• Vadovybė
  Adresas: Gedimino pr. 38/2, LT-2600 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilma Bučinskienė
  Laura Voverienė

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S 1998 m. liepos 23 d. Nr. 921 Vilnius Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatus (pridedama). 2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 392 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 37-911). Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius Ūkio ministras Vincas Babilius PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 846 (nuo 2001 m. liepos 14 d.) (Žin., 2001, Nr. 61-2186) redakcija LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau vadinama - Ūkio ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Ūkio ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas ūkio srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ūkio ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais. Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais, viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija Ūkio ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Gedimino pr. 38/2, Vilnius, Lietuvos Respublika. 4. Ūkio ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. II. ŪKIO MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija Svarbiausieji Ūkio ministerijos uždaviniai siekiant užtikrinti Lietuvos ūkio plėtrą, gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės Europos Sąjungoje (toliau vadinama - ES) įsipareigojimus yra: 5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija įgyvendinti Lietuvos ūkio plėtros politiką ir ilgalaikę strategiją, numatančią šalies ūkio sektorių plėtojimo perspektyvas ir nustatančią prioritetus, skirtus sparčiam Lietuvos ekonomikos augimui ir konkurencingumui pasaulinėje rinkoje užtikrinti;? 5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija prižiūrėti ir koordinuoti Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimą; 5.3. įgyvendinti pramonės plėtros politiką - sudaryti sąlygas didinti pramonės konkurencingumą, sertifikuoti gaminius, didinti pramonės produkcijos eksportą, pagerinti užsienio prekybos balansą; 5.4. įgyvendinti Nacionalinę energetikos strategiją - restruktūrizuoti ir privatizuoti elektros energijos ir dujų ūkį, tinkamai pasirengti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui, sujungti Lietuvos energijos tinklus su Vakarų Europos energetikos sistemomis; 5.5. tobulinti verslą reglamentuojančią teisinę bazę, suderinti ją su ES teise, įgyvendinti derybose su ES prisiimtus įsipareigojimus pagal Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas sritis; 5.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija koordinuoti ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimą Lietuvoje; 5.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1569 (nuo 2001 m. gruodžio 29 d.) (Žin., 2001, Nr. 108-3931), 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauti formuojant valstybės turto privatizavimo bendrąją politiką - siekti privatizavimo proceso efektyvumo, aiškumo ir viešumo; 5.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615), 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauti formuojant ir įgyvendinant investicijų politiką; 5.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615), 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kurortų plėtros politiką; 5.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 350 (nuo 2003 m. kovo 27 d.) (Žin., 2003, Nr. 29-1194) ir 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) redakcija vykdyti strateginį šalies turizmo veiklos planavimą; 5.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija planuoti ir įgyvendinti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas Bendrojo programavimo dokumento priemones, teikiant paramą iš ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų; 5.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės prekybos politiką; 5.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija užtikrinti stabilų energijos išteklių tiekimą; 5.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės cheminių medžiagų ir preparatų valdymo politiką. 6. Ūkio ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 6.1. bendrosios ekonominės (makroekonominės) politikos įgyvendinimo srityje: 6.1.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais; 6.1.2. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos ūkio ekonominio plėtojimo prioritetų ir tikslų, rengia jo plėtojimo strategiją ir programas, sudaro teisines ir kitas sąlygas jas įgyvendinti, rengia ir įgyvendina pasirengimo narystei ES programas, atsižvelgdama į kitų ministerijų pasiūlymus, tvarko paramą verslo plėtrai; 6.1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija analizuoja investicijų pokyčius ir poveikį ūkio plėtrai, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl palankios ir konkurencingos investicinės aplinkos formavimo ir skatinimo, dalyvauja formuojant palankią investicinę aplinką; 6.1.4. analizuoja Lietuvos ir užsienio energetikos, pramonės, prekybos, paslaugų ir verslo būklę ir raidos tendencijas, analizuoja, vertina ir prognozuoja kainų būklę šiuose ūkio sektoriuose, rengia pagal savo kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų, kurių reikia Lietuvos ekonomikos valstybinio reguliavimo politikai įgyvendinti, projektus; 6.1.5. dalyvauja formuojant gyventojų užimtumo politiką, analizuojant infliacijos, mokesčių sistemos, kreditų politikos, pinigų politikos įtaką ūkio raidai, atsižvelgdama į pasaulio ekonomikos pokyčius; 6.1.6. teikia Nacionalinei regionų plėtros tarybai pasiūlymus dėl regioninės plėtros politikos formavimo (Nacionalinis plėtros planas), bendradarbiaudama su apskritimis (regionais) ir socialiniais-ekonominiais partneriais, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas; 6.1.7. vykdo ir koordinuoja darbus, susijusius su laisvųjų ekonominių zonų, verslo inkubatorių ir kitų verslo infrastruktūros elementų steigimo ekonominiu pagrindimu, steigimu ir funkcionavimu Lietuvos Respublikoje, rengia verslo sąlygų gerinimo priemones; 6.1.8. teikia kartu su kitomis ministerijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės politikos muitų tarifų ir netarifinio reguliavimo srityse; 6.1.9. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais; 6.1.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 1257 (nuo 2001 m. lapkričio 1 d.) (Žin., 2001, Nr. 92-3214) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija koordinuoja valstybės institucijų ryšius su šalyje veikiančiomis daugiašalėmis įmonėmis ir rengia kasmetines ataskaitas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių komitetui; 6.1.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1569 (nuo 2001 m. gruodžio 29 d.) (Žin., 2001, Nr. 108-3931) redakcija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl privatizavimo proceso tobulinimo, rengia projektus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bendraisiais valstybės turto privatizavimo klausimais, rengia tarptautinėms organizacijoms teikiamą medžiagą apie privatizavimo bendrąją politiką ir privatizavimo proceso eigą Lietuvoje; 6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615), 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 350 (nuo 2003 m. kovo 27 d.) (Žin., 2003, Nr. 29-1194) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija ūkio sektorių politikos įgyvendinimo srityje: 6.2.1. skatina per ministerijos kuruojamas programas inovacinės, mokslinės-techninės, informacinės, įmonių vadovų vadybinės kompetencijos ugdymą energetikos, pramonės, verslininkystės bei prekybos srityse, prisideda prie informacinės visuomenės, bendros europinės mokslo tyrimų erdvės kūrimo; 6.2.2. dalyvauja pagal savo kompetenciją rengiant ir įgyvendinant intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugą; 6.2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, plėtoja kokybės užtikrinimo infrastruktūrą, sudaro sąlygas gaminti konkurencingas prekes, organizuoja konkursus nacionaliniam kokybės prizui laimėti; 6.2.4. įteisina pagal savo kompetenciją Lietuvos rinkoje realizuojamų prekių privalomuosius (saugos, nekenksmingumo, ženklinimo ir kitus) reikalavimus, derina juos su ES direktyvomis, tarptautinėmis sutartimis, plėtoja atitikties įvertinimo infrastruktūrą; 6.2.5. prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės politikos ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje rengimo ir įgyvendinimo, užtikrina Lietuvos rinkos integracijos į bendrą ES rinką priemonių vykdymą; 6.2.6. sudaro per įgyvendinamas programas sąlygas diegti ir plėtoti Lietuvos pramonės įmonėse naujausias technologijas, leidžiančias mažinti atliekų, taip pat teršalų, išmetamų į aplinką, poveikį aplinkai; 6.2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja formuojant ir įgyvendinant cheminių medžiagų ir preparatų politiką pramonėje ir versle pagal darniosios plėtros principus; 6.2.8. vykdo Lietuvos Respublikos centrinės valdžios institucijos funkcijas pagal 1993 metų konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo nuostatas; 6.2.9. rengia ir įgyvendina Valstybinę atliekų tvarkymo programą, organizuoja pavojingų atliekų tvarkymą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonominių ir kitokių priemonių taikymo; 6.2.10. vykdo civilinės saugos tarnybų pavestus uždavinius stichinių nelaimių ir avarijų padarinių likvidavimo atvejais; 6.2.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vidaus prekybos ir bendrąją paslaugų teikimo politiką, valstybės politiką vartotojų teisių srityje, atstovauja vidaus rinkos vartotojams formuojant užsienio prekybos politiką, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl komercijos atašė pareigybės steigimo; 6.2.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 350 (nuo 2003 m. kovo 27 d.) (Žin., 2003, Nr. 29-1194) redakcija rengia ir teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos ir kurortų infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 6.2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 350 (nuo 2003 m. kovo 27 d.) (Žin., 2003, Nr. 29-1194) redakcija atlieka turizmo valdymo funkcijas šalyje; 6.2.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja formuojant ir įgyvendina kurortų plėtros politiką; 6.2.15. teikia kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir suinteresuotomis ministerijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų politikos formavimo ir jos įgyvendinimo; 6.2.16. rengia ir įgyvendina valstybės politikos priemones smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti, derina jas su ES teikiama pagalba; 6.2.17. periodiškai tikslina Nacionalinę energetikos strategiją, organizuoja jos įgyvendinimą; 6.2.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija įgyvendina valstybės politiką branduolinės energetikos srityje, organizuoja branduolinių avarijų prevencijos, avarijų likvidavimo, tyrimo ir padarinių šalinimo priemones jos kontroliuojamuose branduolinės energetikos objektuose, organizuoja atominės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą, dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės energetikos srityje, pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse branduolinės energetikos organizacijose ir konferencijose; 6.2.19. rengia ir tikslina Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą, kartu su kitomis ministerijomis ir institucijomis organizuoja ir koordinuoja jos įgyvendinimą; 6.2.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija organizuoja elektros energijos ūkio restruktūrizavimą, koordinuoja Ignalinos atominės elektrinės blokų eksploatavimo nutraukimo terminus, sąlygas, finansavimą, pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką energetikos sektoriuose; 6.2.21. organizuoja Lietuvos energijos tinklų sujungimo su Vakarų Europos energetikos sistemomis darbus; 6.2.22. koordinuoja TATENA techninio bendradarbiavimo programas; 6.2.23. rengia energijos išteklių poreikio prognozes, kuro, elektros ir šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo balansus; 6.2.24. nustato prioritetines energijos išteklių rūšis ir energijos vartojimo režimą; 6.2.25. kartu su Aplinkos ministerija koordinuoja pagal savo kompetenciją energijos išteklių gavybos ir perdirbimo klausimus; 6.2.26. pagal savo kompetenciją rengia ir įgyvendina gamybos iš vietinių ir antrinių žaliavų skatinimo programas, taip pat vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių vartojimą skatinančias programas; 6.2.27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl energijos išteklių kainų ir tarifų formavimo ir tvarkymo; 6.2.28. nustato prisijungimo prie energetikos tinklų tvarką ir sąlygas, kartu su Aplinkos ministerija nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su naujų energetikos infrastruktūros objektų statyba, plėtojimu ir projektavimu, rengia ir kartu su Aplinkos ministerija tvirtina normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius energetikos infrastruktūros statinių statybos specialiuosius reikalavimus; 6.2.29. rengia energetikos ūkio eksploatavimo, saugaus aptarnavimo, energijos tiekimo ir atsiskaitymo už ją taisykles ir tvarką, nustato energetikos specialistų tobulinimosi ir atestavimo tvarką, kartu su Aplinkos ministerija rengia energetikos įrenginių įrengimo taisykles; 6.2.30. įstatymų nustatyta tvarka vykdo valstybinę energijos išteklių ir energijos gamybos, tiekimo, vartojimo ir energetikos įrenginių kontrolę; 6.2.31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1600) nustatyta tvarka užtikrina valstybinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projektų rengimą, valstybės įmonei Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai perduotų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir laidojimą užtikrinant branduolinę ir radiacinę saugą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl konkrečių saugyklų ir kapinynų statybos arba jų eksploatavimo nutraukimo, organizuoja dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje; 6.2.32. rengia Nacionalinį šilumos ūkio plėtros planą, koordinuoja savivaldybių šilumos ūkio plėtros strategines kryptis, teikia savivaldybėms metodinę pagalbą; 6.2.33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija pagal kompetenciją rengia teisės aktus, susijusius su biokuro, biodegalų ir bioalyvos gamybos ir naudojimo skatinimu; 6.2.34. numato ir įgyvendina priemones, užtikrinančias būtiną energijos ir kuro tiekimą ekstremaliomis aplinkybėmis; 6.2.35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija išduoda juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti NATO skelbiamuose prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo konkursuose, finansinio, techninio, profesinio ir saugumo patikimumo deklaracijas; 6.3. valstybės turto valdymo ir įmonių ūkinės veiklos reguliavimo srityje: 6.3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija apibendrina atskirų teisinių formų įmonių veiklą reguliuojančių įstatymų taikymo praktiką, rengia įstatymų ir kitų teisės aktų įmonių steigimo, veiklos, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo klausimais projektus, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl parengtų teisės aktų projektų; 6.3.2. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1317 (nuo 2002 m. rugpjūčio 29 d.) (Žin., 2002, Nr. 83-3585) 6.3.3. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) 6.3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija nagrinėja ministerijų ir kitų valstybės institucijų parengtus ūkinės-komercinės veiklos licencijavimo taisyklių projektus ir teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms; 6.3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija rengia Ūkio ministerijai priskirtos licencijuotinos ūkinės-komercinės veiklos licencijavimo taisyklių projektus, išduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu licencijas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytoms ūkinės-komercinės veiklos sritims; 6.3.6. įstatymų numatytais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja; 6.3.7. analizuoja, kaip naudojamas ministerijai patikėjimo teise priskirtas valstybės turtas, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais; 6.3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija organizuoja Ūkio ministerijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą vykdydama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos steigėjos funkcijas, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina Ūkio ministerijai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas bei, agentūrų, kitų įstaigų steigėjos funkcijas; 6.3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas, dalyvauja steigiant viešąsias įstaigas, įgyvendina akcininko, taip pat viešosios įstaigos dalininko ar savininko teises ir pareigas; 6.3.10. teikia pagal ministerijai priskirtas valdymo sritis valstybės įmonei Valstybės turto fondui pasiūlymus (ir būtinus duomenis) dėl privatizavimo objektų sąrašo ir privatizavimo programos sudarymo; 6.3.11. teikia valstybės įmonei Valstybės turto fondui pagal ministerijos valdymo sričiai priskirtus objektus pasiūlymus dėl strateginių ir ypač svarbių ūkio objektų privatizavimo tikslingumo, turimų valstybei priklausančių akcijų pardavimo sąlygų ir būdų; 6.3.11-1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija organizuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargų tvarkymą ir kaupimą, teikia atitinkamą informaciją Europos Komisijai; 6.3.12. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės rezervo sudarymą, kaupimą ir tvarkymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nustato ir tvirtina ūkio subjektus, įpareigotus prisidėti prie rezervo sudarymo ir tvarkymo, jų sukauptinų atsargų kiekį, nomenklatūrą, sukaupimo terminus, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės rezervo sukaupimo laiko, materialinių išteklių atsargų nomenklatūros, kiekio, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės lėšų skyrimo valstybės rezervui sudaryti, kaupti ir tvarkyti; 6.3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija organizuoja ministerijai priskirto valstybės rezervo (konkrečiai - maisto, pramoninių prekių ir eksploatacinių medžiagų) sudarymą, saugojimą, atnaujinimą, kaupimą ir apskaitą; 6.3.14. rengia pagal ministerijai priskirtas valdymo sritis neperspektyvių didelių įmonių restruktūrizavimo programas; 6.3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja formuojant ir vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką įmonių veiklos restruktūrizavimo ir bankroto proceso klausimais, organizuoja bankrutuojančių įmonių administratorių atestavimą, kontroliuoja jų veiklą; 6.3.16. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl finansinės paramos iš Garantinio fondo suteikimo bankrutuojančioms įmonėms, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų dėl įmonių būklės gerinimo ir restruktūrizavimo tobulinimo; 6.4. užsienio ekonominės politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje: 6.4.1. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) 6.4.2. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) 6.4.3. kartu su Užsienio reikalų ministerija formuoja užsienio prekybos politiką, vykdo Lietuvos Respublikos įsipareigojimus Pasaulio prekybos organizacijai, rengia ekonominio ir prekybos bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis sutartis, kitus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauja pagal savo kompetenciją konsultacinėse konferencijose ir derybose su tarptautinėmis organizacijomis; 6.4.4. dalyvauja Baltijos jūros valstybių tarybos ekonominio bendradarbiavimo darbo grupių darbe, rengia ir vykdo Baltijos jūros regiono plėtros programas; 6.4.5. koordinuoja Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimą, vykdo eksporto skatinimo politiką - siekia sudaryti palankią eksportui aplinką per kokybės, muitų, mokesčių, pinigų, kreditų, draudimo politiką, ilgalaikes eksporto skatinimo ir kitas programas, plėtoja eksportą ir tranzitą aptarnaujančią infrastruktūrą; 6.4.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija pagal kompetenciją administruoja importuojamų prekių kvotas, išduoda importo dokumentus; 6.4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija vadovauja dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto ir karinės įrangos eksporto, importo, tranzito bei tarpininkavimo kontrolės darbams ir juos vykdo kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1533; 2004, Nr. 73-2532) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, išduoda dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksportui ir į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių eksportui, importui, tranzitui ar tarpininkavimui reikalingus dokumentus; 6.4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja atitinkamų ES institucijų darbe nagrinėjant prekybos apsaugos priemonių taikymo klausimus ir rengia Lietuvos pozicijas šiais klausimais; padeda Lietuvos Respublikos ūkio subjektams ginti jų interesus, dalyvauja konsultacijose, kai užsienio valstybės ketina taikyti prekybos apsaugos priemones; 6.4.9. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonomikos ir technikos mokslų plėtojimo krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose ūkio plėtrą ir bendradarbiavimą įvairiose srityse, dalyvauja konferencijose ekonomikos ir technikos klausimais; 6.4.10. pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu rengia tarptautinių sutarčių projektus, organizuoja jų vykdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose; 6.4.11. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ekonominiais padaliniais, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, renka iš jų informaciją, kurios reikia eksportui skatinti ir ekonominiams santykiams plėtoti; 6.4.12. organizuoja pagal savo kompetenciją tarptautinius ministerijai priskirtų ūkio šakų efektyvumo ir potencialo didinimo projektų konkursus; 6.4.13. dalyvauja sprendžiant tarptautinius ginčus dėl tarptautinių prekybos sutarčių vykdymo; 6.4.14. dalyvauja organizuojant pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje ir užsienyje konferencijas, seminarus, muges, parodas, prekybos dienas ir tarptautinius renginius, skirtus užsienio investicijoms pritraukti ir užsienio ir vidaus prekybai plėtoti; 6.4.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu padeda organizuoti pagal savo kompetenciją valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį, taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje; 6.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimo srityje: 6.5.1. bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis, koordinuoja Lietuvos Respublikos dalyvavimą formuojant ES politiką horizontaliais vidaus rinkos klausimais; 6.5.2. koordinuoja ES politikos laisvo prekių judėjimo srityje įgyvendinimą; 6.5.3. koordinuoja paslaugų sektoriaus valstybės politikos (išskyrus finansines paslaugas) rengimą ir įgyvendinimą; 6.5.4. koordinuoja keitimąsi informacija apie techninių reglamentų projektus su Europos Komisija; 6.5.5. koordinuoja ES iniciatyvų vidaus rinkos srityje, skirtų verslo sąlygoms pagerinti ir supaprastinti, įgyvendinimą; 6.5.6. atlieka Lietuvos SOLVIT centro funkcijas, sprendžiant ūkio subjektams ir piliečiams kylančias problemas, susijusias su ES vidaus rinkos funkcionavimo trūkumais; 6.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija ES politikos įgyvendinimo srityje: 6.6.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant ES politiką; 6.6.2. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose svarstomais klausimais; 6.6.3. pagal kompetenciją dalyvauja ES Tarybos, ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas; 6.6.4. pagal Ūkio ministerijos kompetenciją vykdo kitus Lietuvos narystės ES įsipareigojimus; 6.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo srityje: 6.7.1. organizuoja Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo analizės ir stebėsenos (monitoringo) sistemos sukūrimą ir palaikymą; 6.7.2. organizuoja patvirtintų nacionalinių strategijų ir programų peržiūrėjimą, prireikus siūlo rengti naujas strategijas ir programas, kurių reikia Valstybės ilgalaikės raidos strategijai; 6.7.3. organizuoja išvadų ir pasiūlymų dėl šios strategijos įgyvendinimo ir atnaujinimo pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei; 6.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija ES struktūrinių fondų paramos lėšų administravimo srityje užtikrina Ūkio ministerijai priskirtų Bendrojo programavimo dokumento priemonių ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą, priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą, atlieka kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestas tarpinės institucijos funkcijas. 7. Ūkio ministerija vykdo ir kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas. III. ŪKIO MINISTERIJOS TEISĖS 8. Ūkio ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę: 8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija koordinuoti pagal savo kompetenciją ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, savivaldybių vykdomųjų institucijų veiklą, susijusią su energetikos, pramonės ir prekybos plėtojimo, investicijų, muitų tarifų ir netarifinio reguliavimo, laisvųjų ekonominių zonų politikos formavimu, kurortų plėtra, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Deklaracija dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių veiklos; 8.2. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, mokslo įstaigų ir organizacijų ekonominę, ekologinę, technologinę ir kitokią informaciją, būtiną energetikos, pramonės ir prekybos veiklai analizuoti, šiai veiklai plėtoti ir ūkio plėtojimo strategijos kryptims parengti; 8.3. sudaryti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų bei organizacijų atstovų ir specialistų (suderinus tai su jų vadovais), taip pat užsienio specialistų komisijas, darbo grupes įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti, kitiems ministerijos kompetencijos klausimams nagrinėti; 8.4. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų išvadas dėl ministerijos rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų; 8.5. koordinuoti Lietuvos Respublikoje ir užsienyje rengiamas valstybinės svarbos parodas ir muges; 8.6. organizuoti seminarus ir konferencijas, dalyvauti šiuose renginiuose, rūpintis ministerijos specialistų tobulinimusi įvairiose mokslo institucijose ir kursuose; 8.7. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje; 8.8. skelbti informacinę ir reklaminę medžiagą užsienio ekonominiuose laikraščiuose ir žurnaluose. 9. Ūkio ministerija turi ir kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktų teisių. IV. ŪKIO MINISTERIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 10. Ūkio ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ūkio ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, nurodytų šių nuostatų 12.8, 12.10 ir 12.11 punktuose. 11. Ūkio ministras, vadovaudamas jam pavestai ūkio valdymo sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui. 12. Ūkio ministras: 12.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais; 12.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą; 12.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus; 12.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą; 12.5. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus ūkio ministras leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymu patvirtintus kitus teisės aktus; 12.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 350 (nuo 2003 m. kovo 27 d.) (Žin., 2003, Nr. 29-1194) redakcija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės ir ministerijos strateginiai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą; 12.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus; 12.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija tvirtina ministerijos administracijos struktūrą, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų; 12.9. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus; 12.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus; 12.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis; 12.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus; 12.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija užtikrina veiksmingos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, veikimą ir tobulinimą; 12.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas. 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai - viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai - padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Viceministras: 14.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje; 14.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą; 14.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas bei aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose; 14.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis; 14.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas. 15. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ūkio ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius. Ūkio ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai. Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos. 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. Ministerijos valstybės sekretorius: 17.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; 17.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą; 17.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą; 17.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą; 17.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų bei programų projektų rengimą ir derinimą; 17.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą; 17.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus; 17.8. pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius; 17.9. saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą; 17.10. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas. 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse: 18.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą; 18.2. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; 18.3. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą; 18.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą; 18.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas. 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ūkio ministerijoje sudaroma kolegija - ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Ūkio ministerijos kolegijos narių skaičių nustato ir kolegijos personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti. V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMAS IR DARBO UŽMOKESČIO JIEMS MOKĖJIMAS 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Valstybinės tarnautojų tarnybos Ūkio ministerijoje, darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai. VI. ŪKIO MINISTERIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ūkio ministerija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. VII. ŪKIO MINISTERIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ūkio ministerijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Vidaus audito tarnyba, kitos institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilija Stirbiene

