Jurgita Kačėnaitė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja rengiant įstatymų koncepcijų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reikalingų Skyriaus uždaviniams įgyvendinti, projektus, rengia medžiagą šiems projektams svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kituose pasitarimuose;
1.2. dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami Skyriui priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;
1.3. pagal veiklos sritį kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendriną informaciją,  reikalingą Skyriaus funkcijų ir uždavinių įgyvendinimui užtikrinti;
1.4. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politikos arba kitoje su Skyriaus kompetencija susijusioje srityje;
1.5. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl teisės aktų, priskirtinų Skyriaus kompetencijai, tobulinimo;
1.6. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, asocijuotųjų turizmo verslo struktūrų ir kitų nevyriausybinių organizacijų, taip pat asmenų paklausimus, skundus, pareiškimus, prašymus teikiant informaciją pagal Skyriaus kompetenciją;
1.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.8. dalyvauja rengiant turizmo ir kurortų, kurortinių teritorijų plėtros strateginius planavimo dokumentus ir rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ūkio ministerijai ar kitoms institucijoms ir įstaigoms apie jų įgyvendinimą;
1.9.  vykdo Turizmo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną pagal Skyriaus kompetenciją ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl šios srities teisės aktų tobulinimo;
1.10. rengia ir teikia išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politikos formavimo ir kitose Skyriaus veiklos srityse, jas apibendrina, siekdamas užtikrinti teisės aktų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, dirba su Teisės aktų projektų informacine sistema;
1.11. atlieka Turizmo tarybos sekretoriaus funkcijas;
1.12. rengia Ūkio ministerijos sudaromų sutarčių ir susitarimų projektus, o taip pat sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus bei šiuos projektus derina su atitinkamais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais Skyriaus kompetencijos ribose, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;
1.13. dalyvauja rengiant informacinę medžiagą, pristatymus ir kitas viešinimo priemones pagal Skyriaus kompetenciją ir savo veiklos sritį lietuvių ir užsienio (anglų, rusų) kalbomis;
1.14. nesant kitų Skyriaus valstybės tarnautojų ar darbuotojų, Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka jiems pavestas funkcijas jų atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ūkio ministro, ūkio viceministrų, ūkio ministerijos kanclerio, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį teisinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. turėti 2 metų teisinio darbo patirties ir patirties turizmo srityje;
2.3. būti susipažinusiam Lietuvos Respublikos Konstitucija ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisėkūros procesą, teisės aktų projektų ekspertizės atlikimą ir teisinių išvadų teikimą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo taisykles;
2.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų, tarptautinių sutarčių projektus, teisines išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis, naudotis teisės aktų projektų informacinėmis sistemomis, elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27