Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1. koordinuoti kitų ministerijos administracijos padalinių darbą įgyvendinant valstybės politiką eksporto plėtros srityje taip pat bendradarbiauti su kitų ministerijų ir valstybės institucijų atitinkamais administracijos padaliniais rengiant ir įgyvendinant eksporto plėtros ir skatinimo strategiją;
1.2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką užsienio prekybos, jos apsaugos priemonių taikymo, strateginių prekių eksporto kontrolės srityje;
1.3. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ES teisės aktų, reglamentuojančių užsienio prekybą, strateginių prekių eksporto kontrolę, nuostatas ir Ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau — ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauti Ūkio ministerijai atitinkamose ES institucijose;
1.4. rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES teikiamų teisės aktų projektų užsienio prekybos, jos apsaugos priemonių taikymo ir strateginių prekių eksporto kontrolės klausimais;
1.5. vykdyti Lietuvos įsipareigojimus pagal tarptautinių neplatinimo režimų (Wassenaaro susitarimo, Australijos grupės, Branduolinių tiekėjų grupės) nuostatas ir koordinuoti Konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo(toliau – Konvencija) įgyvendinimą Lietuvoje.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, skirtus eksportui plėtoti, nagrinėja, derina ir rengia pasiūlymus, susijusius su aplinkos, palankios prekių eksportui į trečiąsias valstybes ir prekių išvežimui į ES valstybes nares, kūrimu;
2.2. analizuoja užsienio valstybių patirtį užsienio prekybos plėtros ir eksporto skatinimo srityje;
2.3. analizuoja užsienio valstybių rinkas, atsižvelgdamas į Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto potencialą, ir rengia pasiūlymus dėl galimybių eksportuoti Lietuvos prekes ir paslaugas;
2.4. analizuoja atstovavimo Lietuvos ekonominiams interesams užsienio šalyse poreikius ir rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos komercijos atašė (toliau — komercijos atašė) pareigybių steigimo, koordinuoja ir kontroliuoja komercijos atašė veiklą;
2.5. dalyvauja Verslo projektų atrankos komiteto veikloje, bendradarbiauja su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“, rengia medžiagą, reikalingą sprendžiant paramos skyrimo klausimus;
2.6. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos strateginį veiklos planą, rengia pasiūlymus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų programų strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo;
2.7. organizuoja, pagal su užsienio šalimis sudarytus susitarimus, Ūkio ministerijos vadovaujamų prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijų ir darbo grupių posėdžius, rengia pagal kompetenciją medžiagą posėdžiams ir dalyvauja šių komisijų ir darbo grupių darbe;
2.8. rengia, pagal Ūkio ministerijos kompetenciją, medžiagą kitų ministerijų vadovaujamų tarpvyriausybinių tarybų ir dvišalių prekybinių ir ekonominių komisijų darbui;
2.9. rengia ir derina tarpžinybinio bendradarbiavimo susitarimų projektus, dalyvauja rengiant tarpvyriausybinių susitarimų projektus;
2.10. rengia pažymas aktualiais tarptautinio prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo klausimais pagal Ūkio ministerijos kompetenciją ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms ministerijoms;
2.11. rengia pagal ES užsienio prekybą reglamentuojančiuose teisės aktuose valstybėms narėms deleguotas sritis nacionalinių teisės aktų projektus bei užtikrina jų įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją;
2.12. rengia siūlymus dėl užsienio prekybą taip pat jos plėtrą ribojančių priemonių ir suvaržymų mažinimo bei naikinimo;
2.13. nagrinėja Europos Komisijos inicijuojamų ar vykdomų antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių tyrimų darbo dokumentus, analizuoja Lietuvos Respublikos užsienio prekybos tendencijas (pagal prekes, kurių atžvilgiu inicijuojami ar atliekami tyrimai), ekonominius rodiklius, apibūdinančius vietinių gamintojų, gaminančių tokias prekes, būklę, taip pat prekybos apsaugos priemonių galimą poveikį Lietuvos ūkio subjektų veiklai ir užsienio ir vidaus prekybos tendencijoms;
2.14. kaupia ir analizuoja informaciją apie ES ir trečiųjų valstybių taikomas ar ketinamas nustatyti prekybos apsaugos priemones, identifikuoja suinteresuotus Lietuvos ūkio subjektus, siekdamas išsiaiškinti galimą tokių priemonių poveikį jų veiklos rezultatams ir, esant būtinumui, dalyvauja konsultacijose trečiosiose valstybėse, siekdamas apginti Lietuvos ūkio subjektų interesus, nuo nesąžiningos trečiųjų valstybių gamintojų prekybos praktikos padarinių;
2.15. nagrinėja ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka Lietuvos ūkio subjektų pateiktus prašymus ar (ir) protestus dėl bendrųjų muitų tarifų importuojamoms prekėms sustabdymo (suspendavimo) ir tarifinių kvotų nustatymo. Teisės aktų reikalavimus atitinkančius prašymus, suderintus su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teikia Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generaliniam direktoratui;
2.16. atlieka darbus, susijusius su išankstinių leidimų išdavimu taip pat dvigubos kontrolės sistemos ir importo kvotų administravimu, taikymu;