  1. CVAS uždaviniai:

  1.1. tikrinti ir vertinti, ar Ūkio ministerijos viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jos veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
  1.2. teikti ūkio ministrui, ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui, Ūkio ministerijos viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto Ūkio ministerijos viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos jo veiklos rizikos.

  2. CVAS, siekdamas įgyvendinti jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  2.1. tikrina ir vertina Ūkio ministerijos viešųjų juridinių asmenų:      
  2.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
  2.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
  2.1.3. strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  2.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
  2.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir naudojimą;
  2.1.6 turto apskaitą ir apsaugą;
  2.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
  2.1.8. viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;
  2.2. ne rečiau kaip kartą per trejus metus rengia vidaus kontrolės sistemos Ūkio ministerijos viešuosiuose juridiniuose asmenyse veikimo ataskaitą;
  2.3. CVAS, nustatęs atitinkamų teisėsaugos institucijų nagrinėtinų pažeidimų, perduoda atitinkamą medžiagą teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją;
  2.4. atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;
  2.5. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Ūkio ministerijos viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
  2.6. atlieka pažangos stebėseną (veiklą po audito);
  2.7. užtikrina valstybinio audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų, susijusių su Ūkio ministerijos valdymo sritimi, įgyvendinimo stebėseną;
  2.8. nustatyta tvarka teikia dokumentus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  2.9. organizuoja CVAS dokumentų tvarkymą ir apskaitą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į Ūkio ministerijos archyvą;
  2.10. ūkio ministrui ir Ūkio ministerijos viešųjų juridinių asmenų vadovams teikia konsultacijas ir rekomendacijas vidaus kontrolės ir korupcijos rizikos valdymo klausimais;   
  2.11. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą Ūkio ministerijos viešuosiuose juridiniuose asmenyse;
  2.12.  tobulina CVAS valdymo procesą ir darbo organizavimo metodus: 
  2.12.1. rengia ir teikia ūkio ministrui tvirtinti CVAS  vidaus dokumentus (nuostatus, pareigybių aprašymus, vidaus audito metodiką ir kt.);
  2.12.2. teikia pasiūlymus ūkio ministrui dėl sutarčių su išorės auditoriais ar ekspertais dėl kai kurių vidaus audito funkcijų atlikimo;
  2.12.3. siekdamas efektyviai  atlikti vidaus auditus,  keičiasi informacija su kitų valstybinės valdžios ir valdymo institucijų ir įstaigų vidaus ir išorės auditoriais bei ekspertais;
  2.13. analizuoja Ūkio ministerijos veiklos trūkumus, dėl kurių Ūkio ministerijos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo ūkio ministrui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat esant pagrindui, siūlo spręsti Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.
  2.14. vykdo kitus ūkio ministro pavedimus, susijusius su CVAS priskirta kompetencija.

   

   

   

   

   

   

   

 • Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
  Tel. 852623506, Faks. 852623974, El. p. kanc@ukmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Ramoškaitė
  Sigita Šležienė
  Rūta Serapinaitė-Audickė

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos ūkio ministro

  2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 4-115

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

  VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR PROTOKOLO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Ūkio ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Ūkio ministerijos kancleriui.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  3. Skyrius sprendžia uždavinius ir vykdo funkcijas, nustatytas Ūkio ministerijos nuostatuose ir šiuose skyriaus nuostatuose.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

  4.1. užtikrinti efektyvią Ūkio ministerijos informacijos ir komunikacijos vadybą, garantuojančią visuomenės teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų įgyvendinimą ir Ūkio ministerijos reputacijos gynimą;

  4.2. užtikrinti sklandų visų oficialių ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) vizitų organizavimą, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės ir kitų Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), susitikimų su užsienio oficialiomis delegacijomis organizavimą.

  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1. Ūkio ministerijos veiklos viešinimo:

  5.1.1. rengia ir įgyvendina Ūkio ministerijos veiklos viešinimo planą, taip pat pagal poreikį kitų Ūkio ministerijos veiklos rėmuose vykdomų projektų viešinimo strategijas ir priemonių planus, dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategiją, patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1 (2), metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus;

  5.1.2. nuolat rengia ir visais prieinamais informavimo kanalais teikia visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms bei organizacijoms informaciją apie Ūkio ministerijos strateginius sprendimus, vykdomą ūkio politiką ir jos įgyvendinimą, taip pat apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, įgyvendinimą;

  5.1.3. teikia Ūkio ministerijos vadovybei ataskaitas apie skyriaus įgyvendintas viešinimo kampanijas (tame tarpe ir susijusias su Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų įgyvendinimu);

  5.1.4. organizuoja bei koordinuoja informacijos apie Ūkio ministerijos administruojamų ES fondų viešinimo darbus;

  5.1.5. planuoja, organizuoja Ūkio ministerijos administruojamos ES fondų viešinimo ir informavimo priemones, datas, laiką bei tikslines grupes, derindamas atliekamus informacijos viešinimo veiksmus su Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentu;

  5.1.6. rengia ir platina informacinius Ūkio ministerijos leidinius, reprezentacinius Ūkio ministerijos spaudinius ir kitą informacinę medžiagą apie Ūkio ministerijos veiklą;

  5.1.7. prireikus operatyviai reaguoja į žiniasklaidos paklausimus, žiniasklaidoje paskelbtą klaidinančią arba tiesos neatitinkančią informaciją apie Ūkio ministeriją ir jos reguliavimo sritį;

  5.1.8. rūpinasi aktualios informacijos apie Ūkio ministeriją skelbimu ir nuolatiniu atnaujinimu skyriui priskirtose Ūkio ministerijos interneto svetainės rubrikose;

  5.1.9. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos, viešųjų ryšių agentūromis rengimą ir vykdymą;

  5.1.10. tarpininkauja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) žiniasklaidos priemonėse pristatant visuomenei aktualius klausimus apie Ūkio ministerijos kuruojamas sritis, tame tarpe ir apie Ūkio ministerijos administruojamus ES fondus;

  5.1.11. dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) mokymus ar kitas priemones, susijusias su informacijos teikimo visuomenės informavimo priemonių atstovams įgūdžių formavimu;

  5.1.12. rengia ir viešai skelbia su Ūkio ministerijos kuruojamomis sritimis susijusią informaciją (tame tarpe informaciją, susijusią su ES fondų įgyvendinimu, rengia ir koordinuoja informacines kampanijas ir viešinimo akcijas apie Ūkio ministerijos veiklą);

  5.1.13. rengia ir redaguoja oficialias Ūkio ministerijos vadovybės sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus bei pranešimų medžiagą;

  5.1.14. prižiūri ir koordinuoja biudžetinių įstaigų prie Ūkio ministerijos viešinimo veiklas;

  5.2. viešosios informacijos analizės ir archyvavimo:

  5.2.1. atlieka žiniasklaidos monitoringą, įvertindami Ūkio ministerijai aktualių pranešimų žiniasklaidoje poveikį Ūkio ministerijos įvaizdžiui;

  5.2.2. atlieka žiniasklaidos monitoringo mėnesines ataskaitas pateikiant rekomendacijas Ūkio ministerijos komunikacijos tobulinimui;

  5.2.3. fiksuoja, kiek žiniasklaidos priemonės publikuoja Ūkio ministerijos išplatinamų pranešimų spaudai bei kitos informacijos arba ja remiantis rengia informaciją;

  5.2.4. renka, kaupia, klasifikuoja informaciją ūkio politikos įgyvendinimo klausimais;

  5.2.5. renka ir kaupia Ūkio ministerijos renginių ir įvykių fotoarchyvą;

  5.2.6. inicijuoja tyrimus ir visuomenės nuomonės apklausas, atspindinčias Ūkio ministerijos veiklos ir jos reguliuojamos srities vertinimą;

  5.3. protokolo ir renginių organizavimo:

  5.3.1. rengia Ūkio ministerijos spaudos konferencijas visuomenės informavimo priemonių atstovams;

  5.3.2. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos viešuosius renginius, tame tarpe susijusius su Ūkio ministerijos administruojamų ES fondų įgyvendinimu, užtikrina informacijos apie juos viešinimą visuomenės informavimo priemonėmis, vykdo Ūkio ministerijos viešųjų renginių komunikacijos vadybą;

  5.3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu pagal skyriaus kompetenciją organizuoja valstybinių ir vyriausybinių delegacijų protokolinius priėmimus, oficialius ir darbo vizitus į užsienį, taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius ir darbo vizitus Lietuvos Respublikoje;

