Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1. formuoti inovacijų politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.2. formuoti Lietuvos kosmoso politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.3. dalyvauti formuojant nacionalinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) politiką formuojant inovacijų politiką;
1.4. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką MTEP, inovacijų ir kosmoso srityse, rengti ir teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos svarstant ES institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.
 

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. analizuoja ES direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektus dėl MTEP ir inovacijų, kosmoso ir su jomis susijusiose srityse, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl jų;
2.2. atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose, Jungtinių Tautų organizacijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje, Europos kosmoso agentūroje ir kitose tarptautinėse organizacijose inovacijų, kosmoso ir MTEP klausimais;
2.3. dalyvauja Europos kosmoso tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų, susijusių su kosminės erdvės technologijomis, susitikimuose, bendradarbiauja su Europos kosmoso agentūra ir kitomis šioje srityje veikiančiomis organizacijomis;
2.4. rengia ir teikia pasiūlymus dėl MTEP ir inovacijų politikos, kosmoso politikos formavimo ir jų veiklos efektyvumo didinimo;
2.5. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones MTEP ir inovacijų plėtros, kosmoso srityse;
2.6. kuria nacionalinę inovacijų sistemą;
2.7. kuria palankią naujų produktų ir procesų kūrimo versle aplinką ir skatina įmonių inovacinę veiklą;
2.8. įgyvendindamas inovacijų plėtros programas, inicijuoja priemones, skatinančias inovacinės, informacinės, vadybinės kompetencijos ugdymą, ir koordinuoja jų vykdymą, prisideda prie bendros europinės mokslinių tyrimų erdvės, žinių ekonomikos kūrimo;
2.9. skatina per Ūkio ministerijos įgyvendinamas programas inovacinės, informacinės, vadybinės kompetencijos ugdymą, prisideda prie žinių visuomenės, bendros europinės mokslinių tyrimų erdvės kūrimo;
2.10. organizuoja Ūkio ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;
2.11. inicijuoja priemones, skatinančias intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą versle, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.12. dalyvauja rengiant intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugą reguliuojančius teisės aktus ir priemones, skatinančias pramoninės nuosavybės apsaugą;
2.13. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;
2.14. koordinuoja inovacijų srities programų, finansuojamų tarptautinės paramos lėšomis, įgyvendinimą arba dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą;
2.15. dalyvauja valstybės pagalbos schemų, skirtų MTEP ir inovacinei veiklai skatinti, kūrime;
2.16. siekiant stiprinti viešųjų pirkimų poveikį inovacijų plėtrai, teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų tobulinimo;
2.17. organizuoja ES Baltijos jūros regiono strategijos inovacijų dalies programų rengimą, arba dalyvauja ją rengiant, ir koordinuoja, arba dalyvauja koordinuojant, jų įgyvendinimą;
2.18. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir ES struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus. Taip pat dalyvauja MTEP, inovacijų projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis projektų, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime. Taip pat pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitus su ES struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;
2.19. koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektus ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės inovacijų sistemos stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;
2.20. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;
2.21. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą dėl Ūkio ministerijos rengiamų ir kitų leidinių Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.22. organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.23. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.24. atlieka kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31