Jovita Surdokienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šiais funkcijas:

1.1. renka ir analizuoja informaciją, susijusią su kitų šalių MTEP ir inovacijų plėtros patirtimi, kryptimis ir tendencijomis, vykdoma politika, taikomomis skatinimo priemonėmis bei instrumentais, parengtais strateginiais dokumentais ir programomis; rengia siūlymus dėl Lietuvos ir ES MTEP ir inovacijų plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo;
1.2. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių inovacijų ir MTEP duomenis, vystymosi tendencijas ir priežastinius ryšius, kad būtų sukaupta efektyviai Lietuvos Respublikos inovacijų politikai formuoti reikalinga informacija;
1.3. rengia pasiūlymus dėl horizontalių regioninių bei sektorinių programų ir jų įgyvendinimo priemonių, susijusių su inovacijų plėtra, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras programų priemones;
1.4. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos ir jos įgyvendinimo priemonių su MTEP, inovacijų ir technologijų plėtra susijusiose srityse, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras šios programos priemones;
1.5. dalyvauja Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos rengime ir įgyvendinime, rengia ir tikslina šios programos sąmatą, vykdo Skyriaus kuruojamas šios programos priemones;
1.6. vykdo ir koordinuoja darbus, susijusius su valstybės finansine parama Skyriaus kuruojamoms programų priemonėms vykdyti;
1.7. dalyvauja valstybės pagalbos schemų, skirtų įmonių inovacinei veiklai ir technologijų plėtrai skatinti, kūrime;
1.8. kaupia ir teikia informaciją apie valstybės pagalbą, suteiktą vykdant Skyriaus kuruojamas Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos priemones;
1.9. palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTEP ir inovacijų politikos klausimais, pagal kompetenciją dalyvauja šių institucijų ir organizacijų darbo grupėse, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis sutarčių inovacijų srityje ir kitų su tuo susijusių dokumentų projektus;
1.10. rengia teisės aktų, susijusių su inovacijų ir technologijų plėtros politika, projektus, pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
1.11. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su MTEP bei inovacijų politika, esant reikalui, rengia pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų tobulinimo;
1.12. organizuoja arba dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus, pasitarimus inovacijų, MTEP klausimais;
1.13. rengia arba dalyvauja rengiant informacinius straipsnius Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) rengiamiems ir kitiems leidiniams inovacijų ir technologijų plėtros klausimais;
1.14. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Lietuvos Respublikos ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams;
1.15. informuoja visuomenę apie skyriaus veiklą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
1.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos planavimui ir skirstymui reikalingus dokumentus, priemonių įgyvendinimo planus, rengia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir naudojimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų bei rengia šių kriterijų vertinimo metodines rekomendacijas, teikia informaciją apie inovacijų ir technologijų plėtros srityje turinčius įtakos socialinius ir ekonominius veiksnius, dalyvauja sudarant valstybinių projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinės paramos lėšų, sąrašą, dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo rezultatų bei skundų dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų nagrinėjime;
1.17. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose Skyriaus kompetencijos klausimais;
1.18. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.19. vykdo kitus Skyriaus vedėjo su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – fizinių, technologijų ar socialinių mokslų studijų srities bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, susijusius su šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijomis, būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą;
2.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31