Jonas Jankauskas

1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

1.1. užtikrina, kad ministerijos automobiliai būtų techniškai tvarkingi;
1.2. užtikrinta, kad laiku ir tinkamai būtų įforminti kelionės lapai, kontroliuoja automobilių odometrų rodmenis, kuro sunaudojimo normų laikymąsi, jo sunaudojimą ir likučius bei jų atitiktis nuvažiuotam atstumui;
1.3. sugedus išvykusiam ministerijos automobiliui, organizuoja jo parvežimą į ministerijos garažą;
1.4. organizuoja ministerijos automobilių techninį aptarnavimą ir remontą;
1.5. kontroliuoja, kad ministerijos automobiliai būtų naudojami pagal paskirtį;
1.6. tvarko ministerijos automobilių dokumentus draudimo bendrovėse, techninės priežiūros centruose, policijoje ir VĮ „Regitra“;
1.7. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ministerijos svečių ir ministerijos krovinių vežimą;
1.8. kultūringai aptarnauja vežant automobiliu ūkio ministrą, viceministrus, ministerijos kanclerį, ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ministerijos svečius;
1.9. vairuoja jam priskirtus ministerijos automobilius;
1.10. patikrinęs ministerijos automobilių naudojimo kelionės lapus, juos teikia ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui;
1.11. organizuoja ir teikia informaciją skyriaus vedėjui ir departamento direktoriui apie ministerijos automobilių eksploatavimą;
1.12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
1.13. rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su ministerijos automobilių eksploatavimu;
1.14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo, skyriaus patarėjo, departamento direktoriaus ir ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti vidurinį išsilavinimą;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais transporto priemonių eksploatacijos, priežiūros ir kelių eismo taisyklių reikalavimus;
2.3. turėti D kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų automobilių eksploatavimo patirtį;
2.5. žinoti kelių eismo taisykles ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką bei būdus;
2.6. išmanyti automobilių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą, veikimą, gedimų požymius bei priežastis, jų įtaką saugiam eismui;
2.7. išmanyti automobilių eksploatavimo instrukcijas ir defektinių žiniaraščių bei kitos techninės dokumentacijos pildymo tvarką;
2.8. žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, saugaus eismo ir asmens higienos reikalavimus;
2.9. mokėti naudotis žemėlapiu ir navigacinės sistemos įranga;
2.10. išmanyti automobilių remonto ir priežiūros bei aplinkos apsaugos reikalavimus

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-20