  5.3.4. rengia ir vykdo Ūkio ministerijos vadovybės kvietimu atvykstančių užsienio oficialių delegacijų, tarptautinių organizacijų, institucijų vadovų ir jų delegacijų oficialių ir darbo vizitų, protokolinių priėmimų programas, koordinuoja delegacijų apgyvendinimo, maitinimo, protokolinių renginių organizavimo klausimus;

  5.3.5. organizuoja užsienio oficialių delegacijų, tarptautinių organizacijų atstovų ir pavienių svečių susitikimus ir protokolinius priėmimus su Ūkio ministerijos vadovybe arba jos įgaliotais Ūkio ministerijos valstybės tarnautojais (darbuotojais), padeda rengti jų vizitų programas;

  5.3.6. organizuoja Ūkio ministerijos vadovybės oficialius ir darbo vizitus į užsienį, sudaro tokių vizitų programas, informuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją, Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir kitas suinteresuotas institucijas ir įstaigas apie jų vizitą ir įvykusius susitikimus su užsienio svečiais;

  5.3.7. rengia ir saugo užsienio svečių susitikimų su Ūkio ministerijos vadovybe atmintines;

  5.3.8. koordinuoja Ūkio ministerijos vadovybės korespondencijos protokolinį apiforminimą;

  5.3.9. prireikus lydi Ūkio ministerijos vadovybę vizitų Lietuvoje ir užsienyje metu;

  5.3.10. padeda Ūkio ministerijos administracijos padaliniams organizuoti įvairius renginius (konferencijas, seminarus ir kt.);

  5.3.11. komandiruočių į užsienį vykstantiems Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) nustatyta tvarka užsako viešbučius ir bilietus, gauna vizas;

  5.4. atstovavimo bei reprezentacinio lėšų naudojimo:

  5.4.1. dalyvauja kuriant ir palaikant bendrą Ūkio ministerijos reprezentacinį stilių, teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl Ūkio ministerijos atributikos tobulinimo ir pakeitimo;

  5.4.2. rūpinasi reprezentatyviu Ūkio ministerijos pristatymu ir atstovavimu jai viešojoje erdvėje, įskaitant įvairius leidinius ir renginius;

  5.4.3. planuoja Ūkio ministerijos reprezentacinių lėšų panaudojimą;

  5.4.4. kontroliuoja užsienio svečių vizitams skirtų reprezentacinių lėšų panaudojimą: rengia užsienio svečių, atvykstančių Ūkio ministerijos vadovybės kvietimu, apsilankymo Ūkio ministerijoje reprezentacinių lėšų panaudojimo mėnesines ataskaitas, išankstines reprezentacinių lėšų panaudojimo sąmatas ir galutinius aktus;

  5.4.5. organizuoja reprezentacinių suvenyrų pirkimus ir atsiskaito už reprezentacinių suvenyrų panaudojimą;

  5.4.6. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose bei jų renginiuose;

  5.4.7. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupėse (tame tarpe ir Ūkio ministerijos administruojamų ES fondų klausimams spręsti);

  5.5. vidinės komunikacijos:

  5.5.1. atlieka vidinės komunikacijos užduotis – informuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie strateginius ūkio ministro sprendimus;

  5.5.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, skyriaus kompetencijos klausimais, projektus;

  5.5.3. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

   

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

  6.1. susipažinti ir gauti skyriui reikalingą informaciją – visų darbui reikalingų ūkio ministro įsakymų ir kitų Ūkio ministerijos dokumentų kopijas;

  6.2. operatyviai gauti skyriui reikalingą informaciją iš Ūkio ministerijos administracijos padalinių apie jų rengiamus susitikimus, projektus (projektų santraukas ir pažymas), konferencijas ir pan.;

  6.3. pasitelkti Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojus skyriaus nuostatuose nurodytiems klausimams, susijusiems su kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų (darbuotojų) specialiomis žiniomis, spręsti;

  6.4. gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti;

  6.5. dalyvauti seminaruose, stažuotėse, konferencijose, pasitarimuose, siekiant kelti skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) kvalifikaciją;

  6.6. naudotis kituose teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

   

  7. Už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas skyriaus vedėjas.

  8. Už konkrečių pavedimų kokybišką įvykdymą asmeniškai atsako kiekvienas skyriaus valstybės tarnautojas ir (ar) darbuotojas, vykdantis skyriaus vedėjo ar Ūkio ministerijos vadovybės pavedimą.

   

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Skyriui vadovauja ir jo darbą organizuoja skyriaus vedėjas. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus patarėjas.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  10.2. paskirsto darbą skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams), kontroliuoja ir užtikrina kokybišką skyriui pavestų Ūkio ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;

  10.3. teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) skatinimo bei tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijos darbe priimant į valstybės tarnybą skyriaus valstybės tarnautojus;

  10.4. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) sudarymu bei jų kvalifikacijos kėlimu;

  10.5. pasirašo skyriaus vardu siunčiamus informacinio pobūdžio raštus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  10.6. dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijoje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, svarstant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose pagal skyriaus kompetenciją;

  10.7. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  11. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

   

  __________________

 • Strateginio planavimo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  1. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:

  1.1. koordinuoti Strateginio valdymo procesą Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus;
  1.2. organizuoti Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano rengimą, Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių planų rengimą ir stebėti jų įgyvendinimą;
  1.3. koordinuoti Ūkio ministerijos  kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių rengimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės svarbiausių metinių darbų rengimą ir stebėti jų įgyvendinimą;
  1.4. organizuoti Ūkio ministerijos valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimą;
  1.5. koordinuoti Projektų valdymo procesą Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose, ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose viešosiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus;
  1.6. koordinuoti Ūkio ministerijos ir ūkio ministrui pavestų valdymo sričių viešojo valdymo tobulinimo procesą;
  1.7. koordinuoti Procesų valdymo procesą Ūkio ministerijoje;
  1.8. atstovauti valstybei, jai įgyvendinant turtines ir neturtines teises valstybės valdomose įmonėse, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina arba akcijas valdo patikėjimo teise Ūkio ministerija (toliau – valstybės valdomos įmonės).

  2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  2.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Strateginio valdymo proceso kūrimo, tobulinimo ir įgyvendinimo Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus;
  2.2. rengia strateginius planavimo dokumentus ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą:
  2.2.1.  inicijuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pasiūlymų dėl Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projekto pateikimą, juos vertina, apibendrina ir rengia Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projektą;
  2.2.2. stebi ir vertina Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą bei rengia metinę veiklos ataskaitą;
  2.2.3. organizuoja Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, stebi ir vertina jų įgyvendinimą;
  2.2.4. vertina ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir kitų juridinių asmenų, kurie dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, metinių veiklos planų projektus;
  2.2.5. dalyvauja rengiant (atnaujinant) Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Nacionalinio saugumo strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, ir ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas, kitas Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamas strategijas, 2014–2020 metų nacionalinę pažangos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamas plėtros programas, tarpinstitucinius veiklos planus ir kitus planavimo dokumentus, ministrų įsakymais tvirtinamus veiksmų planus;
  2.2.6. organizuoja planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir ataskaitų pateikimą ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ir Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), planavimo dokumentų įgyvendinimą koordinuojančioms ministerijoms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktais už konkrečių planavimo dokumentų stebėseną ir ataskaitų parengimą yra paskirtas kitas Ūkio ministerijos administracijos padalinys);
  2.3. derina Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų detaliąsias sąmatas;
  2.4. dalyvauja rengiant (atnaujinant) Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų planą;
  2.5. organizuoja ūkio ministrui pavestų valdymo sričių valstybės investicijų projektų rengimą (taip pat ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis remiamus investicinius projektus), juos vertina ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  2.6. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengimą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia ataskaitas apie jų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;
  2.7. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinių svarbiausių darbų pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengimą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia ataskaitą apie jų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;
  2.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonomikos plėtros krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose ūkio plėtrą ir įvairių sričių bendradarbiavimą, dalyvauja konferencijose ekonomikos ir technikos klausimais;
  2.9. dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir administruojant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtus Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus programinius dokumentus ir projektus;
  2.10. rengia ir teikia pasiūlymus dėl projektų inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo, įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo Ūkio ministerijoje ir Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose;
  2.11. vykdo Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, projektų inicijavimo, planavimo ir įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:
  2.11.1. betarpiškai dirba su projektų kuratoriais ir projektų vadovais, inicijuojant, planuojant ir įgyvendinant projektus;
  2.11.2. projektų valdymo informacinėje sistemoje registruoja projektus ir stebi projektų įgyvendinimo terminus ir eigą;
  2.11.3. fiksuoja ir vertina tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus;
  2.12. organizuoja  Ūkio ministerijos ir  ūkio ministrui pavestų valdymo sričių viešojo valdymo tobulinimo plano rengimą, stebi ir vertina jo įgyvendinimą;
  2.13. rengia ir teikia pasiūlymus dėl procesų valdymo Ūkio ministerijoje;
  2.14. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei, jai įgyvendinant turtines ir neturtines teises valstybės valdomose įmonėse;
  2.15. analizuoja valstybės valdomų įmonių (teikiamus finansinių ataskaitų rinkinius ir ataskaitas apie jų veiklą;
  2.16. rengia ūkio ministro įsakymų projektus, kuriais:
  2.16.1. vadovaudamasi Ūkio ministerija įgyvendina valstybės, kaip bendrovių akcininkės, valstybės įmonių savininkės, viešųjų įstaigų dalininkės (savininkės), teises ir pareigas;
  2.16.2. turi vadovautis Ūkio ministerijos valstybės tarnautojai, išrinkti ar paskirti bendrovių kolegialių organų nariais;
  2.16.3. vadovaujantis nustatomas valstybės įmonių, veikiančių ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis, taip pat kiekvieną ketvirtį teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos Personalo administravimo skyriui dėl valstybės įmonių vadovų atlyginimų pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo;
  2.16.4. reguliuojamas tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimas, nuoma ir naudojimas valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose, veikiančiose ūkio ministrui pavestose valdymo srityse;
  2.16.5. rengia dokumentų, susijusių su dalyvavimu bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, projektus, dalyvauja susirinkimuose, balsuoja pagal ūkio ministro suteiktus įgaliojimus, taip pat įgyvendina kitas valstybės, kaip bendrovių akcininkės, turtines ir neturtines teises;
  2.16.6. koordinuoja duomenų apie valstybės valdomų įmonių metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, taip pat kitos informacijos, susijusios su Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“, įgyvendinimu, gavimą ir teikia šią informaciją apibendrintoms ataskaitoms rengti;
  2.16.7. renka informaciją apie bendrovių, veikiančių ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, numatomus išmokėti dividendus, teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kontroliuoja bendrovių apskaičiuotų dividendų išmokėjimą valstybei;
  2.17. metodiškai konsultuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), strateginio valdymo ir valstybės investicijų projektų rengimo klausimais, aprūpina reikalinga metodine medžiaga;
  2.18. dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose Departamento kompetencijos klausimais;
  2.19. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių darbe;
  2.20. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Departamentui priskirta kompetencija.

   

   

   

  • Programinio valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

   1.1. koordinuoti Strateginio valdymo procesą Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus;
   1.2. organizuoti Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano rengimą, Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių planų rengimą ir stebėti jų įgyvendinimą;
   1.3. koordinuoti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių rengimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės svarbiausių metinių darbų rengimą ir stebėti jų įgyvendinimą;
   1.4. organizuoti Ūkio ministerijos valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimą.

   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   2.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Strateginio valdymo proceso kūrimo, tobulinimo ir įgyvendinimo Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus;
   2.2. rengia strateginius planavimo dokumentus ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą:
   2.2.1.  inicijuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pasiūlymų dėl Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projekto pateikimą, juos vertina, apibendrina ir rengia Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projektą;
   2.2.2. stebi ir vertina Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą, rengia metinę veiklos ataskaitą ir ją skelbia Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
   2.2.3. organizuoja Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, stebi ir vertina jų įgyvendinimą;
   2.2.4. teikia ūkio ministrui tvirtinti Ūkio ministerijos ir biudžetinių įstaigų prie Ūkio ministerijos strateginius ir metinius veiklos planus, Ūkio ministerijos interneto svetainėje skelbia Ūkio ministerijos strateginius ir metinius veiklos planus;
   2.2.5. vertina ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir kitų juridinių asmenų, kurie dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, metinių veiklos planų projektus;
   2.2.6. dalyvauja rengiant (atnaujinant) Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Nacionalinio saugumo strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, ir ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas, kitas Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamas strategijas, 2014–2020 metų nacionalinę pažangos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamas plėtros programas, tarpinstitucinius veiklos planus ir kitus planavimo dokumentus, ministrų įsakymais tvirtinamus veiksmų planus;
   2.2.7. organizuoja planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir ataskaitų pateikimą ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ir Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), planavimo dokumentų įgyvendinimą koordinuojančioms ministerijoms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktais už konkrečių planavimo dokumentų stebėseną ir ataskaitų parengimą yra paskirtas kitas Ūkio ministerijos administracijos padalinys);
   2.3. derina Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų detaliąsias sąmatas;
   2.4. dalyvauja rengiant (atnaujinant) Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų planą;
   2.5. organizuoja  ūkio ministrui pavestų valdymo sričių valstybės investicijų projektų rengimą (taip pat ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis remiamus investicinius projektus), juos vertina ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
   2.6. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengimą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia ataskaitas apie jų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;
   2.7. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinių svarbiausių darbų pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengimą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia ataskaitą apie jų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;
   2.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonomikos plėtros krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose ūkio plėtrą ir įvairių sričių bendradarbiavimą, dalyvauja konferencijose ekonomikos ir technikos klausimais;
   2.9. dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir administruojant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtus Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus programinius dokumentus ir projektus;
   2.10. organizuoja Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projekto ir Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo aptarimus Strateginio planavimo darbo grupėje;
   2.11. metodiškai konsultuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai),  strateginio valdymo ir valstybės investicijų projektų rengimo klausimais, aprūpina reikalinga metodine medžiaga;
   2.12. dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, svarstant Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir kitus (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo) klausimus, susijusius su Skyriaus atliekamomis funkcijomis.
   2.13. vykdo kitus  Ūkio ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.

    

    

    

    

  • Projektų valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   1.Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   1.1. koordinuoti projektų valdymo procesą pagal projektų valdymo procesų aprašą ir metodiką Ūkio ministerijoje ir Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose, ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus;
   1.2. koordinuoti Ūkio ministerijos ir ūkio ministrui pavestų valdymo sričių viešojo valdymo tobulinimo procesą;
   1.3. koordinuoti procesų valdymo procesą Ūkio ministerijoje pagal procesų valdymo procesą ir aprašą;
   1.4. atstovauti valstybei, jai įgyvendinant turtines ir neturtines teises valstybės valdomose įmonėse, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina arba akcijas valdo patikėjimo teise Ūkio ministerija (toliau – Valstybės valdomos įmonės).

