Jūratė Vaigauskienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja įgyvendinant ES teisės aktus, susijusius su importo kvotų, dvigubos kontrolės sistemų ir išankstinės priežiūros administravimu, taikomu tekstilės ir jos gaminių, plieno ir jos gaminių, bei kitų pramonės gaminių importui iš tam tikrų trečiųjų šalių;
1.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus finansinės paramos (pagal eksporto skatinimo priemones) teikimo ūkio subjektams klausimais. Nagrinėja VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pateiktą informaciją pirmiau nurodytos finansinės paramos teikimo klausimais ir teikia išvadas Verslo projektų atrankos komitetui, rengia kartu su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra sutarčių teikti finansinę paramą projektus, analizuoja šių sutarčių vykdymą;
1.3. nagrinėja ES teisės aktus, ES valstybių narių patirtį prekybos, finansinės paramos teikimo ūkio subjektams klausimais bei rengia pasiūlymus dėl Lietuvos teisės aktų tobulinimo;
1.4. analizuoja ir apibendrina teisės aktų taikymo praktiką šios pareigybės einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais ir rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.5. dalyvauja nagrinėjant ES rengiamų teisės aktų projektus prekybos, finansinės paramos teikimo ūkio subjektams klausimais, analizuoja jų poveikį ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.6. nagrinėja ministerijų ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus, kuriuose reglamentuojami klausimai, susiję su finansinės paramos teikimu ūkio subjektams, ir rengia pasiūlymus bei pastabas dėl jų;
1.7. kaupia, sistemina, apibendrina duomenis apie išduotas licencijas, kitus importo priežiūros dokumentus ir, vadovaujantis ES teisės aktų reikalavimais, teikia Europos Komisijai informaciją apie tai;
1.8. kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina statistinę ir kitą informaciją apie Lietuvos Respublikos ir šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtų kuruoti šalių prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą, jų užsienio prekybos tendencijas, rengia įvairias pažymas ir pasiūlymus dėl tolesnio bendradarbiavimo plėtojimo su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtomis kuruoti šalimis;
1.9. atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Komisijos Tekstilės komitete (COMTEX), Europos Komisijos Patariamajame Plieno komitete, ES Tarybos 133 (STIS) komitete;
7.10. pagal kompetenciją atlieka ES teisės aktų vertimų techninę ekspertizę;
7.11. pagal kompetenciją konsultuoja Lietuvos įmones ir teikia joms metodinę pagalbą;
7.12. departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo ar skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimu dalyvauja pasitarimuose ministerijoje, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ar Lietuvos Respublikos ūkio viceministro, kuruojančio departamento veiklą, pavedimu atstovauja ministerijai kitose valstybės institucijose bei užsienio šalyse;
7.13. dalyvauja pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.14. vykdo kitus direktoriaus, skyriaus vedėjo ar skyriaus vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – socialinių mokslų (ekonomika arba vadyba ir verslo administravimas) arba technologijos mokslų studijų srities magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti 1 metų darbo viešojo administravimo srityje patirties;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, ES Tarybos reglamentais ir kitais ES teisės aktais bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ministerija), departamento ir skyriaus nuostatais;
2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtų kuruoti šalių (Tolimieji ir Artimieji Rytai, Gruzija, Turkija, Albanija, Azerbaidžianas, Kirgistanas, Armėnija) dvišalėmis sutartimis, susijusiomis su ekonominiu bendradarbiavimu;
2.5. išmanyti pagrindinius ES teisės aktus, susijusius su tekstilės ir jos dirbinių importo dviguba kontrole ir kvotų administravimu, taip pat susijusius su plieno ir jo gaminių importo priežiūra ir kitų pramonės gaminių kvotų administravimu, kitus Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti;
2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, taip pat įvairias pažymas;
2.7. gebėti rengti teisės aktų projektus bei kitus dokumentus;
2.8. gebėti atlikti pagal kompetenciją ES teisės aktų vertimų techninę ekspertizę;
2.9. mokėti dvi užsienio kalbas (rusų ir anglų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.10. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų rengimo taisykles;
2.11. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31