Jurgita Stasiūnaitė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose vykstančiuose posėdžiuose rengimą, jų derinimą, pateikimą Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos Seimui, kad Lietuvos Respublikos interesai būtų tinkamai atstovaujami ES institucijose;
1.2. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) dėl Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo ir kitais ES klausimais, kad būtų užtikrintas tinkamas ūkio ministrui pavestų valdymo sričių politikos derinimas su ES politika ir jos įgyvendinimas;
1.3 administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS) Ūkio ministerijoje ir atlieka pozicijų rengimo, derinimo ir kitus darbus LINESIS, kad būtų užtikrintas su ES reikalais susijusios informacijos srautų valdymas;
1.4. koordinuoja ir organizuoja pasirengimą ES Konkurencingumo tarybos bei kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų susitikimams, kad Lietuvos Respublikos interesai būtų tinkamai atstovaujami ES institucijose;
1.5. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją, kad Lietuvos Respublikos interesai būtų tinkamai atstovaujami ES institucijose;
1.6. koordinuoja, organizuoja ir atlieka pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje darbus pagal ūkio ministrui pavestas valdymo sritis;
1.7. koordinuoja ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimo planų sudarymą ir atsiskaitymą už jų vykdymą, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įsipareigojimai ES;
1.8. pagal Ūkio ministerijos kompetenciją koordinuoja darbus, susijusius su elektroninio notifikavimo duomenų baze (ES direktyvų ir juos perkeliančių nacionalinių teisės aktų duomenų bazė), kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įsipareigojimai ES;
1.9. renka informaciją, rengia ir tvarko dokumentus, susijusius su ūkio ministro paskirtų specialiųjų atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES veikla, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas su ūkio ministro paskirtais specialiaisiais atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES;
1.10. pagal skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. vykdo kitus departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) – socialinių, fizinių, humanitarinių, biomedicinos arba technologijos mokslų studijų srities.
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos narystę ES;
2.3. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, ES institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
2.4. išmanyti ES reikalų koordinavimo tvarką ir reikalavimus Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius ES reikalų koordinavimą;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
2.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, pažymas;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.9. mokėti anglų, kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.10. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su ES institucijomis arba darbo su ES dokumentais, arba darbo su ES projektais patirtį;
211. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-06