Investicijų ir eksporto departamento Investicijų politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1. formuoti konkurencingumo didinimo valstybės politiką - investicijų pritraukimo srityje - organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą:
1.2. inicijuoti teisės aktų, gerinančių investicinę aplinką rengimą;
1.3. formuoti palankią investicijoms aplinką;
1.4. dalyvauti formuojant valstybės investicijų politiką;
1.5. atlikti ir koordinuoti darbus, susijusius su laisvųjų ekonominių zonų steigimo ekonominiu pagrindimu, steigimu ir funkcionavimu Lietuvos Respublikoje.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus investicinio proceso reguliavimo ir aktyvinimo klausimais;
2.2. rengia siūlymus dėl investicinės aplinkos gerinimo bei tiesioginių užsienio investicijų skatinimo;
2.3. dalyvauja kartu su kitais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis ministerijomis formuojant valstybės investicijų politiką:
2.3.1. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl palankios ir konkurencingos investicinės aplinkos formavimo ir skatinimo;
2.3.2. koordinuoja investicijų skatinimo programos įgyvendinimą;
2.3.3. dalyvauja įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus;
2.3.4. koordinuoja pramoninių parkų Lietuvoje kūrimą ir plėtrą;
2.3.5. vykdo Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esančios žemės paėmimo visuomenės poreikiams suinteresuotos institucijos funkcijas ir teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl šioje zonoje esančios privačios žemės įsisavinimo;
2.3.6. dalyvauja rengiant dokumentus, aktualius Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti;
2.3.7. rengia ir teikia ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ir Ūkio ministerijos kancleriui (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė) siūlymus dėl pagal Skyriaus kompetenciją numatomų įgyvendinti ekonominių projektų ir svarbių visuomenės projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais;
2.4. rengia pasiūlymus dėl vidaus ir užsienio privataus kapitalo investavimo koncesijų būdu teisinės aplinkos tobulinimo;
2.5. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos dvišalių investicijų skatinimo ir apsaugos sutarčių ir jų projektų;
2.6. dalyvauja vykdant Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus investicijų politikos bei investicinės aplinkos klausimais;
2.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja investicijų projektų, kuriuos numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis vertinimo rezultatų nagrinėjime. Taip pat pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitus su Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus.
2.8. analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų;
2.9. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai renginiuose investavimo klausimais;
2.10. nustatyta tvarka teikia informaciją ministerijoms, savivaldybėms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms bei Ūkio ministerijos administracijos padaliniams investicijų klausimais;
2.1 L dalyvauja steigiant pramonines zonas ir rengia pasiūlymus dėl jų valdymo;
2.12. koordinuoja Nacionalinio koordinacinio centro veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sutartį dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie 2000 m. birželio 27 d. deklaracijos dėl
tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių;
2.13. rengia kasmetines veiklos ataskaitas Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Investicijų komitetui;
2.14. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Investicijų komitete;
2.15. teikia pasiūlymus, rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje" veiklos;
2.16. tvarko ir atnaujina Ūkio ministerijos interneto svetainėje skelbiamą informaciją, susijusią su Skyriaus vykdomomis funkcijomis;
2.17. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31