   2.Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   2.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl projektų valdymo proceso kūrimo, tobulinimo ir įgyvendinimo Ūkio ministerijoje ir Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose;
   2.1.1. vykdo periodinę projektų valdymo reguliavimo peržiūrą ir tobulinimą;
   2.1.2. rengia reikalingas tvarkas, metodikas ir kitus su projektų valdymu susijusius dokumentus;
   2.1.3. vykdo geros projektų valdymo praktikos sklaidą Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose viešosiose įstaigose, kitose institucijose ir įstaigose;
   2.1.4. stebi naujienas, susijusias su pasauliniu projektų valdymo metodikos vystymusi, dalyvauja su Skyriaus veikla susijusiuose renginiuose ir pritaiko naujoves Ūkio ministerijoje;
   2.1.5. prireikus organizuoja projektų valdymo mokymus;
   2.2. vykdo Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos valdymo sričių strateginius veiklos planus, projektų inicijavimo, planavimo ir įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:
   2.2.1. organizuoja Projektų valdymo priežiūros komiteto posėdžius ir teikia informaciją apie Ūkio ministerijos, ūkio ministrui pavestų valdymo sričių inicijuojamų ir vykdomų projektų pažangą bei projektų įgyvendinimo rizikas ir problematiką;
   2.2.2. betarpiškai dirba su projektų kuratoriais ir projektų vadovais, inicijuojant, planuojant ir įgyvendinant projektus;
   2.2.3. teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas projektų valdymo klausimais visame projekto cikle;
   2.2.4. teikia techninę pagalbą projektų valdymo informacinės sistemos naudojimo klausimais;
   2.2.5. projektų valdymo informacinėje sistemoje registruoja projektus, stebi ir, prireikus, koreguoja informaciją, įvedamą į projektų valdymo informacinę sistemą;
   2.2.6. stebi projektų įgyvendinimo eigą, fiksuoja ir vertina tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus, identifikuoja esamas problemas ir galimas rizikas;
   2.2.7. dokumentuoja projektų eigą, rezultatus ir pasiekimus;
   2.2.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
   2.3. organizuoja Ūkio ministerijos ir ūkio ministrui pavestų valdymo sričių viešojo valdymo tobulinimo plano rengimą, stebi ir vertina jo įgyvendinimą;
   2.4. rengia ir teikia pasiūlymus dėl procesų valdymo proceso kūrimo ir diegimo, tobulinimo ir įgyvendinimo Ūkio ministerijoje:
   2.4.1. organizuoja procesų kūrimą ir diegimą;
   2.4.2. vykdo procesų valdymo reguliavimo peržiūrą ir tobulinimą;
   2.4.3. rengia reikalingas tvarkas ir kitus su procesų valdymu susijusius dokumentus;
   2.4.4. vykdo geros procesų valdymo praktikos sklaidą Ūkio ministerijoje, kitose institucijose ir įstaigose;
   2.4.5. prireikus organizuoja procesų valdymo mokymus;
   2.5. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei, jai įgyvendinant turtines ir neturtines teises valstybės valdomose įmonėse, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina arba akcijas valdo patikėjimo teise Ūkio ministerija;
   2.6. analizuoja Valstybės valdomų įmonių teikiamus finansinių ataskaitų rinkinius ir ataskaitas apie jų veiklą;
   2.7. rengia ūkio ministro įsakymų projektus, kuriais:
   2.7.1. vadovaudamasi Ūkio ministerija įgyvendina valstybės, kaip bendrovių akcininkės, valstybės įmonių savininkės, viešųjų įstaigų dalininkės (savininkės), teises ir pareigas;
   2.7.2. turi vadovautis Ūkio ministerijos valstybės tarnautojai, išrinkti ar paskirti bendrovių kolegialių organų nariais;
   2.7.3. vadovaujantis nustatomas valstybės įmonių, veikiančių ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis, taip pat kiekvieną ketvirtį teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos Personalo administravimo skyriui dėl valstybės įmonių vadovų atlyginimų pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo;
   2.7.4. reguliuojamas tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimas, nuoma ir naudojimas valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose, veikiančiose ūkio ministrui pavestose valdymo srityse;
   2.7.5. rengia dokumentų, susijusių su dalyvavimu bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, projektus, dalyvauja susirinkimuose, balsuoja pagal ūkio ministro suteiktus įgaliojimus, taip pat įgyvendina kitas valstybės, kaip bendrovių akcininkės, turtines ir neturtines teises;
   2.7.6. koordinuoja duomenų apie Valstybės valdomų įmonių metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, taip pat kitos informacijos, susijusios su Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“, įgyvendinimu, gavimą ir teikia šią informaciją apibendrintoms ataskaitoms rengti;
   2.7.7. renka informaciją apie bendrovių, veikiančių ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, numatomus išmokėti dividendus, teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kontroliuoja bendrovių apskaičiuotų dividendų išmokėjimą valstybei;
   2.8. dalyvauja darbo grupėse, komisijose Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose Skyriaus kompetencijos klausimais;
   2.9. vykdo kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) ir Departamento direktoriaus pavedimus.

    

    

    

 • Teisės ir pirkimų departamentas
  Nėra kontaktų

  1.Svarbiausi Departamento uždaviniai yra:

  1.1.       užtikrinti Ūkio ministerijos rengiamų teisės aktų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių teisės aktų rengimą, reikalavimams;
  1.2.       dalyvauti rengiant ir ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu rengti teisės aktų projektus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;
  1.3.       atstovauti Ūkio ministerijai teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių institucijose, taip pat kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
  1.4.       dalyvauti rengiant Ūkio ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais) projektus;
  1.5.       planuoti Ūkio ministerijos viešuosius pirkimus ir skaičiuoti viešųjų pirkimų vertes;
  1.6.       organizuoti Ūkio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, taip pat pirkimų, susijusių su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, vykdymą.

  2.Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  2.1.       analizuoja ir vertina kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais), rengia pasiūlymus ir pastabas dėl šiame papunktyje nurodytų teisės aktų projektų;
  2.2.       rengia Ūkio ministerijos nuostatų, Ūkio ministerijos darbo reglamento, Ūkio ministerijos vidaus tvarkos taisyklių ir jų pakeitimų projektus, taip pat rengia teisės aktų, nustatančių ūkio viceministrų veiklos ir Ūkio ministerijos kanclerio administravimo sritis, reguliuojančių viešųjų pirkimų procedūras, Ūkio ministerijoje rengiamų teisės aktų ir sutarčių projektų rengimo, derinimo ir vizavimo Ūkio ministerijoje tvarką, kitus teisės aktus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu;
  2.3.       dalyvauja rengiant ūkio ministro įsakymus dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimo;
  2.4.       apibendrina Ūkio ministerijos administracijos padalinių pateiktą informaciją dėl siūlomų įtraukti į Lietuvos Respublikos Seimo sesijų darbų programas Ūkio ministerijos parengtų ir numatomų parengti įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų projektų;
  2.5.       nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų medžiagą, teikia pastabas, išvadas ir pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ūkio ministro valdymo sritimi, projektų;
  2.6.       vertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ir ministerijų atstovų pasitarime pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl ūkio ministro pateiktų teisės aktų projektų ir teikia pasiūlymus rengėjams dėl teisės aktų projektų patikslinimo;
  2.7.       savarankiškai arba prireikus pasitelkęs kitus Ūkio ministerijos administracijos padalinius atstovauja Ūkio ministerijai teismuose (tarp jų ir bylose Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
  2.8.       pagal Departamento kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijos interesams valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių institucijose, taip pat kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
  2.9.       pagal Departamento kompetenciją teikia konsultacijas Ūkio ministerijos vadovybei, Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovams ir kitiems Ūkio ministerijos ir įstaigų prie Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
  2.10.   nagrinėja juridinių asmenų skundus dėl paraiškų Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti netenkinimo ir atmetimo, projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, vykdytojų skundus, taip pat skundus kitais Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais;
  2.11.   dalyvauja darbo grupių, komisijų (tarp jų Ūkio ministerijos terminijos komisijos, darbo grupių ir komisijų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu) darbe;
  2.12.   dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui išvadas dėl teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai pagal Ūkio ministerijos kompetenciją;
  2.13.   dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos nuomonę dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ir Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos teisminėse institucijose nagrinėjamų bylų;
  2.14.   dalyvauja rengiant Lietuvos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir (arba) atsakymus Europos Komisijai;
  2.15.   rengia kasmetinį Ūkio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, kuriame nustatomos numatomų viešųjų pirkimų vertės;
  2.16.   dalyvauja derinant tarnybinius pranešimus dėl viešųjų pirkimų;
  2.17.   dalyvauja Ūkio ministerijos viešojo pirkimo komisijų darbe, protokoluoja jų posėdžius ir atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisijos;
  2.18.   teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, Ūkio ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Ūkio ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
  2.19.   pagal Departamento kompetenciją nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus ir prašymus;
  2.20.   vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Departamentui priskirta kompetencija.

   

   

   

  • Teisėkūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   1.1. užtikrinti Ūkio ministerijos rengiamų teisės aktų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių teisės aktų rengimą, reikalavimams;
   1.2. dalyvauti rengiant ir ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), Departamento direktoriaus pavedimu rengti teisės aktų projektus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais.

   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   2.1. analizuoja ir vertina kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais), rengia pasiūlymus ir pastabas dėl šiame papunktyje nurodytų teisės aktų projektų;
   2.2. rengia Ūkio ministerijos nuostatų, Ūkio ministerijos darbo reglamento, Ūkio ministerijos vidaus tvarkos taisyklių ir jų pakeitimų projektus, taip pat rengia teisės aktų, nustatančių ūkio viceministrų veiklos ir Ūkio ministerijos kanclerio administravimo sritis, reguliuojančių Ūkio ministerijoje rengiamų teisės aktų ir sutarčių projektų rengimo, derinimo ir vizavimo Ūkio ministerijoje tvarką, kitus teisės aktus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu;
   2.3. dalyvauja rengiant ūkio ministro įsakymus dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimo;
   2.4. apibendrina Ūkio ministerijos administracijos padalinių pateiktą informaciją dėl siūlomų įtraukti į Lietuvos Respublikos Seimo sesijų darbų programas Ūkio ministerijos parengtų ir numatomų parengti įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų projektų;
   2.5. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų medžiagą, teikia pastabas, išvadas ir pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ūkio ministro valdymo sritimi, projektų;
   2.6. vertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ir ministerijų atstovų pasitarime pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl ūkio ministro pateiktų teisės aktų projektų ir teikia pasiūlymus rengėjams dėl teisės aktų projektų patikslinimo;
   2.7. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijos interesams valstybės institucijose ir įstaigose;
   2.8. pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas Ūkio ministerijos vadovybei, Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
   2.9. dalyvauja darbo grupėse, komisijose Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose teisėkūros klausimais;
   2.10. dalyvauja Ūkio ministerijos terminijos komisijos veikloje, prižiūri, kad Ūkio ministerijos rengiamuose ir (ar) nagrinėjamuose teisės aktų projektuose apibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai būtų įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka;
   2.11. teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus dokumentų bylas ir perduoda jas saugoti į Ūkio ministerijos archyvą;
   2.12. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Skyriui priskirta kompetencija.

    

    

    

    

    

  • Teisės taikymo skyrius
   Tel. 85 262 6584, Faks. 85 262 3974, El. p. kanc@ukmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                  

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos ūkio ministro

   2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 4-489

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

   TEISĖS IR PIRKIMŲ DEPARTAMENTO

   TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Teisės ir pirkimų departamento Teisės taikymo skyrius (toliau – Skyrius) yra Ūkio ministerijos Teisės ir pirkimų departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, Departamento nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

   3. Skyrius sprendžia uždavinius ir atlieka funkcijas nustatytus Ūkio ministerijos nuostatuose, Departamento nuostatuose ir Skyriaus nuostatuose.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   4.1. atstovauti Ūkio ministerijai teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių institucijose, taip pat kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

   4.2. dalyvauti rengiant Ūkio ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais) projektus;

   4.3. pagal kompetenciją nagrinėti asmenų skundus ir prašymus (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais).

   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių rengiamų ir teikiamų ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ar Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pasirašyti sutarčių (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo) projektus;

   5.2. savarankiškai arba prireikus pasitelkęs kitus Ūkio ministerijos administracijos padalinius atstovauja Ūkio ministerijai teismuose (tarp jų ir bylose Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);

   5.3. pagal kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijos interesams valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių institucijose, taip pat kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);

   5.4. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Ūkio ministerijos vadovybei, Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovams ir kitiems Ūkio ministerijos ir įstaigų prie Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);

   5.5. nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus bei rengia atsakymus į juos pagal Skyriaus kompetenciją;

   5.6. nagrinėja juridinių asmenų skundus dėl paraiškų Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti netenkinimo ir atmetimo, projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, vykdytojų skundus, taip pat skundus kitais Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais;

   5.7. dalyvauja darbo grupių, komisijų (tarp jų darbo grupių ir komisijų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu) darbe;

   5.8. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui išvadas dėl teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai pagal Ūkio ministerijos kompetenciją;

   5.9. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos nuomonę dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ir Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos teisminėse institucijose nagrinėjamų bylų;

   5.10. dalyvauja rengiant Lietuvos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir (arba) atsakymus Europos Komisijai;

   5.11. teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus dokumentų bylas ir perduoda jas saugoti į Ūkio ministerijos archyvą;

   5.12. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Skyriui priskirta kompetencija.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

   6.1. iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų, taip pat kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių gauti informaciją, dokumentus ir paaiškinimus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;

   6.2. pasitelkti Ūkio ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus atstovauti teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose arba rengti teisminius dokumentus;

   6.3. pagal Skyriaus kompetenciją reikalauti, kad Ūkio ministerijos administracijos padaliniai ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos pagal kompetenciją vykdytų Skyriaus prašymus;

   6.4. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauti Ūkio ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse;

   6.5. gauti darbui reikalingų priemonių ir techninės pagalbos, būtinos pavestoms funkcijoms atlikti;

   6.6. įsigyti reikalingos teisinės literatūros;

   6.7. dalyvauti seminaruose, stažuotėse, konferencijose, pasitarimuose teisiniais klausimais, siekiant kelti Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją;

   6.8. naudotis kituose teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

    

   7. Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą atsakingas Skyriaus vedėjas.

   8. Už kokybišką konkrečių pavedimų atlikimą atsako kiekvienas Skyriaus valstybės tarnautojas ir darbuotojas, vykdantis Skyriaus vedėjo ar Departamento direktoriaus pavedimą.

    

    

    

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   9. Skyriui vadovauja ir jo darbą organizuoja Skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. paskirsto darbą Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja Skyriui pavestų Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;

   10.2. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtų dokumentų projektus;

   10.3. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus etatų sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių arba drausminių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas konkursų vykdymo komisijų darbe priimant į valstybės tarnybą Skyriaus valstybės tarnautojus, komisijų darbe priimant į darbą Skyriaus darbuotojus;

   10.4. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams sudarymu bei jų kvalifikacijos kėlimu;

   10.5. suderinęs su Departamento direktoriumi, dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse svarstant su Ūkio ministerijos kompetencija susijusius teisės klausimus, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

   10.6. vykdo kitus su Skyriaus kompetencija susijusius Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   11. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

    

   _______________________

  • Pirkimų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Darius Marma

   1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   1.1. planuoti Ūkio ministerijos viešuosius pirkimus ir skaičiuoti viešųjų pirkimų vertes;
   1.2. organizuoti Ūkio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų ir kitų pirkimų vykdymą.

   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   2.1. rengia kasmetinį Ūkio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, kuriame nustatomos numatomų viešųjų pirkimų vertės ir viešųjų pirkimų būdai;
   2.2. rengia ir skelbia planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
   2.3. dalyvauja derinant tarnybinius pranešimus dėl viešųjų pirkimų;
   2.4. dalyvauja Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijų darbe, protokoluoja jų posėdžius, rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų (tame tarpe ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų) dokumentų projektus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijoms, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisijos;
   2.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, Ūkio ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Ūkio ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
   2.6. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams;
   2.7. tikrina Ūkio ministerijos administracijos padalinių pateiktų pirkimo dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams, nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras;
   2.8. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaitą už per kalendorinius metus atliktus pirkimus;
   2.9. rengia teisės aktų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu Ūkio ministerijoje, projektus;
   2.10. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijos interesams valstybės institucijose ir įstaigose;
   2.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
   2.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
   2.13. teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus dokumentų bylas ir perduoda jas saugoti į Ūkio ministerijos archyvą;
   2.14. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Skyriui priskirta kompetencija.

    

    

    

    

    

 • Europos Sąjungos reikalų departamentas
  Nėra kontaktų

  1. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra šie:

  1.1. dalyvauti formuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką ūkio ministrui pavestose valdymo srityse ir koordinuojant jos įgyvendinimą;
  1.2. koordinuoti ūkio ministrui pavestų valdymo sričių politikos derinimą su ES politika;
  1.3. bendradarbiaujant su Ūkio ministerijos administracijos padaliniais, formuoti Lietuvos Respublikos politikos ES klausimais pagal Ūkio ministerijos kompetenciją prioritetus ir koordinuoti jų įgyvendinimą;
  1.4. koordinuoti su ES reikalais susijusios informacijos srautus;
  1.5. konsultuoti ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau – ministerijos vadovybė) ir Ūkio ministerijos administracijos padalinius Departamento funkcijoms priskirtais klausimais;
  1.6. koordinuoti ir kontroliuoti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ įgyvendinimą Ūkio ministerijoje;
  1.7. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoti Lietuvos Respublikos dalyvavimą formuojant ES politiką bendraisiais vidaus rinkos klausimais;
  1.8. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, pagal kompetenciją atsakingomis už atskiras vidaus rinkos sritis, koordinuoti ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimą Lietuvoje.

