Karolis Kitovas

1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
1.1. rengia teisės aktų, reguliuojančių investicijų politiką ir investicinę aplinką ir kitus klausimus, projektus;
1.2. rengia pasiūlymus formuojant Lietuvos valstybės investicijų politiką, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti;
1.3. dalyvauja koordinuojant valstybės institucijų ir įstaigų ryšius su Lietuvos Respublikoje veikiančiomis tarptautinėmis įmonėmis investicijų srityje ir rengia veiklos ataskaitas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Investicijų komitetui;
1.4. dalyvauja užtikrinant informacijos apie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugianacionalinių įmonių nuostatas sklaidą Ūkio ministerijos internetinėje svetainėje;
1.5 kaupia informaciją apie investicinius procesus Lietuvoje ir užsienio valstybėse, analizuoja ekonomines ir socialines priežastis, įtakojančias investicijų aplinką, šią aplinką gerinančių priemonių poveikį ūkio sektorių vystymuisi;
1.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus, susijusius su tiesioginių užsienio ir vidaus investicijų skatinimu;
1.7. pagal Skyriaus kompetenciją Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus patarėjo pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai tarpžinybinėse komisijose ir darbo grupėse, o prireikus – Lietuvos pozicijoms Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose;
1.8. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir (ar) Skyriaus patarėjo pavedimus, siekiant Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės, politikos mokslų, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais investicinę aplinką, valstybės pagalbą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
2.3. būti susipažinusiam su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos deklaracija dėl tarptautinių investicijų ir daugianacionalinių įmonių;
2.4. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą;
2.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, MS „Power Point“;
2.7. mokėti rengti teisės aktų projektus, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
2.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27