Jurgita Borisevičiūtė

1. Valstybės tarautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja formuojant pramonės plėtros ir kompensavimo politiką ir ją įgyvendinant, rengia teisės aktų projektus ir pasiūlymus;
1.2. inicijuoja projektinius pasiūlymus dėl kompensavimo projektų, vykdo pirminę projektinių pasiūlymų atranką, vertina jų atitiktį nustatytiems tikslams bei reikalavimams;
1.3. analizuoja užsienio partnerių siūlomų kompensavimo priemonių efektyvumą ir teikia pasiūlymus formuojant racionalią Lietuvos politiką pramoninio bendradarbiavimo srityje;
1.4. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis - NATO, UNIDO ir kitomis;
1.5. vykdo užsienio kompanijų pramoninio bendradarbiavimo klausimais prisiimtų įsipareigojimų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;
1.6. teikia asocijuotoms verslo struktūroms informaciją pramonės plėtros ir kompensavimo klausimais;
1.7. pagal kompetenciją nagrinėja skundus ir prašymus;
1.8. departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.9. departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją atstovauja skyriui ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ;
1.10. pagal kompetenciją besikreipiantiems interesantams teikia informaciją ir konsultacijas;
1.11. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.12. vykdo kitus departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. būti susipažinęs su pagrindiniais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais kompensavimo procedūrų taikymą, kompensavimo rezultatų vertinimą, taip pat su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklą;
2.2. turėti socialinių mokslų studijų srities (vadyba ir verslo administravimas, vadyba arba ekonomika) ar technologijos mokslų studijų srities magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.3. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją apie pramonę ir verslą, rengti išvadas ir formuoti pasiūlymus pramonės ir verslo plėtros klausimais;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų ir projektinių pasiūlymų rengimo pagrindinius metodinius reikalavimus, mokėti jais naudotis rengiant dokumentų projektus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. turėti 2 metų darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.6. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir Dokumentų rengimo taisykles;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.8. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-20