  2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  2.1. rengia pasiūlymus dėl prioritetų svarstomais ES klausimais pagal Ūkio ministerijos kompetenciją;
  2.2. organizuoja per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS) ir kitu būdu gaunamų ES teisės aktų projektų, dokumentų bei kitos informacijos peržiūrą ir paskirstymą atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams;
  2.3. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų (toliau – pozicija) ES Tarybos posėdžiuose, Nuolatinių atstovų komitetuose, ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais klausimais rengimą  ir derinimą;
  2.4. koordinuoja kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir gautų per LINESIS pozicijų  ES Tarybos posėdžiuose, Nuolatinių atstovų komitetuose, ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais klausimais derinimą su Ūkio ministerijos administracijos padaliniais;
  2.5. analizuoja ES teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo ir koordinuoja nustatytų priemonių įgyvendinimą;
  2.6. rengia pozicijas ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais klausimais;
  2.7. dalyvauja rengiant ir  rengia bei derina pozicijas Nuolatinių atstovų komitetų posėdžiams;
  2.8. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 512 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos sudarymo“ posėdžiuose, taip pat ministerijos vadovybės pavedimu – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Seimo  komitetų posėdžiuose, svarstant su ES reikalais susijusius klausimus;
  2.9. dalyvauja rengiant ir  rengia bei derina pozicijas bei jų santraukas ES Konkurencingumo tarybos posėdžiams;
  2.10. koordinuoja medžiagos  ES Konkurencingumo tarybos klausimais parengimą ir pateikimą ES Konkurencingumo taryboje Lietuvos Respublikai atstovaujančiam asmeniui;
  2.11. prireikus organizuoja papildomas konsultacijas pozicijų rengimo klausimais su Lietuvos Respublikos specialiaisiais atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES (toliau – specialieji  atašė) ir Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovu ar jo pavaduotoju;
  2.12. organizuoja ir koordinuoja ministerijos vadovybės atstovavimą ES Konkurencingumo tarybos posėdžiuose, kuriuose Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), dalyvauja kaip delegacijos nariai;
  2.13. prireikus organizuoja pozicijų ES Konkurencingumo tarybos posėdžiams pristatymą ES valstybių narių ambasadoms Lietuvos Respublikoje ir atsako už informacijos spaudos pranešimams apie ES Konkurencingumo tarybos posėdžius pateikimą Ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriui;
  2.14. koordinuoja ir derina Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių, komitetų posėdžiuose, renginiuose ir kituose susitikimuose ES institucijose bei ES Tarybai pirmininkaujančioje valstybėje narėje;
  2.15. kontroliuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsiskaitymą už dalyvavimą ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose ES institucijose ir atsako už ataskaitų pateikimą LINESIS;
  2.16. dalyvauja organizuojant  Ūkio ministerijos atstovų susitikimus su ES institucijų atstovais;
  2.17. koordinuoja ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planų sudarymą, jų vykdymą ir atsako už vykdymo ataskaitų pateikimą Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
  2.18. pagal Ūkio ministerijos kompetenciją koordinuoja darbus, susijusius su Europos Komisijos elektroninio notifikavimo duomenų baze (galiojančių ES direktyvų ir juos perkeliančių nacionalinių teisės aktų duomenų bazė);
  2.19. atlieka  LINESIS administratoriaus funkcijas;
  2.20. koordinuoja ir kontroliuoja ūkio ministro paskirtų specialiųjų atašė veiklą;
  2.21. rengia teisės aktų projektus bendraisiais ES laisvo prekių judėjimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų šios srities teisės aktų projektų;
  2.22. koordinuoja teisės aktų bendraisiais ES laisvo prekių judėjimo klausimais nuostatų įgyvendinimą ir  abipusio pripažinimo principo įgyvendinimą Lietuvoje;
  2.23. teikia informaciją Europos Komisijai apie ES vidaus rinkos funkcionavimą Lietuvoje;
  2.24. rengia teisės aktų projektus atitikties įvertinimo įstaigų akreditacijos klausimais;
  2.25. notifikuoja Europos Komisijai Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimą, jų įgaliojimų sustabdymą ir atšaukimą;
  2.26. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą keičiantis informacija ir įgyvendinant ES reikalavimus dėl techninių reglamentų projektų notifikavimo Europos Komisijai;
  2.27. pagal ES reikalavimus notifikuoja Europos Komisijai atvejus dėl fizinių kliūčių laisvam prekių judėjimui;
  2.28. praneša Europos Komisijai apie Lietuvos rinkos priežiūros institucijas ir jų kompetencijos sritis, pagal ES reikalavimus pateikia kitoms valstybėms narėms ir Europos Komisijai rinkos priežiūros programas ir periodiškai atliekamo Lietuvos rinkos priežiūros veikimo vertinimo rezultatus;
  2.29. atlieka nacionalinio Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos koordinatoriaus funkcijas;
  2.30. atlieka Europos Sąjungos vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo SOLVIT funkcijas Lietuvoje, sprendžiant ūkio subjektams ir piliečiams kylančias problemas, susijusias su ES vidaus rinkos funkcionavimo trūkumais;
  2.31. dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas informacijai apie piliečių ir kitų asmenų bei įmonių teises ir  galimybes ES vidaus rinkoje skleisti;
  2.32. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl ES vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimo Lietuvoje;
  2.33. dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas valstybės tarnautojų kvalifikacijai ES vidaus rinkos srityje kelti;
  2.34. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlieka ekspertizę ir teikia išvadas bei  pasiūlymus kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams kitais Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  2.35. bendradarbiauja ir atsako už informacijos pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
  2.36. rengia informaciją ministerijos interneto svetainėms;
  2.37. dalyvauja ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose, ir kitokiuose renginiuose;
  2.38. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   

   

   

   

  • Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Giedrė Kuodytė-Mirkienė

   1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie:

   1.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką ūkio ministrui pavestose valdymo srityse;
   1.2. koordinuoti ūkio ministrui pavestų valdymo sričių politikos derinimą su ES politika ir jos įgyvendinimą;
   1.3. valdyti informacijos apie ES reikalus srautus;
   1.4. koordinuoti pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje procesą ministerijoje;
   1.5. konsultuoti ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau – ministerijos vadovybė) ir Ūkio ministerijos administracijos padalinius šių nuostatų 1.1 – 1.4 punktuose nurodytais klausimais.

   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   2.1. teikia siūlymus dėl prioritetų svarstomais ES klausimais pagal Ūkio ministerijos kompetenciją;
   2.2. organizuoja ES institucijose svarstomų, taip pat kitų per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS) gaunamų ES teisės aktų projektų, dokumentų peržiūrą ir paskirstymą atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams;
   2.3. koordinuoja pirminių ir ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais klausimais Lietuvos Respublikos pozicijų (toliau – pozicija) rengimą Ūkio ministerijos administracijos padaliniuose ir derinimą;
   2.4. koordinuoja kitų valstybės institucijų parengtų ir gautų per LINESIS pirminių ir ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais klausimais pozicijų derinimą su ministerijos administracijos padaliniais;
   2.5. organizuoja ES teisės aktų projektų, dokumentų vertimų į lietuvių kalbą paskirstymą ministerijos administracijos padaliniams ir atsako už pastabų dėl minėtų vertimų pateikimą atsakingoms institucijoms;
   2.6. koordinuoja pozicijų Nuolatinių atstovų komiteto (toliau - Coreper) posėdžiui pagal darbotvarkę parengimą, suderinimą ir pateikimą atsakingoms institucijoms;
   2.7. koordinuoja už pastabų ir pasiūlymų kitų Lietuvos valstybės institucijų Coreper parengtoms ir pateiktoms derinti pozicijoms parengimą ir pateikimą;
   2.8. koordinuoja pozicijų ir jų santraukų ES Konkurencingumo tarybos posėdžiui parengimą ir suderinimą;
   2.9. rengia, suderinus su ministerijos administracijos padaliniais, ūkio ministro pasisakymų ES Konkurencingumo tarybos posėdžiams tekstus (tezes);
   2.10. atsako už medžiagos paketo, kurį sudaro pozicijos, pasisakymo tezės, kita papildoma informacija, ES Konkurencingumo tarybai suformavimą ir pateikimą ūkio ministrui arba jo įgaliotam asmeniui ir specialiesiems atašė;
   2.11. prireikus organizuoja papildomas konsultacijas pozicijų rengimo klausimais su specialiaisiais atašė ir Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovu ar jo pavaduotoju;
   2.12. koordinuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) dalyvavimą ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose ES institucijose;
   2.13. organizuoja ir koordinuoja ministerijos vadovybės atstovavimą ES Konkurencingumo tarybos posėdžiuose, kuriuose Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) dalyvauja kaip delegacijos nariai;
   2.14. organizuoja pozicijų ES Konkurencingumo tarybos posėdžiui pristatymą ES valstybių narių ambasadoms Lietuvos Respublikoje ir atsako už medžiagos spaudos pranešimų apie ES Konkurencingumo tarybos posėdžius rengimui pateikimą;
   2.15. kontroliuoja ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) atsiskaitymą už dalyvavimą ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose ES institucijose ir atsako už ataskaitų pateikimą LINESIS;
   2.16. koordinuoja, organizuoja ir atlieka pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje darbus. Organizuoja ir dalyvauja Ūkio ministerijos atstovų susitikimuose su Europos Komisijos nariais ir generaliniais direktoriais;
   2.17. koordinuoja ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo plano sudarymą ministerijoje ir jo vykdymą;
   2.18. atsako už šių nuostatų
   2.17 punkte nurodytos informacijos pateikimą Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
   2.19. pagal Ūkio ministerijos kompetenciją koordinuoja darbus, susijusius su Europos Komisijos elektroninio notifikavimo duomenų baze (galiojančių ES direktyvų ir juos perkeliančių nacionalinių teisės aktų duomenų bazė);
   2.20. administruoja LINESIS;
   2.21. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo Lietuvoje“ reikalavimų vykdymą Ūkio ministerijoje;
   2.22. veda dalyvavimo ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose suvestinę;
   2.23. koordinuoja ūkio ministro paskirtų specialiųjų atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES veiklą ir formuluoja jų užduotis. Renka informaciją ir tvarko dokumentus, susijusius su šių specialiųjų atašė veikla;
   2.24. atsako už informacijos pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, ūkio ministro paskirtiems specialiesiems atašė apie Skyriuje vykdomus darbus. Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją bendradarbiauja su šiame nuostatų punkte minėtomis institucijomis;
   2.25. koordinuoja su ES reikalais susijusios Ūkio ministerijos korespondencijos srautus;
   2.26. pagal Skyriui paskirtą kompetenciją rengia informaciją ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;
   2.27. dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kitokiuose renginiuose, susijusiuose su darbu ES;
   2.28. pagal Skyriui paskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe.

  • Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Asta Arlauskaitė

   1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   1.1. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoti Lietuvos Respublikos dalyvavimą formuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką bendraisiais vidaus rinkos klausimais;
   1.2. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, pagal kompetenciją atsakingomis už atskiras vidaus rinkos sritis, koordinuoti ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimą Lietuvoje;
   1.3. teikti pasiūlymus ir konsultuoti ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau – ministerijos vadovybė) ir Ūkio ministerijos administracijos padalinius Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

   2.Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   2.1. analizuoja ES vidaus rinkos teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo ir koordinuoja nustatytų priemonių įgyvendinimą;
   2.2. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų, Nuolatinių atstovų komitetų ir ES Konkurencingumo tarybos posėdžiams, taip pat dalyvauja derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas;
   2.3. rengia teisės aktų projektus bendraisiais ES laisvo prekių judėjimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų šios srities teisės aktų projektų;
   2.4. koordinuoja teisės aktų bendraisiais ES laisvo prekių judėjimo klausimais nuostatų įgyvendinimą ir abipusio pripažinimo principo įgyvendinimą Lietuvoje;
   2.5. rengia teisės aktų projektus atitikties įvertinimo įstaigų akreditacijos klausimais;
   2.6. koordinuoja valstybės atitikties įvertinimo įstaigų akreditacijos politikos įgyvendinimą;
   2.7. notifikuoja Europos Komisijai Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimą, jų įgaliojimų sustabdymą ir atšaukimą;
   2.8. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą keičiantis informacija ir įgyvendinant ES reikalavimus dėl techninių reglamentų projektų notifikavimo Europos Komisijai;
   2.9. pagal ES reikalavimus notifikuoja Europos Komisijai atvejus dėl fizinių kliūčių laisvam prekių judėjimui;
   2.10.  praneša Europos Komisijai apie Lietuvos rinkos priežiūros institucijas ir jų kompetencijos sritis;
   2.11.  koordinuoja rinkos priežiūros programų rengimą ir pateikia jas Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms;
   2.12.  pateikia Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms periodiškai atliekamo Lietuvos rinkos priežiūros veikimo vertinimo rezultatus;
   2.13.  teikia informaciją Europos Komisijai apie ES vidaus rinkos funkcionavimą Lietuvoje;
   2.14.  atlieka nacionalinio Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos koordinatoriaus funkcijas;
   2.15.  atlieka Europos Sąjungos vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo SOLVIT funkcijas Lietuvoje, sprendžiant ūkio subjektams ir piliečiams kylančias problemas, susijusias su ES vidaus rinkos funkcionavimo trūkumais;
   2.16.  dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas informacijai apie piliečių ir kitų asmenų bei įmonių teises ir galimybes ES vidaus rinkoje skleisti;
   2.17.  teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl ES vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimo Lietuvoje;
   2.18.  dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), kvalifikacijai ES vidaus rinkos srityje kelti;
   2.19.  rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlieka ekspertizę ir teikia išvadas bei pasiūlymus kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   2.20.  bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir valdžios institucijomis bei įstaigomis, teikia jiems informaciją, palaiko ryšį su verslo, mokslo, nevyriausybinėmis organizacijomis;
   2.21.  rengia informaciją ministerijos interneto svetainėms;
   2.22.  dalyvauja ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose, ir kitokiuose renginiuose;
   2.23.  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus ir Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.
              

    

 • Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamentas
  Nėra kontaktų

   

   

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos ūkio ministro

  2015 m. gruodžio 23 d.

        įsakymu Nr. 4-834

   

  Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

  įmonių teisės ir VERSLO APLINKOS GERINIMO

  DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  Bendrosios nuostatos

   

  1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamentas (toliau – Departamentas) yra Ūkio ministerijos administracijos padalinys, kurį sudaro Įmonių teisės skyrius, Valstybės valdomų įmonių politikos skyrius, Geresnio reglamentavimo politikos skyrius ir Verslo priežiūros politikos skyrius (toliau kartu – skyriai) ir kuris yra atskaitingas ūkio viceministrui.
  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir Departamento nuostatais.
  3. Departamentas vykdo uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose  Ūkio ministerijos ir Departamento nuostatuose.

