Jurga Daniūnaitė-Skaisgirienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vertina bendrą Lietuvos ūkio raidos analizę, teikia išvadas ir pasiūlymus konkurencingumo skatinimo bei ūkio plėtros klausimais;
1.2. rengia Nacionalinę reformų darbotvarkę ir jos įgyvendinimo ataskaitas ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Europos Komisijai;
1.3. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Europos Sąjungos Tarybos patvirtintų rekomendacijų Lietuvai dėl nacionalinių reformų įgyvendinimo;
1.4. vykdo Europos Sąjungos ir valstybių narių ekonominės politikos ir struktūrinių reformų analizę, rengia išvadas ir pasiūlymus;
1.5. analizuoja tarptautinių organizacijų parengtas konkurencingumo ataskaitas, jų išvadas ir pasiūlymus dėl konkurencingumo skatinimo, rengia Lietuvos ūkio konkurencingumo tendencijų ataskaitą kaip sudėtinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos dalį;
1.6. analizuoja Lietuvos vidaus prekybos ir turizmo rodiklius, jų raidą ir tendencijas, atlieka palyginamąją analizę su Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių atitinkamais rodikliais;
1.7. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei siunčiamų raštų susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektų rengimą ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų;
1.8. dalyvauja seminaruose, konferencijose, Europos Sąjungos institucijose ir kituose renginiuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
1.9. dalyvauja darbo grupėse, kuriose rengiami ir vertinami įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai socialiniais ir ekonominiais klausimais;
1.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities (ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypties) arba technologijos mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį ūkio politikos formavimo srityje;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, ūkio vystymo politikos, euro įvedimą Lietuvoje, biudžeto sandaros, strateginio planavimo įgyvendinimą;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles ir, prireikus, mokėti parengti teisės aktų, reguliuojančių ūkio vystymo politikos klausimus, pakeitimo projektus, sugebėti vertinti su ūkio vystymo politika susijusius teisės aktų projektus, ūkio raidos procesus ir tendencijas;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.6. mokėti spręsti neapibrėžtas problemas, ieškant įvairių sprendimo būdų;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Adobe Reader, Internet Explorer;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27