinio saugumo strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, ir ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas, kitas Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamas strategijas, 2014–2020 metų nacionalinę pažangos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamas plėtros programas, tarpinstitucinius veiklos planus ir kitus planavimo dokumentus, ministrų įsakymais tvirtinamus veiksmų planus;
1.3. derina ir vizuoja strateginio planavimo dokumentų projektus;
1.4. dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir administruojant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtus ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus programinius dokumentus ir projektus;
1.5. konsultuoja Ūkio ministerijos vadovybę, Ūkio ministerijos administracijos padalinių, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, strateginio valdymo, projektų ir procesų valdymo klausimais;
1.6. analizuoja, teikia išvadas ir dalyvauja rengiant atsakymų projektus pagal Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, asmenų prašymus, skundus, pareiškimus Departamento kompetencijos klausimais;
1.7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal Departamento kompetenciją vizuoja Departamento skyrių ar kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų, raštų, atsakymų ir pažymų, teikiamų Ūkio ministerijos vadovybei pasirašyti ir (arba) vizuoti, projektus;
1.8. atstovauja Ūkio ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybės institucijose, taip pat kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
1.9. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kai sprendžiami Departamento kompetencijai priskirti klausimai;
1.10. dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybės institucijose, kai sprendžiami Departamento kompetencijai priskirti klausimai;
1.11. teikia Ūkio ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
1.12. teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Departamento struktūros tobulinimo;
1.13. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų Departamento valstybės tarnautojams sudarymu ir jų kvalifikacijos kėlimu;
1.14. pagal Departamento kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15. dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose Departamento kompetencijos klausimais;
1.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Departamento veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos administravimą, valstybės valdomų įmonių, strateginio planavimo, projektų ir procesų valdymo, valstybės biudžeto sudarymo principus;
2.3. būti susipažinęs su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.4. išmanyti ir mokėti taikyti praktiškai strateginio planavimo metodiką, strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodiką, valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką, programų vertinimo metodiką, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarką, ekonominių programų ir projektų rengimo principus, pagrindinius teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus;
2.5. gebėti analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, numatyti ir efektyviai spręsti problemas;
2.6 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
2.7. turėti ne mažesnę kaip 5 metų pagal išsilavinimą darbo patirtį ir 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31