   

  II skyrius

  Departamento Uždaviniai ir funkcijos

   

  1. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra šie:

  4.1.   dalyvauti formuojant konkurencingumo didinimo valstybės politiką, kuriant palankią verslui aplinką pagal Departamentui priskirtą kompetenciją;

  4.2.   dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos įmonių teisės politiką,;

  4.3.   dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką bendrovių teisės srityje;

  4.4.   dalyvauti formuojant valstybės valdomų įmonių ir valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo politiką; 

  4.5.   dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos geresnio reglamentavimo politiką Lietuvoje ir ES institucijose ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

  4.6.   dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos politiką ES paslaugų vidaus rinkos srityje (įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse) Lietuvoje ir ES institucijose ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą Lietuvoje;

  4.7.       dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos konkurencijos politiką Lietuvoje ir ES institucijose;

  4.8.   dalyvauti formuojant ūkio subjektų priežiūros politiką, siekiant gerinti verslo sąlygas, ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

  1. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1.   pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, analizuoja verslo sąlygas Lietuvoje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų gerinimo priemonių;

  5.2.   dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų veikloje kuriant stabilią ir palankią verslui aplinką, garantuojančią vienodas konkurencijos sąlygas Lietuvos ir ES ūkio subjektams ir užtikrinančią sąžiningą konkurenciją;

  5.3.   pagal Departamentui priskirtą kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų projektus Ūkio ministerijai priskirtais klausimais, ir koordinuoja arba organizuoja jų įgyvendinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;

  5.4.   teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei konkurencijos politikos formavimo srityje;

  5.5.   inicijuoja biržinių bendrovių valdymo kodekso pakeitimus pagal Europos Komisijos rekomendacijas ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) dokumentus;

  5.6.   dalyvauja kuriant valstybės valdomų įmonių gero valdymo gaires ir principus;

  5.7.   rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl  valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo efektyvumo didinimo, aiškumo ir viešumo;

  5.8.   inicijuoja ir koordinuoja teisės aktų bendraisiais valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimais rengimą;

  5.9.   pagal ūkio ministrui pavestas valdymo sritis teikia valstybės įmonei Turto bankui pasiūlymus dėl privatizavimo objektų sąrašo ir privatizavimo programų sudarymo ir būtinus duomenis apie tai;

  5.10.             koordinuoja Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos klausimų sprendimą;

  5.11.             koordinuoja valstybės politikos formavimą ir įgyvendinimą ES paslaugų vidaus rinkos politikos srityje;

  5.12.             koordinuoja įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas politikos formavimą ir įgyvendinimą;

  5.13.             bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) (toliau – Paslaugų direktyva) nuostatų įgyvendinimą;  

  5.14.             vykdo sisteminę valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vykdomo administracinio bendradarbiavimo pagal Paslaugų direktyvą per vidaus rinkos informacinę sistemą, priežiūrą;

  5.15.             nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus ūkinės ir komercinės veiklos licencijavimo taisyklių projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

  5.16.             koordinuoja ES geresnio reglamentavimo srities iniciatyvų, skirtų administracinei naštai mažinti, teisės aktams supaprastinti, teisinio reguliavimo kokybei ir verslo sąlygoms gerinti, įgyvendinimą ir apie tai informuoja ES institucijas;

  5.17.             bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoja Lietuvos geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimą;

  5.18.             koordinuoja nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo priemonių įgyvendinimą;

  5.19.             organizuoja, techniškai ir ūkiškai aptarnauja Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos ir Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisijos veiklą;

  5.20.             dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, sprendimų projektų poveikio verslo sąlygoms ir konkurencijai vertinimo procedūras;

  5.21.             apibendrina Pasaulio banko verslo sąlygų tyrimų analizės rezultatus („Doing business“) ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo, organizuoja nacionalinį ekspertinį vertinimą;

  5.22.             rengia verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros optimizavimo, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo, verslo sąlygų gerinimo priemones ir (ar) koordinuoja jų vykdymą Lietuvoje;

  5.23.             dalyvauja koordinuojant ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos tobulinimo ir priežiūros funkcijų optimizavimo procesą;

  5.24.             pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, organizuoja nacionalinių ir tarptautinių verslo sąlygų tyrimų ekspertinius vertinimus, apibendrina analizės rezultatus ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo;

  5.25.             bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;

  5.26.             pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su EBPO, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;

  5.27.             pagal Departamentui priskirtą kompetenciją rengia informaciją Ūkio ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;

  5.28.             teikia pasiūlymus ir informaciją ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pagal Departamentui priskirtą kompetenciją;

  5.29.             pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, analizuoja Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų teisės aktų projektus, rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ūkio ministrui pavestose valdymo srityse valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą;

  5.30.             pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose;

  5.31.             pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, įgyvendina ES teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės ES įsipareigojimus, ES teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja ES institucijas;

  5.32.             organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas pagal Departamentui priskirtą kompetenciją;

  5.33.             pagal Departamentui priskirtą kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

   

  III SKYRIUS

  Departamento teisės

   

  1. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1.   koordinuoti Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, susijusį su Departamento funkcijų atlikimu;

  6.2.   skirstyti skyriams Departamente gaunamus dokumentus;

  6.3.   pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, suderinęs su Ūkio ministerijos vadovybe, inicijuoti komisijų ir darbo grupių sudarymą, rengti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų, atstovus;

  6.4.   teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą Departamento funkcijoms ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;

  6.5.   kelti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose ir konferencijose;

  6.6.   gauti darbui reikalingas priemones ir techninį aptarnavimą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti.

   

   

  IV SKYRIUS

  Departamento Atsakomybė

   

  1. Už Departamentui pavestų funkcijų ir uždavinių vykdymą atsakingas Departamento direktorius.
  2. Už Departamento skyriams pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingi skyrių vedėjai.
  3. Už konkrečių pavedimų laiku ir kokybišką įvykdymą atsako kiekvienas Departamento valstybės tarnautojas arba darbuotojas, vykdantis Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo (jo nesant – skyriaus patarėjo) pavedimą.

   

  V SKYRIUS

  DEPARTAMENTO darbo organizavimas

   

  1. Departamentui vadovauja Departamento direktorius.

  11.  Departamento direktorius, vykdydamas Departamentui pavestas funkcijas:

  11.1.   paskirsto darbus Departamento skyriams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ir nustato jų vykdymo terminus;

  11.2.   teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei Departamento darbo organizavimo klausimais;

  11.3.   atstovauja Departamentui ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu Ūkio ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose;    

  11.4.   teikia Ūkio ministerijos vadovybei Departamento parengtus raštų ir atsakymų į raštus projektus, informaciją Departamento kompetencijos klausimais;

  11.5.   teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių bei Departamento struktūros tobulinimo;

  11.6.   teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl priemokų ar materialinių pašalpų skyrimo Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, raštu informuoja Ūkio ministerijos vadovybę apie Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinius arba drausminius nusižengimus;

  11.7.    vizuoja Ūkio ministerijos vadovybei teikiamus teisės aktų ir raštų projektus;

  11.8.    vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  1.  Departamentas reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

   

  _____________________

   

   

  • Verslo priežiūros politikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Lina Rumčikienė
   Julija Matijošaitienė

    

    

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos ūkio ministro

   2015 m. gruodžio 23 d.

   įsakymu Nr. 4-834

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

   ĮMONIŲ TEISĖS IR VERSLO APLINKOS GERINIMO DEPARTAMENTO

   VERSLO PRIEŽIŪROS POLITIKOS

   SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) Įmonių teisės ir Verslo aplinkos gerinimo departamento (toliau – Departamentas) Verslo priežiūros politikos skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais ir kitais teisės aktais.
   3. Skyrius vykdo uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Ūkio ministerijos, Departamento ir Skyriaus nuostatuose.

    

    

   II skyrius

   skyriaus Uždaviniai ir funkcijos

                  

   1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   4.1.      dalyvauti formuojant ūkio subjektų priežiūros politiką, siekiant gerinti verslo sąlygas, ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   4.2.      dalyvauti formuojant konkurencingumo didinimo valstybės politiką, kuriant palankią verslui aplinką pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;

   4.3.      dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos politiką Europos Sąjungos paslaugų (toliau – ES) vidaus rinkos srityje (įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse) Lietuvoje ir ES institucijose ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą Lietuvoje pagal Skyriui priskirtą kompetenciją.

   1. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, analizuoja verslo sąlygas Lietuvoje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų gerinimo priemonių;

   5.2. dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų veikloje kuriant stabilią ir palankią verslui aplinką, garantuojančią vienodas konkurencijos sąlygas Lietuvos ir ES ūkio subjektams ir užtikrinančią sąžiningą konkurenciją;

   5.3.  pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų projektus Ūkio ministerijai priskirtais klausimais ir koordinuoja arba organizuoja jų įgyvendinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;

   5.4. apibendrina Pasaulio Banko verslo sąlygų tyrimų analizės rezultatus („Doing business“) ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo, organizuoja nacionalinį ekspertinį vertinimą;

   5.5. dalyvauja koordinuojant ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos tobulinimo ir priežiūros funkcijų optimizavimo procesą;

   5.6. rengia metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas dėl verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros veiksmų atlikimo;

   5.7. organizuoja gerosios nacionalinės ir tarptautinės verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros įgyvendinimo praktikos sklaidą Lietuvoje;

   5.8. organizuoja ir techniškai aptarnauja Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisijos veiklą;

   5.9. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo ir verslo sąlygų gerinimo iniciatyvas skleisti;

   5.10. koordinuoja teisinių, techninių ir organizacinių priemonių kontaktinio centro veikos vykdymui užtikrinimą;

   5.11. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją internetiniam aktualios informacijos verslui portalui Verslo vartai;

   5.12. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, organizuoja nacionalinių ir tarptautinių verslo sąlygų tyrimų ekspertinius vertinimus, apibendrina analizės rezultatus ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo;

   5.13. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;

         5.14. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;

   5.15. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia informaciją Ūkio ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;

   5.16. teikia pasiūlymus ir informaciją ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;

   5.17. organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;

   5.18. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos, Departamento ir Skyriaus tikslai.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius, atlikdamas pavestas funkcijas, turi teisę:

   6.1.      pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, suderinus su ministerijos vadovybe, inicijuoti komisijų ir darbo grupių sudarymą, rengti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų atstovus;

   6.2.      teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms ir ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;

   6.3.      kelti Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją, dalyvauti su Skyriaus veikla susijusiuose seminaruose ir konferencijose;

   6.4.       gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

    

   1. Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas Skyriaus vedėjas.
   2. Už konkrečių pavedimų kokybišką įvykdymą laiku atsako kiekvienas pavedimą vykdantis Skyriaus valstybės tarnautojas.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   1. Skyriui vadovauja ir jo darbą organizuoja Skyriaus vedėjas. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Skyriaus patarėjas.

   10.Skyriaus vedėjas:

   10.1.   paskirsto darbą ir pavedimus Skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoja ir užtikrina jų įvykdymą kokybiškai ir laiku;

   10.2.   vizuoja Skyriaus ir pagal Skyriui priskirtą kompetenciją kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų ir dokumentų projektus;

   10.3.   teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais Departamento direktoriui;

   10.4.   ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms svarstant su Skyriaus susijusia kompetencija klausimus;

   10.5.   teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, taip pat dėl dalyvavimo konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;

   10.6.   dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe priimant į Skyrių valstybės tarnautojus;

   10.7.   teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos problemų sprendimo, Skyriaus struktūros tobulinimo, funkcijų, darbo organizavimo ir koordinavimo Skyriuje, Departamente;

   10.8.   rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Skyriaus valstybės tarnautojams ir jų kvalifikacijos kėlimu;

   10.9.   ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

   10.10.         pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

   10.11.         vykdo kitus ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   11. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

   _____________________

    

  • Geresnio reglamentavimo politikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ieva Petkevičiūtė
   Vyginta Damzenienė
   Laura Vareikienė
   Goda Surininaitė

    

    

    

    

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos ūkio ministro

   2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 4-128

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

    ĮMONIŲ TEISĖS IR VERSLO APLINKOS GERINIMO DEPARTAMENTO

   GERESNIO REGLAMENTAVIMOPOLITIKOS

   SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento (toliau – Departamentas) Geresnio reglamentavimo politikos skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais ir kitais teisės aktais.
   3. Skyrius vykdo uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas ministerijos, Departamento ir Skyriaus nuostatuose.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

                  

   1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   4.1.      dalyvauti formuojant konkurencingumo didinimo valstybės politiką, kuriant palankią verslui aplinką pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;

   4.2.      dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos geresnio reglamentavimo politiką Lietuvoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   4.3.      dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos politiką ES paslaugų vidaus rinkos srityje (įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse) Lietuvoje ir ES institucijose ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą Lietuvoje;

   4.4.      dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos konkurencijos politiką Lietuvoje ir ES institucijose.

   1. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, analizuoja verslo sąlygas Lietuvoje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų gerinimo priemonių;

   5.2. dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų veikloje kuriant stabilią ir palankią verslui aplinką, garantuojančią vienodas konkurencijos sąlygas Lietuvos ir ES ūkio subjektams ir užtikrinančią sąžiningą konkurenciją;

   5.3. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų projektus Ūkio ministerijai priskirtais klausimais ir koordinuoja arba organizuoja jų įgyvendinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;

   5.4. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei konkurencijos politikos formavimo srityje;

   5.5. koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos klausimų sprendimą;

   5.6 teikia pastabas bei pasiūlymus valstybės pagalbos klausimais rengiant ministerijos administruojamų ES fondų investicijomis remiamų projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus;

   5.7. koordinuoja valstybės politikos formavimą ir įgyvendinimą ES paslaugų vidaus rinkos politikos srityje;

          5.8. koordinuoja įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas politikos formavimą ir įgyvendinimą;

           5.9. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) (toliau – Paslaugų direktyva) nuostatų įgyvendinimą;

           5.10. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoja pagal Skyriui priskirtą kompetenciją Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

           5.11. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir ekonominių programų poveikį ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimui ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

           5.12. vykdo sisteminę valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vykdomo administracinio bendradarbiavimo pagal Paslaugų direktyvą per vidaus rinkos informacinę sistemą, priežiūrą;      

           5.13. teikia informaciją Europos Komisijai dėl ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimo ir geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimo Lietuvoje;

          5.14. teikia pranešimus Europos Komisijai dėl teisės aktuose nustatomų įsisteigimo arba nustatomų ar panaikinamų paslaugų teikimo laisvei taikomų reikalavimų;

          5.15. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus ūkinės ir komercinės veiklos licencijavimo taisyklių projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

         5.16. koordinuoja teisės aktuose įtvirtintų ūkinės komercinės veiklos leidimų (licencijų) peržiūrą, jų išdavimo sąlygų analizę ir būtinų teisės aktų pakeitimų projektų parengimą;

        5.17. koordinuoja ES geresnio reglamentavimo srities iniciatyvų, skirtų administracinei naštai mažinti, teisės aktams supaprastinti, teisinio reguliavimo kokybei ir verslo sąlygoms gerinti, įgyvendinimą ir apie tai informuoja ES institucijas;

        5.18. bendradarbiaudamas su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoja Lietuvos geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimą;

        5.19. koordinuoja nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo priemonių įgyvendinimą;

        5.20. organizuoja, techniškai ir ūkiškai aptarnauja Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos veiklą;

        5.21. dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, sprendimų projektų poveikio verslo sąlygoms ir konkurencijai vertinimo procedūras;

        5.22. analizuoja kartu su teisės aktų projektais pateiktų numatomo teisinio reguliavimo poveikio verslo sąlygoms ir konkurencijai vertinimo rezultatų kokybę;

        5.23. analizuoja strateginius ES paslaugų sektoriaus ir geresnio reglamentavimo politikos dokumentus bei iniciatyvas, skirtas verslo sąlygoms gerinti ir reguliavimui tobulinti, rengia pasiūlymus dėl jų reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje ir koordinuoja jiems įgyvendinti nustatytų priemonių įgyvendinimą;

        5.24. įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie ES ir Lietuvos paslaugų, konkurencijos politikos, geresnio reglamentavimo iniciatyvas skleisti;

         5.25. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, organizuoja nacionalinių ir tarptautinių verslo sąlygų tyrimų ekspertinius vertinimus, apibendrina analizės rezultatus ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo;

         5.26. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;

         5.27. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;

         5.28. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia informaciją ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;

         5.29. teikia pasiūlymus ir informaciją ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė) pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;

         5.30. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, analizuoja ES direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų teisės aktų projektus, rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ūkio ministrui pavestose valdymo srityse valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą;

         5.31. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose;

         5.32. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, gyvendina ES teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės ES įsipareigojimus, ES teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja ES institucijas;

        5.33. organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;

         5.34. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos, Departamento ir Skyriaus tikslai.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius, atlikdamas pavestas funkcijas, turi teisę:

   6.1.      pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, suderinus su ministerijos vadovybe, inicijuoti komisijų ir darbo grupių sudarymą, rengti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų atstovus;

   6.2.      teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms ir ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;

   6.3.      kelti Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją, dalyvauti su Skyriaus veikla susijusiuose seminaruose ir konferencijose;

   6.4.       gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

    

   1. Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas Skyriaus vedėjas.
   2. Už konkrečių pavedimų kokybišką įvykdymą laiku atsako kiekvienas pavedimą vykdantis Skyriaus valstybės tarnautojas.

    

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   1. Skyriui vadovauja ir jo darbą organizuoja Skyriaus vedėjas. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Skyriaus patarėjas.

   10.Skyriaus vedėjas:

   10.1.   paskirsto darbą ir pavedimus Skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoja ir užtikrina jų įvykdymą kokybiškai ir laiku;

   10.2.   vizuoja Skyriaus ir pagal Skyriui priskirtą kompetenciją kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų ir dokumentų projektus;

   10.3.   teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais Departamento direktoriui;

   10.4.   ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms svarstant su Skyriaus susijusia kompetencija klausimus;

   10.5.   teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, taip pat dėl dalyvavimo konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;

   10.6.   dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe priimant į Skyrių valstybės tarnautojus;

   10.7.   teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos problemų sprendimo, Skyriaus struktūros tobulinimo, funkcijų, darbo organizavimo ir koordinavimo Skyriuje, Departamente;

   10.8.   rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Skyriaus valstybės tarnautojams ir jų kvalifikacijos kėlimu;

   10.9.   ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

   10.10.         pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

   10.11.         vykdo kitus ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   11. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

   _____________________

    

    

    

    

  • Įmonių teisės skyrius
   Nėra kontaktų

    

                                                                                       PATVIRTINTA                                                                                                                             Lietuvos Respublikos ūkio ministro

                                                                                      2015 m. gruodžio 23 d.

