Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1. dalyvauti organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant inovacijų politikos įgyvendinimą;
1.2. dalyvauti formuojant verslo ir mokslo bendradarbiavimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.3. koordinuoti viešųjų inovacijų paramos paslaugų veiklą ir jos stebėseną;
1.4. dalyvauti formuojant nacionalinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) politiką skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą. 
 

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl verslo ir mokslo bendradarbiavimo politikos formavimo ir jų veiklos efektyvumo didinimo;
2.2. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje;
2.3. dalyvauja kuriant palankią naujų produktų ir procesų kūrimo versle aplinką ir skatinant įmonių inovacinę veiklą;
2.4. inicijuoja priemones, skatinančias verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtrą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą, prireikus rengia atitinkamų teisės aktų projektus;
2.5. kuria palankią aplinką inovacijoms ir skatina įmonių inovacinę veiklą;
2.6. koordinuoja inovacijų paramos infrastruktūros kūrimą ir plėtrą;
2.7. inicijuoja priemones, skatinančias integruotų mokslo, studijų ir verslų centrų (slėnių) kūrimą ir plėtrą pagal Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321 ,,Dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo“, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.8. dalyvauja koordinuojant mokslo ir technologijų parkų, technologinių inkubatorių ir inovacijų centrų veiklą;
2.9. inicijuoja priemones, skatinančias klasterių kūrimą ir plėtrą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.10. organizuoja Ūkio ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;
2.11. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;
2.12. analizuoja slėnių, klasterių, mokslo ir (ar) technologijų parkų, plėtros proceso eigą, šio proceso efektyvumą, rengia jo skatinimo priemones, kaupia informaciją apie šių institucijų ir įstaigų plėtrą;
2.13. atlieka veiksmus, siekiant įgyvendinti atstovavimą valstybei mokslo ir technologijų parkų, technologinių inkubatorių, inovacijų centrų ir kitų inovacijų skatinimo paslaugų teikėjų, kurių valstybės, kaip dalininkės ar savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija, visuotinio dalininkų susirinkimo ir kolegialių organų veikloje; analizuoja šių įstaigų veiklą, teikia Vyriausybei projektus teisės aktų jos efektyvumo didinimo ir paslaugų kokybės gerinimo klausimais, rengia valstybės interesams atstovauti minėtose įstaigose reikalingus dokumentus arba dalyvauja juos rengiant;
2.14. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros veiklos kontroliavimo ir koordinavimo;
2.15. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų, kuriuos numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo nagrinėjime. Taip pat pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitus su Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;
2.16. koordinuoja Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, įgyvendinimą, rengia susijusius teisės aktų projektus ir dokumentus;
2.17. rengia Ūkio ministerijos užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimo metinį planą ir jo pakeitimus;
2.18. organizuoja ir koordinuoja mokslinių tiriamųjų darbų vykdytojų atranką, mokslinių tyrimų vykdymą, bei jų rezultatų vertinimą, kad būtų pasiekti moksliniams tiriamiesiems darbams keliami reikalavimai;
2.19. koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektus ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės inovacijų sistemos stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;
2.20. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;
2.21. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą dėl Ūkio ministerijos rengiamų ir kitų leidinių Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.22. organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.23. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.24. atlieka kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31