2.17. pagal skyriaus kompetenciją išduoda ES teisės aktais nustatytas importo licencijas ir priežiūros dokumentus tekstilės, plieno gaminių bei kalio chlorido importui iš trečiųjų šalių ir išankstinius leidimus laikinai išvežti tekstilės gaminius perdirbti trečioje šalyje;
2.18. per bendrą Europos Sąjungos licencijų administravimo sistemą (SIGL) perduoda Europos Komisijai detalius duomenis apie Ūkio ministerijos išduotas importo licencijas, priežiūros dokumentus ir išankstinius leidimus laikinai išvežti perdirbti tekstilės gaminius;
2.19. kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę informaciją apie Lietuvos užsienio prekybą (pagal atskiras valstybes ir valstybių susivienijimus), jos tendencijas, taip pat prekybos režimo ir jo pokyčių poveikį, rengia apžvalgas ir pasiūlymus aptarimams su Lietuvos eksportuotojais;
2.20. vykdydamas Lietuvos Respublikos įsipareigojimus PPO rengia ir teikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apibendrintą, informaciją pagal Ūkio ministerijos kompetenciją;
2.21. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijų ir valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų;
2.22. dalyvauja įgyvendinant derybose su ES prisiimtus įsipareigojimus išorinių santykių ir muitų sąjungos sektoriuose;
2.23. rengia Lietuvos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų prekybos apsaugos priemonių taikymo, plieno, tekstilės, kitų prekių kiekybinių kvotų administravimo ir importo priežiūros, muitų suspendavimo ir tarifinių kvotų, eksporto kontrolės klausimais;
2.24. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES Tarybos ir Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių posėdžiuose, sprendžiant muitų suspendavimo, metalų, tekstilės ir kitų prekių kvotų nustatymo, prekybos apsaugos priemonių taikymo, taip pat strateginių ir dvejopo naudojimo prekių kontrolės klausimus ir pristato juose suderintas Lietuvos pozicijas;
2.25. derina dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto, karinės įrangos eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolės teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis ir kitais teisės aktais;
2.26. rengia ir kartu su kitomis valstybės institucijoms teikia pasiūlymus dėl dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto, karinės įrangos eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolės teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo;
2.27. pagal kompetenciją analizuoja, rengia ir teikia informaciją tarptautiniams neplatinimo režimams;
2.28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka administruoja eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų ir galutinį panaudojimą patvirtinančių dokumentų išdavimą ir registruoja automatizuotoje licencijavimo sistemoje „Tracker“ fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų bei galutinio panaudojimo patvirtinimo dokumentų išdavimo;
2.29. rengia ir teikia išvadas Komisijos strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų išdavimo klausimams spręsti posėdžiams;
2.30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda skyriaus veiklą kuruojančio Lietuvos Respublikos ūkio viceministro ar ministerijos kanclerio pasirašytas eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijas bei galutinio panaudojimo dokumentus;
2.31. tvarko kompiuterizuotą išduotų eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų ir galutinį panaudojimą patvirtinančių dokumentų apskaitą, diegia ir naudoja automatizuotą licencijavimo sistemą „Tracker“;
2.32. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie kitų valstybių, valstybių susivienijimų ir tarptautinių neplatinimo režimų veiklą bei patirtį strateginių prekių eksporto kontrolės klausimais;
2.33. analizuoja ir apibendrina iš Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos gautus dokumentus, rengia ir teikia Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai kasmetes deklaracijas apie Konvencijoje nurodytų nuodingųjų cheminių medžiagų eksportą, importą ir gamybą;
2.34. kontroliuoja Konvencijoje nurodytų nuodingųjų cheminių medžiagų ir konkrečių organinių medžiagų naudojimą Lietuvoje;
2.35. organizuoja Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos tarptautinių inspekcijų, atvykstančių tikrinti, kaip vykdomi Konvencijos įsipareigojimai Lietuvoje, priėmimą;
2.36. teisės aktuose nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis;
2.37. dalyvauja rengiant konferencijas, seminarus, forumus eksporto skatinimo, užsienio prekybos politikos įgyvendinimo ir strateginių prekių kontrolės klausimais;
2.38. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus vykdomais uždaviniais ir funkcijomis;
2.39. pagal skyriaus kompetenciją rengia ataskaitas bei pažymas ir teikia jas ministerijos vadovybei , teisės aktų nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir ministerijoms;
2.40. rengia atsakymus į ministerijų, kitų valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų paklausimus skyriaus kompetencijos klausimais;
2.41. konsultuoja Lietuvos ūkio šakų asocijuotas verslo struktūras ir įmones, teikia joms metodinę pagalbą eksporto skatinimo, muitų suspendavimo, prekybos apsaugos priemonių taikymo, strateginių prekių kontrolės ir kitais užsienio prekybos klausimais;
2.42. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.43. tvarko skyriui priskirtus ministerijos interneto svetainės skyrius;
2.44. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitus ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07