            įsakymu Nr. 4-834

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

   ĮMONIŲ TEISĖS IR  VERSLO APLINKOS GERINIMO DEPARTAMENTO

   ĮMONIŲ TEISĖS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BendroSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento (toliau – Departamentas) Įmonių teisės skyrius (toliau – skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais.

   3. Skyrius vykdo uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Ūkio ministerijos, Departamento ir šiuose nuostatuose.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS Uždaviniai ir funkcijos

    

   4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

   4.1.  dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos įmonių teisės politiką;

               4.2.  dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką bendrovių teisės srityje;

               4.3.  pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengti ir derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei ūkio ministro įsakymų projektus.

   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

               5.1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ir kitų teisės aktų projektus akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ūkinių bendrijų, individualių įmonių, Europos bendrovių, Europos ekonominių interesų grupių, Europos kooperatinių bendrovių (toliau - įmonės) steigimo, registravimo, veiklos, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo klausimais, pagal skyriui priskirtą kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;

              5.2. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant kitų nei šių nuostatų 5.1. papunktyje nurodytų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, pagal skyriui priskirtą kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;

   5.3. analizuoja įmonių, kitų teisinių formų juridinių asmenų veiklą reguliuojančių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką ir, siekdamas pagerinti verslo sąlygas, rengia pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo;

   5.4. inicijuoja biržinių bendrovių valdysenos kodekso pakeitimus pagal Europos Komisijos rekomendacijas ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) dokumentus bendrovių valdysenos srityje;

   5.5. formuojant ir įgyvendinant ES politiką bendrovių teisės srityje:

   5.5.1. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, analizuoja Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų teisės aktų projektus, rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja kai pozicijas rengia kitos institucijos ar įstaigos;

   5.5.2. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose;

   5.5.3. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, analizuoja ir perkelia į nacionalinę teisę ES bendrovių teisės direktyvas ir rekomendacijas, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, suderintų su ES teisės aktų nuostatomis, projektus, rengia pasiūlymus dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų derinimo su ES teisės aktais, prireikus, palaiko ryšius su Europos Komisijos padaliniais;

   5.5.4. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, užtikrina bendrovių teisei priskiriamų ES lygio juridinių asmenų veiklą reguliuojančių reglamentų taikymą Lietuvoje: rengia ir dalyvauja rengiant įmonių teisei priskiriamų teisės aktų, užtikrinančių šių reglamentų nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje, projektus.

              5.6. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis Skyriui priskirtais klausimais;

              5.7. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, bendradarbiauja su EBPO, ir (arba) dalyvauja jos veikloje;

             5.8. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia informaciją ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;

             5.9. dalyvauja  konferencijose, seminaruose, darbo grupių ir komitetų posėdžiuose ir kitokiuose renginiuose pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;

             5.10. teikia pasiūlymus ir informaciją ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;

            5.11. organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;

           5.12. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos, Departamento ir Skyriaus tikslai.

    

    

   III SKYRIUS

   Skyriaus teisės

    

   6. Skyrius, atlikdamas pavestas funkcijas, turi teisę:

         6.1. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, suderinus su kuruojančiu ūkio viceministru, inicijuoti komisijų ir darbo grupių sudarymą, rengti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų atstovus;

         6.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms ir ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;

        6.3. kelti Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją, dalyvauti su Skyriaus veikla susijusiuose seminaruose ir konferencijose;

        6.4. gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti.

    

    

    

    

    

    

   IV SKYRIUS

   Skyriaus atsakomybė

    

   1. Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas Skyriaus vedėjas.
   2. Už konkrečių pavedimų kokybišką įvykdymą laiku atsako kiekvienas pavedimą vykdantis Skyriaus valstybės tarnautojas.

    

    

   V SKYRIUS

   Skyriaus darbo organizavimas

    

   1. Skyriui vadovauja ir jo darbą organizuoja Skyriaus vedėjas. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Skyriaus patarėjas.

   10.Skyriaus vedėjas:

   10.1.   paskirsto darbą ir pavedimus Skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoja ir užtikrina jų įvykdymą kokybiškai ir laiku;

   10.2.   vizuoja Skyriaus ir pagal Skyriui priskirtą kompetenciją kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų ir dokumentų projektus;

   10.3.   teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais Departamento direktoriui;

   10.4.   ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, kai svarstomi su Skyriaus kompetencija susiję klausimai;

   10.5.   teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, taip pat dėl dalyvavimo konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;

   10.6.   dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe priimant į Skyrių valstybės tarnautojus;

   10.7.   teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos problemų sprendimo, Skyriaus struktūros tobulinimo, funkcijų, darbo organizavimo ir koordinavimo Skyriuje, Departamente;

   10.8.   atsako už Skyriaus darbo drausmę ir už tai, kad Skyriaus valstybės tarnautojai laikytųsi šių nuostatų;

   10.9.   rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Skyriaus valstybės tarnautojams ir jų kvalifikacijos kėlimu;

   10.10.         ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

   10.11.         pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

   10.12.         vykdo kitus ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus.

    

    

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   11. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

   _____________________

    

    

    

    

  • Valstybės valdomų įmonių politikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laurentina Garbauskienė
   Audronė Railaitė
   Živilė Gribovskė
   Vaidotas Rudokas
   Junona Šimonienė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos ūkio ministro

   2015 m. gruodžio 23 d.

   įsakymu Nr. 4-834

    

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

   ĮMONIŲ TEISĖS IR VERSLO APLINKOS GERINIMO DEPARTAMENTO

   VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ POLITIKOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BendroSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento (toliau – Departamentas) Valstybės valdomų įmonių politikos skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais ir kitais teisės aktais.
   3. Skyrius vykdo uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Ūkio ministerijos, Departamento ir Skyriaus nuostatuose.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS Uždaviniai ir funkcijos

               4. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

               4.1. dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos įmonių teisės ir įmonių valdymo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

               4.2. dalyvauti formuojant valstybės valdomų įmonių ir valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo politiką.

   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

               5.1.  dalyvauja kuriant valstybės įmonių gero valdymo gaires ir principus;

               5.2. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo efektyvumo didinimo, aiškumo ir viešumo;

               5.3. atstovauja Lietuvos Respublikai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikos darbo grupėje;

               5.4. rengia ir derina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei ūkio ministro įsakymų projektus, koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą, kai projektuose numatoma reguliuoti:

               5.4.1. valstybės ir savivaldybių, kaip bendrovių akcijų valdytojų, valstybės ir savivaldybės įmonių savininkių ir viešųjų įstaigų dalininkių (savininkių), turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą;

               5.4.2. valstybės valdomų įmonių gero valdymo politikos įgyvendinimą;

               5.4.3. bendruosius valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimus;

               5.4.4. tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimą, nuomą ir naudojimą valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose;

               5.5. teikia pastabas ir pasiūlymus kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams:

               5.5.1. atstovavimo atitinkamai valstybei ar savivaldybei valstybės ir savivaldybės įmonėse, bendrovėse ir viešosiose įstaigose klausimais;

               5.5.2. konkrečių valstybės įmonių, bendrovių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, veiklos nutraukimo ir likvidavimo klausimais;

               5.5.3. bendraisiais valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimais;

               5.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei kitų suinteresuotų institucijų ir įmonių parengtus teisės aktų projektus, reguliuojančius santykius ūkio ministrui pavestose valdymo srityse:

               5.6.1. valstybės valdomų įmonių gero valdymo principų diegimo klausimais;

               5.6.2. bendraisiais valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimais;

               5.7. rengia ūkio ministro įsakymų projektus, kuriais reguliuojami bendrieji valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo, efektyvumo didinimo klausimai;   

               5.8. pagal privatizavimo dalyvių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų asmenų pateiktą informaciją apibendrina bendriesiems valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimams (įskaitant privatizavimo efektyvumo didinimą, aiškumą ir viešumą) priskiriamų įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką ir rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

               5.9. apibendrinęs kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių pasiūlymus, rengia valstybės įmonei Turto bankui teikiamus pasiūlymus dėl privatizavimo objektų sąrašo ir privatizavimo programų sudarymo ir būtinus duomenis apie tai;

               5.10. apibendrina valstybės valdomų įmonių Valdymo koordinavimo centro pateiktus duomenis ir analitinę medžiagą ir rengia Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms teikiamą medžiagą apie valstybės valdomų įmonių geros valdysenos politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje;

               5.11. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiomis įmonėmis;

               5.12. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;

               5.13. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia informaciją ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;

               5.14. teikia pasiūlymus ir informaciją ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;

              5.15. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos, Departamento ir Skyriaus tikslai. 

    

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius, atlikdamas pavestas funkcijas, turi teisę:

   6.1.      pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, suderinus su ministerijos vadovybe, inicijuoti komisijų ir darbo grupių sudarymą, rengti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų atstovus;

   6.2.      teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms ir ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;

   6.3.      kelti Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją, dalyvauti su Skyriaus veikla susijusiuose seminaruose ir konferencijose;

   6.4.       gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

    

   1. Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas Skyriaus vedėjas.
   2. Už konkrečių pavedimų kokybišką įvykdymą laiku atsako kiekvienas pavedimą vykdantis Skyriaus valstybės tarnautojas.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   1. Skyriui vadovauja ir jo darbą organizuoja Skyriaus vedėjas. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Skyriaus patarėjas.

   10.Skyriaus vedėjas:

   10.1.   paskirsto darbą ir pavedimus Skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoja ir užtikrina jų įvykdymą kokybiškai ir laiku;

   10.2.   vizuoja Skyriaus ir pagal Skyriui priskirtą kompetenciją kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų ir dokumentų projektus;

   10.3.   teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais Departamento direktoriui;

   10.4.   ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms svarstant su Skyriaus susijusia kompetencija klausimus;

   10.5.   teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, taip pat dėl dalyvavimo konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;

   10.6.   dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe priimant į Skyrių valstybės tarnautojus;

   10.7.   teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos problemų sprendimo, Skyriaus struktūros tobulinimo, funkcijų, darbo organizavimo ir koordinavimo Skyriuje, Departamente;

   10.8.   rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Skyriaus valstybės tarnautojams ir jų kvalifikacijos kėlimu;

   10.9.   ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

   10.10.         pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

   10.11.         vykdo kitus ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   11. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

   _____________________

    

    

    

 • Ūkio plėtros departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

     

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Lietuvos Respublikos ūkio ministro

                                                                                        2017 m. gruodžio 29 d.

                                                                                        įsakymu Nr. 4-731

   

  Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

  ŪKIO PLĖTROS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  bendrosios nuostatos

   

              1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamentas (toliau – Departamentas) yra Ūkio ministerijos administracijos padalinys, kurį sudaro Ūkio politikos skyrius, Žmogiškųjų išteklių plėtros skyrius ir Viešųjų pirkimų politikos skyrius ir kuris atskaitingas Departamentą kuruojančiam Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui (toliau – viceministras).

              2. Departamentas vykdo uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose Ūkio ministerijos nuostatuose ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento nuostatuose (toliau – Nuostatai).

              3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais,  Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais,  ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  Departamento Uždaviniai ir funkcijos

   

              4. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:

              4.1. dalyvauti formuojant bendrąją ekonominę (makroekonominę) politiką, nustatant ūkio (ekonomikos) plėtros prioritetus ir tikslus;

              4.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką žmogiškųjų išteklių, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityse;

              4.3. formuoti valstybės politiką šiose srityse: viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų perkančiojo subjekto, veikiančio vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje (toliau – viešieji pirkimai).

              5. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

              5.1. analizuoja ES valstybių narių ekonominę politiką ir struktūrines reformas, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos ūkio plėtros krypčių, prioritetų ir tikslų, atsižvelgdamas į kitų ministerijų pasiūlymus;

              5.2. rengia (atnaujina) ir įgyvendina Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Sumanios ekonomikos sritį;

              5.3. Departamento kompetencijai rengia Lietuvos pozicijas dėl strategijos „Europa 2020“ ir Europos Semestro klausimais, svarstomais Europos Sąjungos Tarybos, darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

              5.4. koordinuoja Nacionalinės reformų darbotvarkės rengimą, vykdo jos įgyvendinimo stebėseną, rengia įgyvendinimo ataskaitas ir teikia informaciją bei Europos Komisijai;

              5.5. užtikrina Departamente veikiančios Nacionalinės produktyvumo tarybos darbą, analizuoja Lietuvos ir kitų ES valstybių produktyvumo bei konkurencingumo raidą bei produktyvumą skatinančias politikos priemones, rengia Lietuvos produktyvumo analizes;

              5.6. analizuoja Lietuvos ir kitų ES valstybių narių svarbiausius makroekonominius rodiklius,  pramonės, vidaus ir užsienio prekybos, turizmo, transporto ir kitų paslaugų rodiklius, atlieka jų palyginamąją analizę;

              5.7. analizuoja ne finansų sektoriuje veikiančių įmonių pagrindinius finansinius rodiklius, pagrindinius ekonominius ir socialinius Lietuvos regionų rodiklius, rengia Lietuvos pramonės gamybos gaminių ir užsienio prekybos prognozes;

              5.8. rengia ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje skelbia mėnesines ir ketvirtines Lietuvos ekonomikos apžvalgas;

              5.9. organizuoja žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje prognostinius tyrimus ir jų rezultatų sklaidą, vykdant profesinį orientavimą, apibendrina specialistų pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje aktualios ir perspektyvinės analizės rezultatus;

              5.10. organizuoja savo reguliuojamos srities darbuotojų tęstinį profesinį mokymą;

              5.11 dalyvauja formuojant ir vykdant profesinio mokymo politiką;

              5.12. koordinuoja kompetentingų institucijų, atsakingų už profesinių kvalifikacijų, įgytų užsienyje, pripažinimą Lietuvos Respublikoje, veiklą;

              5.13. užtikrina  reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktinės institucijos funkcijų atlikimą reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;

              5.14. koordinuoja laisvą paslaugų teikimą pagal reglamentuojamas profesijas,  išankstinių deklaracijų priėmimo procesą, kai paslaugos teikėjas į Lietuvos Respubliką atvyksta teikti laikinai ir vienkartinai paslaugas;

              5.15. sudaro ir tvarko reglamentuojamų profesijų sąrašą;

              5.16. vadovauja profesijų klasifikatoriaus rengimui ir tvarkymui;

              5.17. kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija:

              5.17.1. nustato profesinių ir profesinio rengimo standartų struktūrą, jų rengimo, keitimo ir papildymo tvarką ir juos tvirtina;

              5.17.2. rengia formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisykles ir teikia jas Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

              5.18. palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis žmogiškųjų išteklių ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityse;

              5.19. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl:

              5.19.1. viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros, viešųjų pirkimų skaidrumo, efektyvumo didinimo, konkurencijos viešuosiuose pirkimuose skatinimo, palankios aplinkos konstruktyviam viešųjų pirkimų dalyvių bendradarbiavimui sukūrimo;

              5.19.2. veiksmingo viešųjų pirkimų ginčų proceso;

              5.19.3. perėjimo prie visiškai elektroninių viešųjų pirkimų;

              5.19.4. elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose;

              5.19.5. viešųjų pirkimų centralizavimo tobulinimo;

              5.19.6. veiksmingos viešųjų pirkimų kontrolės ir pažeidimų prevencijos;

              5.20. rengia ir teikia informaciją tarptautinėms organizacijoms bei dalyvauja jų veikloje viešųjų pirkimų klausimais;

              5.21. koordinuoja naujų ES iniciatyvų, susijusių su darniaisiais, inovatyviais, elektroniniais viešaisiais pirkimais, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose skatinimu, įgyvendinimą;

              5.22. rengia ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į ES Teisingumo Teisme nagrinėjamas bylas viešųjų pirkimų klausimais;

              5.23. nagrinėja perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų bei asocijuotų verslo struktūrų keliamas viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo problemas, analizuoja kitų valstybių patirtį viešųjų pirkimų srityje;

              5.24. įgyvendina Departamentui priskirtų viešųjų įstaigų savininko teises ir pareigas;

              5.25. Departamento kompetencijai priskirtose srityse vykdo darbus, susijusius su nacionalinių, tarptautinių ir ES programų bei projektų rengimu ir įgyvendinimu;

              5.26. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, ekonomikos plėtros programų bei kitų dokumentų projektus bendrosios ekonominės (makroekonominės) politikos, žmogiškųjų išteklių, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, profesijų klasifikatoriaus ir viešųjų pirkimų srityse, atlieka ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teikiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų ekspertizę, teikia pastabas ir pasiūlymus jiems tobulinti;

              5.27. derina su ES teise Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bendrosios ekonominės (makroekonominės) politikos, žmogiškųjų išteklių, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, profesijų klasifikatoriaus ir viešųjų pirkimų srityse;

              5.28. Departamento kompetencijai priskirtose srityse rengia Lietuvos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, tarptautinių sutarčių, atstovauja Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

              5.29. Departamento kompetencijai priskirtose srityse dalyvauja planuojant ir vertinant ES struktūrinių fondų paramos panaudojimą;

              5.30.  Departamento kompetencijai priskirtais klausimais analizuoja įstatymų, kitų teisės aktų, programų ir projektų taikymo (įgyvendinimo) praktiką ir rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

              5.31. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

              5.32. Departamento  kompetencijai priskirtais klausimais konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis;

              5.33. Departamento kompetencijai  priskirtais klausimais organizuoja konferencijas, seminarus, ir kitus renginius;

              5.34. vykdo kitus ūkio ministro, ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  Departamento teisės

   

              6. Departamentas, įgyvendindamas pavestas užduotis, turi teisę:

              6.1. iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių gauti informaciją, reikalingą Departamento funkcijoms atlikti ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;

              6.2. rengti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių specialistus darbo klausimams spręsti;

              6.3. dalyvauti sprendžiant klausimus ir problemas, tiesiogiai susijusias su Departamento funkcijų atlikimu;

              6.4. kelti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose ir konferencijose;

              6.5. gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti.

