Justina Brazevičiūtė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. tvarko ir organizuoja dokumentų apyvartą ministerijoje vadovaudamasis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
1.2. atlieka pirminę ministerijos gaunamos korespondencijos peržiūrą. Ministerijos vadovybei skirtą korespondenciją teikia skyriaus vedėjui arba jį pavaduojančiam skyriaus vyriausiajam specialistui paskirstyti ir ją registruoja pagal jų paskirstymą;
1.3. tvarko ministerijos siunčiamąją korespondenciją: registruoja (suteikia registracijos numerį), tikrina, ar tinkamai įforminta, rūšiuoja, pildo paprastų ir registruotų laiškų registrus, ženklina vokus ir išsiunčia;
1.4 pagal skyriaus kompetenciją teikia į ministeriją besikreipiantiems asmenims informaciją apie ministerijos veiklą;
1.5. skyriaus vedėjo nurodymu rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus su Skyriaus darbu susijusius dokumentus;
1.6. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.7. skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
1.8 vykdo kitus ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą;
2.4. gebėti savarankiškai atlikti užduotis;
2.5. būti susipažinusiam su  ministerijos struktūra, ministerijos administracijos padalinių funkcijomis;
2.6. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“, gerai mokėti dirbti kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27