Investicijų ir eksporto departamento veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:

1.1.        formuoti valstybės politiką investicijų, eksporto skatinimo ir turizmo srityje;
1.2.        vadovauti strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje (toliau – ES) kontrolės darbams;
1.3.        koordinuoti Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro veiklą, įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių nuostatas;
1.4.        planuoti ir įgyvendinti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas ES struktūrinės paramos priemones, susijusias su Departamento veiklos sritimis.

2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1.        analizuoja investicijų pokyčius ir poveikį ūkio plėtrai, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl palankios ir konkurencingos investicinės aplinkos formavimo ir skatinimo, dalyvauja formuojant palankią investicinę aplinką;
2.2.        koordinuoja laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų veiklą, atlieka laisvųjų ekonominių zonų priežiūrą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų reguliavimo;
2.3.        pagal Departamentui priskirtą kompetenciją organizuoja pasitarimus su socialiniais partneriais;
2.4.        atlieka turizmo politikos formavimo koordinavimo Lietuvos Respublikoje funkcijas, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos ir kurortų, kurortinių teritorijų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
2.5.        dalyvauja formuojant eksporto skatinimo politiką – sudaro galimybes susirasti naujų prekybos partnerių, aktyviau skverbtis į naujas rinkas, kuria aplinką, palankią prekių ir paslaugų eksportui į trečiąsias valstybes ir prekių išvežimui į ES valstybes nares, rengia ir dalyvauja rengiant dvišalius prekybinio ir ekonominio Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimo komisijų posėdžius;
2.6.        koordinuoja Lietuvos Respublikos 2009-2013 metų eksporto plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1494 (Žin., 2009, Nr. 137-6012)įgyvendinimą;
2.7.         rengia sprendimų dėl viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ ir viešosios įstaigos „Versli Lietuva“, priskiriamų visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai, projektus; teikia pasiūlymus ūkio ministrui, ūkio viceministrams ir Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl šių viešųjų įstaigų veiklos tobulinimo;
2.8.         rengia pasiūlymus dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos veiklos kontroliavimo ir koordinavimo ir teikia juos Departamento veiklą kuruojančiam ūkio viceministrui;
2.9.         koordinuoja ir kontroliuoja komercijos atašė veiklą; rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus dėl komercijos atašė ir jų padėjėjų pareigybių steigimo ar panaikinimo;
2.10.    pagal Departamentui priskirtą kompetenciją administruoja importuojamų prekių kvotas, išduoda importo dokumentus;
2.11.    vadovauja dvejopo naudojimo prekių eksporto tarpininkavimo paslaugų teikimo, tranzito kontrolės darbams ir karinės įrangos eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES kontrolės darbams, atlieka juos kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1533; 2011, Nr. 128-6052) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, išduoda dvejopo naudojimo prekių eksportui, tarpininkavimo paslaugoms teikti ir į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių eksportui, importui, tranzitui, tarpininkavimui ar siuntimui ES reikalingus dokumentus;
2.12.    pagal Departamentui priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos įsipareigojimus, vykdant veiksmingą strateginių prekių kontrolę pagal sistemą, integruotą į Europos Sąjungos ir tarptautinių neplatinimo susitarimų eksporto kontrolės sistemą;
2.13.    pagal Departamentui priskirtą kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;
2.14.    bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotosiomis verslo struktūromis ir nevalstybinėmis institucijomis, renka iš jų informaciją, reikalingą eksportui skatinti ir ekonominiams santykiams plėtoti;
2.15.    pagal Departamentui priskirtą kompetenciją organizuoja tarptautinius Ūkio ministerijai priskirtų ūkio šakų efektyvumo ir potencialo didinimo projektų konkursus;
2.16.    pagal Departamentui priskirtą kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis; atstovauja Ūkio ministerijai ES institucijų darbo grupėse ir komisijose, tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybėse;
2.17.    pagal Departamentui priskirtą kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų;
2.18.    pagal Departamentui priskirtą kompetenciją rengia medžiagą ministerijos vadovybės susitikimams su užsienio valstybių atstovais;
2.19.    atlieka kitus ministerijos vadovybės pavedimus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07