Karolis Ruzgys

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;
1.2. dalyvauja formuojant pramonės plėtros ir jos integracijos ES politiką. Rengia atitinkamų teisės aktų projektus bei pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė);
1.3. rengia informacinę ir kitą medžiagą, reikalingą derinti Lietuvos ir ES pramonės politikos pozicijas;
1.4. organizuoja ir koordinuoja pramonės ir atskirų jos sektorių plėtojimo skatinimo ir kitų skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą ir įgyvendinimą;
1.5. organizuoja pramonės būklės, veiklos ir vystymosi tendencijų analizės bei pramonės plėtros prognozių parengimą;
1.6. palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja atitinkamose šių organizacijų darbo grupėse, organizuoja tarptautinių sutarčių ir kitų užsienio prekybos plėtros priemonių įgyvendinimą;
1.7. analizuoja ES institucijų rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su pramonės politika, pramonės konkurencingumo didinimu, pramonės gaminių sauga, kokybe, naujų techninių reikalavimų pramonei suderinamumo su technikos pažanga Ūkio ministerijoje ir teikia asocijuotoms verslo struktūroms informaciją apie pramonės plėtrą ir jos integraciją į ES. Dalyvauja Lietuvos teigiamo įvaizdžio formavimo užsienyje veikloje;
1.8. atlieka funkcijas, susijusias su dalyvavimu formuojant konkurencingumo didinimo valstybės politiką pramonės plėtros, įskaitant klimato kaitą, atliekų tvarkymą, cheminių medžiagų ir preparatų valdymą, o taip pat metrologijos, standartizacijos, ne maisto gaminių ir paslaugų rinkos priežiūros srityse;
1.9. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.10. teikia pasiūlymus dėl ES fondų lėšų planavimo ir  administravimo, projektų atrankos kriterijų ir jų pakeitimų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie pramonės politikos tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir ES fondų planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus.;
1.11. dalyvauja pramonės ir technologijų, eko-inovacijų, energijos efektyvumo pramonėje srities projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime;
1.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį)  socialinių mokslų studijų srities  arba technologijos mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reguliuojančiais pramonės veiklą ir jos rezultatų vertinimą, o taip pat su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą;
2.3. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją apie pramonę ir verslą, atlikti jos analizę, rengti išvadas ir formuoti pasiūlymus;
2.4. būti susipažinusiam su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, mokėti jomis naudotis ruošiant teisės aktų projektus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.6. mokėti dirbti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.7. turėti 3 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, laikytis tarnybinės etikos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27