Jaunius Petrauskas

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. nesant Skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;
1.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus vidaus prekybos (prekių pardavimo ne prekybai skirtose patalpose, prekių pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, didžiųjų prekybos įmonių veiklos reglamentavimo ir kt.), prekių ir paslaugų reklamos, vartotojų teisių apsaugos prekyboje klausimais, siekdamas juos suderinti su ES teisės aktais, mažinti administracinę naštą ūkio subjektams ir sudaryti palankią verslo aplinką;
1.3. nagrinėja prekybos įmonių ir tiekėjų ekonominių santykių problemas, rengia ir teikia pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo;
1.4. nagrinėja ES teisės aktus, valstybių narių patirtį prekybos, vartotojų teisių apsaugos prekybos srityje, prekių ir paslaugų reklamos klausimais bei rengia pasiūlymus dėl Lietuvos teisės aktų tobulinimo;
1.5. nagrinėja Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais, siekdamas įvertinti, ar byla ir jos būsimas sprendimas galėtų būti reikšmingi Lietuvai, bei teikia savo nuomonę dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į bylą ir pareikšti savo poziciją. Vertina Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimus ir išaiškinimus, atsižvelgdamas į nacionalinę teisę ir praktiką, siekdamas nustatyti, ar yra nacionalinės teisės neatitikimų, ir prireikus siūlo keisti atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
1.6. analizuoja ir apibendrina teisės aktų taikymo praktiką šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.7. nagrinėja ES rengiamų teisės aktų projektus prekybos, vartotojų teisių apsaugos prekybos srityje, prekių ir paslaugų reklamos klausimais, analizuoja jų poveikį bei dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas;
1.8. nagrinėja ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektus, kuriuose reguliuojami klausimai, susiję su vidaus prekyba, vartotojų teisių apsauga prekyboje, prekių ir paslaugų reklama, ir teikia pasiūlymus bei pastabas;
1.9. rengia atsakymus į ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų, fizinių asmenų paklausimus šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais;
1.10. dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. pagal atskirus Skyriaus vedėjo pavedimus rengia informaciją, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendintos Skyriui priskirtos funkcijos;
1.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reguliuojančius prekybą, prekių ir paslaugų reklamą, vartotojų teisių apsaugą prekyboje;
2.3. sugebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir Lietuvos pozicijų ES svarstomais klausimais projektus;
2.4. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, nagrinėti kitų valstybės institucijų pateiktus pasiūlymus ir parengtus teisės aktų projektus, rengti išvadas;
2.5. turėti 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktus, reguliuojančius teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27