Jurana Juškaitytė

 1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. organizuoja užsienio šalių vyriausybinių delegacijų, tarptautinių organizacijų, finansinių institucijų atstovų, pavienių svečių susitikimus su ministerijos vadovybe, kitais ministerijos valstybės tarnautojais (darbuotojais), rengia ir vykdo programas ministerijos kvietimu atvykusiems užsienio svečiams, užtikrindamas efektyvų ir savalaikį Ūkio ministerijos bendradarbiavimą su užsienio valstybių valstybės institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;
1.2. organizuoja ministerijos vadovybės, ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) oficialius, darbo ir kitokio pobūdžio vizitus į užsienį, prireikus sudaro programas, informuoja diplomatines ir kitas suinteresuotas institucijas apie jų vizitą, gauna viza, užtikrindamas sklandų ir tinkamą ministerijos vadovybės ir ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) atstovavimą Lietuvai renginių, vykstančių užsienyje, metu;
1.3. rašo ir kaupia oficialių užsienio svečių susitikimų su ministerijos vadovybe atmintines, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją apie numatomas ir įvykusias ministerijos vadovybės keliones į užsienį ir įvykusius susitikimus su užsienio svečiais, siekdamas išsamiai informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją apie ministerijos vadovybės susitikimų su užsienio svečiais ar vizitų metu pasiektus susitarimus, numatytus veiksmų planus ir tolesnį dvišalį bendradarbiavimą;
1.4. informuoja už informacijos sklaidą atsakingus ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie numatomus užsienio šalių valstybinių institucijų, tarptautinių organizacijų delegacijų ar atstovų vizitus Lietuvoje ministerijos vadovybės kvietimu, susitikimus su ministerijos vadovybe ir Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) vizitus į užsienį tam, kad numatomi renginiai būtų įtraukti į Ūkio ministerijos savaitinį renginių planą;
1.5. padeda organizuoti reprezentacinių suvenyrų ir atminimo dovanų įsigijimą tam, kad užtikrintų pastovų ministerijos vadovybės aprūpinimą reprezentaciniais suvenyrais ir atminimo dovanomis;
1.6. organizuoja ir padeda Ūkio ministerijos administracijos padaliniams organizuoti įvairius renginius (konferencijas, seminarus, verslo forumus ir kt.) ir renginius žiniasklaidai, užtikrindamas tinkamą pasirengimą konferencijoms, seminarams, verslo forumams ir kitiems viešiesiems renginiams;
1.7. verčia žodžiu iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į vokiečių kalbą, užtikrindamas sklandų ir efektyvų ministerijos vadovybės, ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) susitikimų su užsienio svečiais, įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis delegacijos pravedimą;
1.8. verčia raštu įvairią tekstinę medžiagą (laiškai, pranešimai/kalbos, faksogramos, straipsniai ir kt.) ministerijos vadovybei, ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) iš (į) vokiečių kalbą tam, kad būtų tinkamai suprasta informacija, reikalinga atliekant pareigybines funkcijas, vykdant pavedimus;
1.9. prižiūri Viešųjų ryšių ir protokolo skyriui priskirtas Ūkio ministerijos tinklalapio rubrikas, užtikrindamas, kad jose pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama;
1.10. pagal kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą, humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos studijų krypties (vokiečių filologijos arba vokiečių kalbotyros studijų programa) magistro kvalifikacinį laipsnį;
2.2. turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį vertimo srityje ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinių ryšių ir protokolo srityje;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, tarptautinius santykius, komandiruotes, reprezentacines lėšas, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
2.4. būti gerai susipažinusiam su oficialaus tarptautinio protokolo taisyklėmis ir normomis, užsienio svečių vizitų programų rengimo nuostatomis, tarptautinio susirašinėjimo principais;
2.5. mokėti vokiečių kalbą įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, rusų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu ir anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
2.7. gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31