Inovacijų departamento veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji departamento uždaviniai yra:

1.1. formuoti inovacijų politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.2. formuoti Lietuvos kosmoso politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.3. dalyvauti formuojant verslo ir mokslo bendradarbiavimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.4. dalyvauti formuojant nacionalinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) politiką;
1.5. koordinuoti viešųjų inovacijų paramos paslaugų veiklą ir jos stebėseną;
1.6. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką MTEP, inovacijų ir kosmoso srityse, rengti ir teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos svarstant Europos Sąjungos institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.

2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. analizuoja Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektus dėl MTEP ir inovacijų, kosmoso ir su jomis susijusiose srityse, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl jų;
2.2. atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose, Jungtinių Tautų organizacijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje, Europos kosmoso agentūroje ir kitose tarptautinėse organizacijose inovacijų, kosmoso ir MTEP klausimais;
2.3. dalyvauja Europos kosmoso tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų, susijusių su kosminės erdvės technologijomis, susitikimuose, bendradarbiauja su Europos kosmoso agentūra ir kitomis šioje srityje veikiančiomis organizacijomis;
2.4. rengia ir teikia pasiūlymus dėl MTEP ir inovacijų politikos, kosmoso politikos, verslo ir mokslo bendradarbiavimo politikos formavimo ir jų veiklos efektyvumo didinimo;
2.5. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones MTEP ir inovacijų plėtros, kosmoso, verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityse;
2.6. kuria nacionalinę inovacijų sistemą;
2.7. kuria palankią naujų produktų ir procesų kūrimo versle aplinką ir skatina įmonių inovacinę veiklą;
2.8. inicijuoja priemones, skatinančias verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtrą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą, prireikus rengia atitinkamų teisės aktų projektus;
2.9. įgyvendindama inovacijų plėtros programas, inicijuoja priemones, skatinančias inovacinės, informacinės, vadybinės kompetencijos ugdymą, ir koordinuoja jų vykdymą, prisideda prie bendros europinės mokslinių tyrimų erdvės, žinių ekonomikos kūrimo;
2.10. koordinuoja inovacijų paramos infrastruktūros kūrimą ir plėtrą;
2.11. inicijuoja priemones, skatinančias integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimą ir plėtrą pagal Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo“, ir šių slėnių programas, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.12. dalyvauja organizuojant mokslo ir technologijų parkų, technologinių inkubatorių veiklą, koordinuoja inovacijų centrų veiklą;
2.13. inicijuoja priemones, skatinančias klasterių kūrimą ir plėtrą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.14. skatina per Ūkio ministerijos įgyvendinamas programas inovacinės, informacinės, vadybinės kompetencijos ugdymą, prisideda prie žinių visuomenės, bendros europinės mokslinių tyrimų erdvės kūrimo;
2.15. organizuoja Ūkio ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;
2.16. inicijuoja priemones, skatinančias intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą versle, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.17. dalyvauja rengiant intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugą reguliuojančius teisės aktus ir priemones, skatinančias pramoninės nuosavybės apsaugą;
2.18. pagal Departamento kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;
2.19. koordinuoja inovacijų srities programų, finansuojamų tarptautinės paramos lėšomis, įgyvendinimą arba dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą;
2.20. siekiant stiprinti viešųjų pirkimų poveikį inovacijų plėtrai, teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų tobulinimo;
2.21. organizuoja Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos inovacijų dalies programų rengimą, arba dalyvauja ją rengiant, ir koordinuoja, arba dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą;
2.22. analizuoja slėnių, klasterių, mokslo ir (ar) technologijų parkų, plėtros proceso eigą, šio proceso efektyvumą, rengia jo skatinimo priemones, kaupia informaciją apie šių institucijų ir įstaigų plėtrą;
2.23. atlieka veiksmus, siekiant įgyvendinti atstovavimą valstybei mokslo ir technologijų parkų, technologinių inkubatorių, inovacijų centrų ir kitų inovacijų skatinimo paslaugų teikėjų, kurių valstybės, kaip dalininkės ar savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija, visuotinio dalininkų susirinkimo ir kolegialių organų veikloje; analizuoja šių įstaigų veiklą, teikia Vyriausybei projektus teisės aktų jos efektyvumo didinimo ir paslaugų kokybės gerinimo klausimais, rengia valstybės interesams atstovauti minėtose įstaigose reikalingus dokumentus arba dalyvauja juos rengiant;
2.24. pagal Departamento kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus. Taip pat dalyvauja MTEP, inovacijų, verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų, kuriuos numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis projektų, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime. Taip pat pagal Departamento kompetenciją atlieka kitus su Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;
2.25. koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektus ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės inovacijų sistemos stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;
2.26. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;
2.27. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą dėl Ūkio ministerijos rengiamų ir kitų leidinių Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
2.28. organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
2.29. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.30. atlieka kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31