Jurga Šimkutė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia teisės aktų projektus žmogiškųjų išteklių, jų plėtros ir profesinio mokymo politikos formavimo srityje;
1.2. siekiant užtikrinti, kad kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateikti derinti teisės aktų projektai neprieštarautų žmogiškuosius išteklius, jų plėtrą ir profesinio mokymo sritis reguliuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, vykdo kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų analizę bei teikia išvadas;
1.3. koordinuoja pagal skyriaus kompetenciją žmogiškųjų išteklių ir jų plėtros politikos priemonių formavimą bei teikia pasiūlymus dėl šių priemonių organizavimo;
1.4. nagrinėja ir apibendrina kitų valstybių patirtį žmogiškųjų išteklių, jų plėtros ir prognozavimo bei profesinio mokymo politikos srityje, rengia pasiūlymus dėl šios patirties pritaikymo Lietuvoje;
1.5. dalyvauja kvalifikacijų poreikio Lietuvos darbo rinkoje vidutinės trukmės prognostinių tyrimų organizavimo veiklose;
1.6. rengia ir derina vidaus tvarkomųjų, organizacinių dokumentų projektus;
1.7. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus, bendradarbiauja, keičiasi informacija, patirtimi su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, bei su kitų valstybės, savivaldybių, užsienio valstybių institucijų, įstaigų, visuomeninių, tarptautinių organizacijų atstovais;
1.8. rengia pranešimus, apžvalgas, pasiūlymus žmogiškųjų išteklių ir jų plėtros politikos formavimo klausimais;
1.9. rengia ataskaitas, apžvalgas ES ir kitoms tarptautinėms organizacijoms apie Lietuvos žmogiškųjų išteklių plėtros politiką bei jos tobulinimą;
1.10. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant informacinę medžiagą ūkio ministrui, ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams;
1.11. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai žmogiškųjų išteklių plėtros politikos klausimais, dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su žmogiškųjų išteklių plėtros politikos formavimu, veikloje;
1.12. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) humanitarinių mokslų studijų srities filologijos studijų krypties arba socialinių mokslų studijų srities, teisės, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių, jų plėtros, profesinio mokymo ar profesinio orientavimo organizavimo ir vykdymo srityje;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais reguliuojančiais žmogiškųjų išteklių plėtros, profesinio mokymo sritis;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. mokėti rengti, analizuoti ir vertinti teisės aktus, strateginio planavimo dokumentus bei kitus vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;
2.7. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis, MS Windows operacine sistema. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.8. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
lentelę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31