Jurgita Jazgevičienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. betarpiškai dirba su projektų kuratoriais ir vadovais inicijuojant, planuojant, įgyvendinant projektus ir atliekant projektų baigimo procedūras;
1.2. teikia rekomendacijas projektų kuratoriams ir projektų vadovams dėl galimo Ūkio ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų žmogiškųjų išteklių panaudojimo projektuose klausimais;
1.3. atnaujina informaciją pagal departamento Programinio valdymo skyriaus pateiktą informaciją apie naujas projektų iniciatyvas departamento Programinio valdymo skyriuje, neužfiksuotas skyriuje arba Projektų valdymo priežiūros komitete;
1.4. teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas projektų valdymo klausimais visame projekto cikle: inicijavime, planavime, įgyvendinime ir baigime;
1.5. prireikus organizuoja projektų valdymo ir kitų pažangių veiklos valdymo metodų mokymus;
1.6. teikia techninę pagalbą projektų valdymo informacinės sistemos naudojimo klausimais;
1.7. registruoja naujus projektus projektų valdymo informacinėje sistemoje;
1.8. stebi projektų įgyvendinimo eigą bei informuoja skyriaus vedėją apie projektų būklę, riziką ir naudą;
1.9. stebi ir koreguoja informaciją, įvedamą į projektų valdymo informacinę sistemą;
1.10. fiksuoja ir vertina tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus bei informuoja skyriaus vedėją apie projektų būklę, riziką ir naudą;
1.11. teikia informaciją apie tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus ir projekto įgyvendinimo problematiką Projektų valdymo priežiūros komitetui;
1.12. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
1.13. vykdo periodinę projektų valdymo reguliavimo peržiūrą ir tobulinimą;
1.14. prireikus siūlo, kuria ir diegia naujus projektų valdymo sistemos ar kitų pažangių veiklos valdymo metodų elementus;
1.15. rengia su projektų valdymu susijusias tvarkas, metodikas ir kitus dokumentus;
1.16. vykdo geros projektų valdymo praktikos sklaidą Ūkio ministerijoje, jai pavaldžiose įstaigose, kitose institucijose ir įstaigose;
1.17. tvarko dokumentaciją, susijusią su skyriaus veikla; atnaujina informaciją skyriaus sistemoje pagal esamus dokumentus ir suvestines; 1.18. tvarko dokumentaciją, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus veikla, tvarko archyvą;
1.19. pagal skyriaus kompetenciją kaupia, tvarko ir atnaujina interneto ir intraneto svetainėje teikiamą informaciją;
1.20. stebi naujienas, susijusias su pasauliniu projektų valdymo ir kitų pažangių veiklos valdymo metodų vystymusi, dalyvauja su skyriaus veikla susijusiuose renginiuose ir pritaiko naujoves Ūkio ministerijoje;
1.21. organizuoja Ūkio ministerijos ir ūkio ministrui pavestų valdymo sričių viešojo valdymo tobulinimo plano rengimą, stebi ir vertina jo įgyvendinimą;
1.22. organizuoja ataskaitų ir kitos informacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės Viešojo valdymo tobulinimo komisijai pateikimą;
1.23. teikia informaciją institucijoms ir įstaigoms Ūkio ministerijos viešojo valdymo tobulinimo klausimais;
1.24. dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, susijusiuose su projektų valdymu ir kitų pažangių veiklos valdymo metodų taikymu, taip pat viešojo valdymo tobulinimo veikla Ūkio ministerijoje;
1.25. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;
1.26. vykdo kitus departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties;
2.3. išmanyti projektų vadybos ir kitus pažangius veiklos valdymo metodus bei mokėti pritaikyti turimas žinias praktiškai;
2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
2.5. būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus strateginio planavimo principais;
2.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir operatyviai reaguoti į gaunamą informaciją, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, žinoti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles;
2.7. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu ir pasirinktina projektų valdymo programa;
2.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27