Jurgita Vilūnienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ES fondų investicijų administravimą reguliuojančių teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų tobulinimo, dalyvauja rengiant ES fondų investicijoms administruoti reikalingų teisės aktų projektus ir dokumentus, teikia pastabas ir išvadas dėl jų, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus;
1.2. kaupia, apdoroja ir nustatyta tvarka ūkio ministrui, Ūkio ministerijos kancleriui, ūkio viceministrui, kuruojančiam departamento veiklą (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos vyriausiajam patarėjui, Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms (toliau – institucijos) teikia informaciją, susijusią su ES fondų investicijų panaudojimo eigos priežiūra ir finansų kontrolės vykdymu;
1.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus (skundus, prašymus, paklausimus);
1.4. 2007–2013 m. ES paramos administravimo laikotarpiu tikrina ir tvirtina mokėjimo paraiškas asignavimų valdytojai – Ūkio ministerijai ir paraiškas dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo; teikia mokėjimo paraiškas Ūkio ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui tvirtinti ir apmokėti iš Ūkio ministerijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų; 2014–2020 m. ES fondų investicijų administravimo laikotarpiu atlieka veiksmus, reikalingus mokėjimams atlikti;
1.5. pagal skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka suinteresuotoms institucijoms, ES, užsienio valstybių institucijoms ir įstaigoms teikia reikiamą informaciją ES fondų investicijų administravimo klausimais;
1.6. rengia siūlymus dėl Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano (toliau – planas) programų ir jų sąmatų bei tarpinstitucinių veiklos planų (toliau – TVP), susijusių su ES fondų investicijų priemonių įgyvendinimu, plano programų bei TVP lėšų panaudojimo ir priemonių vykdymo ataskaitas ir pristatymus, kad būtų tinkamai ir laiku parengtas planas, jo sąmatos ir atsiskaitoma už plano programų lėšų panaudojimą ir priemonių vykdymą;
1.7. rengia ar pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl metinio ES fondų investicijų poreikio (atskirai nurodo ES ir Sanglaudos fondų ir valstybės biudžeto lėšas, lėšų suskirstymą pagal administruojamus prioritetus ir priemones), dalyvauja planuojant Ūkio ministerijai priskirtų ES fondų investicijų programų prioritetų ir priemonių lėšas, rengia einamųjų ir ateinančių metų ES fondų investicijų išmokų prognozes, kad būtų tinkamai suplanuotos ir naudojamos ES fondų investicijos;
1.8. atlieka Ūkio ministerijai priskirtų programinių dokumentų, pagal kuriuos teikiamos ES fondų investicijos, priemonių priežiūrą: stebi įsipareigojimus mokėti, išmokų iš ES fondų investicijų pagal Ūkio ministerijai priskirtas programinių dokumentų, pagal kuriuos teikiamos ES fondų investicijos, priemones dydžius;
1.9. atlieka Ūkio ministerijai priskirtų priemonių priežiūrą, rengia ES fondų investicijų panaudojimo ataskaitas, stebi įsipareigojimus mokėti, išmokų iš ES fondų investicijų pagal Ūkio ministerijai priskirtas priemones dydžius;
1.10. rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia planuojamų sudaryti sutarčių, atlikti išmokėjimų, pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų bei pasiekti rodiklių prognozes pagal administruojamus veiksmų programos prioritetus ir priemones;
1.11. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS);
1.12. pagal skyriaus kompetenciją suveda duomenis į SFMIS, registruoja SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus;
1.13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant su programos, nustatančios ES fondų investicijų panaudojimą, uždarymu susijusius dokumentus ir ataskaitas;
1.14. nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl LVPA veiklos tobulinimo, metinių ir kitų planų, metinių veiklos ir kitų ataskaitų, vidaus kontrolės tvarkos, tikrina, kaip vykdomi LVPA veiklos planai; analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl LVPA struktūros tobulinimo, veiklos efektyvinimo; derina LVPA vidaus darbo procedūrų aprašų, reikalingų įgyvendinančiosios institucijos funkcijoms atlikti, projektus;
1.15. skelbia teisės aktus, susijusius su ES fondų investicijomis, Ūkio ministerijos tinklapyje ir pagal skyriaus kompetenciją tvarko tinklapius www.esparama.lt ir www.esinvesticijos.lt;
1.16. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
1.17. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir tikslina Ūkio ministerijos vidaus procedūrų (taisyklių, darbo reglamentų ir pan.), užtikrinančių ES fondų investicijų administravimo taisyklių nuostatų laikymąsi, projektus;
1.18. tinkamai ir laiku vykdo Ūkio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusias su ES fondų investicijų administravimu, ir kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių arba fizinių mokslų studijų srities;
2.2. turėti darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Office“, „Internet Explorer“; mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais bei kitais dokumentais, reguliuojančiais ES fondų investicijų administravimą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.6. būti susipažinusiam su ES fondų investicijų administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.7. išmanyti ekonominių programų ir projektų rengimo principus, pagrindinius teisės aktų projektų rengimo reikalavimus;
2.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir mokėti pasirinkti darbo metodus;
2.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.10. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti ir valdyti informaciją, rengti išvadas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-19