Jelena Dilienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. koordinuoja nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo priemonių įgyvendinimą;
1.2. nagrinėja ir (ar) rengia pasiūlymus nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo srityje;
1.3. kaupia, analizuoja, apibendrina informaciją, strateginius ES dokumentus ir iniciatyvas, skirtas verslo sąlygoms gerinti ir teisiniam 1reguliavimui tobulinti, susijusias su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirta ES geresnio reglamentavimo sritimi ir jos įgyvendinimu Lietuvoje, tvarko su atliekamomis funkcijomis susijusius dokumentus, kad būtų gauta ES geresnio reglamentavimo politikai formuoti ir verslo sąlygoms gerinti Lietuvoje reikalinga informacija;
1.4. rengia pasiūlymus, galinčius pagerinti geresnio reglamentavimo ir verslo aplinkos gerinimo priemonių veikimą, kad būtų užtikrintas geresnio reglamentavimo principų įgyvendinimas, bei koordinuoja nustatytų priemonių įgyvendinimą;
1.5. pagal šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtas sritis rengia teisės aktų projektus, atsakymus į raštus, paklausimus, susijusius su verslo sąlygų gerinimo, reguliavimo (tame tarpe ir administracinės naštos mažinimo) politikos formavimu Lietuvoje, teikia pastabas dėl teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, kad būtų koordinuojamas ES geresnio reglamentavimo politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
1.6. organizuoja ir techniškai aptarnauja Verslo aplinkos gerinimo komisijos (Saulėtekio komisijos) veiklą;
1.7. dalyvauja organizuojant Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos veiklą;
1.8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikloje;
1.9. dalyvauja koordinuojant nacionalinių poveikio vertinimo iniciatyvų įgyvendinimą;
1.10. rengia geresnio reglamentavimo srities informaciją Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;
1.11. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
1.12. dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, sprendimų projektų poveikio verslo sąlygoms vertinimo procedūras;
1.13. departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo siūlymu dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, kad būtų tinkamai atstovaujama Lietuvai;
1.14. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ūkio ministro, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
1.15. pagal skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.16. vykdo kitas departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo paskirtas nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusias užduotis, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, susijusiais su geresniu reglamentavimu, taip pat su dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo taisyklėmis;
2.5. būti susipažinęs su bendrosiomis ES teisės nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis;
2.6. būti susipažinęs su ES geresnio reglamentavimo politikos tikslais ir principais, Lietuvos Respublikos geresnio reglamentavimo politikos tikslais ir uždaviniais, Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“;
2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27