   

  IV SKYRIUS

  Departamento Atsakomybė

   

              7. Už Departamentui pavestų funkcijų ir uždavinių vykdymą atsakingas Departamento direktorius.

              8. Už Departamento skyriams pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingi skyrių vedėjai.

              9. Už konkrečių pavedimų kokybišką įvykdymą atsako kiekvienas Departamento valstybės tarnautojas (darbuotojas), vykdantis Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus arba skyriaus vedėjo pavedimą.

   

  V SKYRIUS

  DEPARTAMENTO darbo organizavimas

   

              10. Departamentui vadovauja Departamento direktorius.

              11. Departamento direktorius:

              11.1. paskirsto darbus Departamento skyriams, kontroliuoja ir užtikrina kokybišką Departamentui pavestų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;

              11.2. vizuoja Departamento skyrių parengtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, raštų ir atsakymų, pažymų projektus;

              11.3. teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei Departamento darbo klausimais;

              11.4. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose ir komisijose, taip pat dalyvauja ministerijų atstovų pasitarimuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, kai svarstomi Departamento kompetencijai priskirti klausimai;

              11.5. suderinęs su viceministru, dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose ministerijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, svarstant su Departamento kompetencija susijusius klausimus;

              11.6. suderinęs su viceministru, teikia pasiūlymus ūkio ministrui dėl Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo;

              11.7. teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Departamento struktūros tobulinimo;

              11.8. teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl priedų, priemokų ar materialinių pašalpų skyrimo Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

              11.9. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

              12. Darbą Departamento skyriuose organizuoja, darbus ir užduotis paskirsto bei už kokybišką jų atlikimą nustatytais terminais atsako skyrių vedėjai.

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

              13. Departamentas reorganizuojamas ar likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

   

  ___________________

                                                                                   

                                                                                   


  • Ūkio politikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jurga Daniūnaitė-Skaisgirienė

     

                                                                                                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                               Lietuvos Respublikos ūkio ministro

                                                                                                                                                                               2017 m. gruodžio 29 d.

   įsakymu Nr. 4-732

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

   ŪKIO PLĖTROS DEPARTAMENTO

   ŪKIO POLITIKOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

                         1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento (toliau – Departamentas) Ūkio politikos skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.

                         2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, Departamento nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.

                         3. Skyrius sprendžia uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Ūkio ministerijos, Departamento ir šiuose nuostatuose.           

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

                         4. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

                         4.1. dalyvauti formuojant bendrąją ekonominę (makroekonominę) politiką, nustatant ūkio (ekonomikos) plėtros prioritetus ir tikslus;

                         4.2. atlikti Lietuvos ekonomikos analizę, atsižvelgiant į regionines ir pasaulio tendencijas ir  teikti pasiūlymus dėl ekonominės bei konkurencingumo politikos tobulinimo;

   4.3. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką koordinuojant Nacionalinės reformų darbotvarkės (toliau – NRD) projekto rengimą ir įgyvendinimą Lietuvoje pagal Ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo Europos Sąjungoje ciklo (toliau – Europos Semestras) reikalavimus ;

   4.4. užtikrinti efektyvų ir kokybišką Departamente veikiančios Nacionalinės produktyvumo tarybos darbą.

                         5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

                         5.1. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl ekonomikos plėtros krypčių, dėl Lietuvos ūkio ekonominės plėtros prioritetų ir tikslų, atsižvelgdamas į kitų ministerijų pasiūlymus, dalyvauja konferencijose ekonomikos klausimais;

                         5.2. rengia (atnaujina) ir įgyvendina Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ (toliau – strategija „Lietuva 2030“), Sumanios ekonomikos sritį;

   5.3. koordinuoja NRD įgyvendinimą bei bendradarbiavimą su Europos Komisija ir ekonominiais ir socialiniais partneriais NRD įgyvendinimo klausimais, rengia NRD įgyvendinimo ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Europos Komisijai;

   5.4. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Lietuvos pozicijas dėl strategijos „Europa 2020“ ir Europos Semestro klausimais, svarstomais Europos Sąjungos Tarybos, darbo grupių ir komitetų posėdžiuose. 

                         5.5. rengia Europos Sąjungos Tarybos, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2012 C 326, p. 1) 121 straipsniu, patvirtintų Lietuvai skirtų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui;

                         5.6. vykdo Europos Sąjungos ir valstybių narių ekonominės politikos ir struktūrinių reformų analizę, rengia išvadas ir pasiūlymus;                  

   5.7. analizuoja Lietuvos ir kitų ES valstybių produktyvumo bei konkurencingumo raidą bei produktyvumą skatinančias politikos priemones ir koordinuoja Nacionalinės produktyvumo tarybos veiklą ;

   5.7. analizuoja Pasaulio ekonomikos forumo rengiamas Pasaulio konkurencingumo indekso ataskaitas, rengia Lietuvos ūkio konkurencingumo tendencijų ataskaitą kaip sudėtinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos dalį;

                         5.8. analizuoja Lietuvos bendrojo vidaus produkto, pramonės, užsienio prekybos ir investicijų, turizmo ir kitus rodiklius, jų raidą ir tendencijas, rengia ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje skelbia ketvirtines Lietuvos ekonomikos apžvalgas;     

                         5.9. rengia Lietuvos pramonės gamybos gaminių ir užsienio prekybos prognozes, jas teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai metiniams valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektams rengti;

                         5.10. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei siunčiamų raštų susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektų rengimą, ekspertizę ir teikia pastabas ir pasiūlymus;

                         5.11. dalyvauja darbo grupėse, kuriose rengiami ir vertinami įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai socialiniais ir ekonomikos klausimais;

                         5.12. dalyvauja Europos Sąjungos institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, taip pat kituose renginiuose  Skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.13. rengia ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje skelbia informaciją apie strategiją „Lietuva 2030“ ir strategiją „Europa 2020“;

                         5.14. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

                         5.15. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė), Departamento direktoriaus pavedimus.

    


   III SKYRIUS


   SKYRIAUS TEISĖS

    

                         6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

                         6.1. gauti iš Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;

                         6.2. dalyvauti konferencijose, seminaruose, stažuotėse ir kituose renginiuose, siekiant kelti Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją;

                         6.3. rengti pasitarimus su Ūkio ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojais dėl Skyriaus vykdomų funkcijų, ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo, pagal Skyriaus kompetenciją;

                         6.4. gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti.

                         7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

    

                         8. Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas Skyriaus vedėjas.

                         9. Už konkrečių pavedimų įvykdymą kokybiškai ir laiku atsako kiekvienas Skyriaus valstybės tarnautojas.

    

      

                                                                        V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

                         10. Skyriui vadovauja ir jo darbą organizuoja Skyriaus vedėjas.

                         11. Skyriaus vedėjas:

                         11.1. paskirsto darbą ir pavedimus Skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoja ir užtikrina jų įvykdymą kokybiškai ir laiku;

                         11.2. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų parengtų teisės aktų, raštų, atsakymų ir pažymų, kuriuos pasirašo (vizuoja) ministerijos vadovybė, projektus;

                         11.3. teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais Departamento direktoriui;

                         11.4. ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose, kai svarstomi su Skyriaus kompetencija susiję klausimai;

                         11.5. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos problemų sprendimo, Skyriaus struktūros tobulinimo, funkcijų, darbo organizavimo ir koordinavimo Skyriuje, Departamente;

                         11.6. dalyvauja pretendentų į karjeros valstybės tarnautojų konkursų komisijų darbe, priimant valstybės tarnautojus į Skyrių;

                         11.7. siūlo Skyriaus valstybės tarnautojus į tarpžinybines ir Ūkio ministerijos darbo grupes ir komisijas, susijusias su Skyriaus vykdomomis funkcijomis;

                         11.8. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo ir kitais klausimais;

                         11.9. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Skyriaus valstybės tarnautojams ir jų kvalifikacijos kėlimu;

                         11.10. vykdo kitus ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

                         12. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

    

   ––––––––––––––––––––

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         


  • Žmogiškųjų išteklių plėtros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Birutė Kindurienė

                                             

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos ūkio ministro

   2018 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 4-9

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

   ŪKIO PLĖTROS DEPARTAMENTO

   ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) Ūkio plėtros departamento (toliau – Departamentas) Žmogiškųjų išteklių plėtros skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministras) įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, Departamento, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Skyrius sprendžia uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose Ūkio ministerijos nuostatuose, Departamento ir Skyriaus nuostatuose.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

   4.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką žmogiškųjų išteklių, jų plėtros, stebėsenos bei prognozavimo, profesinio mokymo ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityse;

   4.2. užtikrinti reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinavimą;

   4.3. užtikrinti vadovavimą Lietuvos profesijų klasifikatoriaus rengimui ir tvarkymui;

   4.4. įgyvendinti ES politiką Skyriui priskirtose srityse.

   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų bei kitų dokumentų projektus žmogiškųjų išteklių, jų plėtros, profesinio mokymo ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, Lietuvos profesijų klasifikatoriaus srityse, atlieka ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teikiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų ekspertizę, teikia pastabas ir pasiūlymus jiems tobulinti;

   5.2. rengia Lietuvos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, susijusių su žmogiškųjų išteklių, jų plėtros, profesinio mokymo ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais, atstovauja Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose - dalyvauja Europos Komisijos Profesinių kvalifikacijų pripažinimo komiteto ir Europos profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių darbo grupės veikloje;

   5.3. perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės ES įsipareigojimus žmogiškųjų išteklių, jų plėtros, profesinio mokymo ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais ir apie tai informuoja ES institucijas;

   5.4. organizuoja žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje prognostinius tyrimus ir jų rezultatų sklaidą vykdant profesinį orientavimą, apibendrina specialistų pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje aktualios ir perspektyvinės analizės rezultatus;

   5.5. dalyvauja formuojant ir vykdant profesinio mokymo politiką:

   5.5.1. rengia pasiūlymus ir išvadų projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl valstybės lėšomis finansuojamo specialistų rengimo užsakymo;

   5.5.2. dalyvauja vykdant profesinio mokymo programų finansavimą iš valstybės biudžeto, taikant mokymo lėšų skyrimo vienam mokiniui principą;

   5.6. organizuoja Ūkio ministerijos reguliuojamos srities darbuotojų tęstinį profesinį mokymą; organizuoja žmogiškųjų išteklių plėtros priemones, skirtas įmonių darbuotojų kompetentingumo tobulinimui bei mokymo darbo vietose ir neformalios pameistrystės rėmimui;

   5.7. dalyvauja rengiant profesinį mokymą reguliuojančių teisės aktų projektus: nustatančius profesinių ir profesinio rengimo standartų struktūrą, jų rengimo, keitimo ir papildymo tvarką, reikalavimus profesinio mokymo sutartims, profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui metodiką, reguliuojančius asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir vertinimui skirtų lėšų paskirstymo tvarkas bei formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisykles;

   5.8. bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir įstaigomis, dalyvaujančiomis kuriant ir vykdant žmogiškųjų išteklių plėtros politiką;

   5.9. atlieka veiksmus, susijusius su atstovavimu valstybei viešojoje įstaigoje „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ žmogiškųjų išteklių plėtros srityje;

   5.10. organizuoja užsieniečių profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai, siekiant dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą Lietuvos Respublikoje veiklą;

   5.11. koordinuoja kompetentingų institucijų, atsakingų už profesinių kvalifikacijų, įgytų užsienyje, pripažinimą Lietuvos Respublikoje, veiklą:

   5.11.1. organizuoja patariamosios institucijos – Nacionalinės profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos darbą bei jai vadovauja;

   5.11.2. koordinuoja trečiųjų valstybių piliečių profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimą, rengia teisės aktų, numatančių trečiųjų valstybių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatas, projektus;

   5.12. užtikrina Lietuvos Respublikos pagalbos centro funkcijų atlikimą reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje:

   5.12.1. teikia kontaktiniam centrui, įsteigtam vadovaujantis Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatomis, informaciją profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais, skirtą ES, tame tarpe ir Lietuvos Respublikos piliečiams;

   5.12.2. rengia dokumentų apie profesinę patirtį ir trukmę projektus ES piliečiams išvykstantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesinę veiklą į kitas ES valstybes nares;

   5.13. koordinuoja Vidaus rinkos informacinės sistemos profesinių kvalifikacijų pripažinimo posistemės veikimą: informacijos pateikimo, gavimo ir perdavimo kitoms ES valstybių narių kompetentingoms institucijoms bei kitiems suinteresuotiems asmenims procesus;

   5.14. koordinuoja laisvą paslaugų teikimą pagal reglamentuojamas profesijas, išankstinių deklaracijų priėmimo procesą, kai paslaugos teikėjas į Lietuvos Respubliką atvyksta teikti laikinai ir vienkartinai paslaugas;

   5.15. sudaro ir tvarko reglamentuojamų profesijų sąrašą;

   5.16. organizuoja Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinės komisijos veiklą;

   5.17. vadovauja Lietuvos profesijų klasifikatoriaus rengimui ir tvarkymui:

   5.17.1. vykdo Lietuvos profesijų klasifikatoriaus rengimo ir tvarkymo darbus, bei viešuosius pirkimus tam tikriems darbams atlikti;

   5.17.2. koordinuoja ir organizuoja tarpžinybinės Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos veiklą ir dalyvauja joje;

   5.17.3. rengia informaciją ir tvarko Lietuvos profesijų klasifikatoriaus duomenų bazę bei interneto svetainę www.profesijuklasifikatorius.lt;

   5.18. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir naudojimui reikalingus dokumentus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir naudojimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir ES struktūrinės paramos planavimo ir panaudojimo dokumentus, taip pat informaciją apie verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros srityje turinčius įtakos socialinius ir ekonominius veiksnius, dalyvauja sudarant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinės paramos lėšų, sąrašą, dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo rezultatų bei skundų dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų nagrinėjime;

   5.19. rengia apžvalginę informacinę medžiagą ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai bei kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

   5.20. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo plano su žmogiškaisiais ištekliais, jų plėtra, profesiniu mokymu ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimu, Lietuvos profesijų klasifikatoriumi susijusiose srityse, vykdo arba dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemones (darbus);

   5.21. nagrinėja, vertina, rengia ministerijos vadovybei išvadas bei siūlymus dėl su žmogiškaisiais ištekliais, jų plėtra, profesiniu mokymu ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimu, Lietuvos profesijų klasifikatoriumi susijusių projektų įgyvendinimo;

   5.22. palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis žmogiškųjų išteklių, jų plėtros, profesinio mokymo ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, Lietuvos profesijų klasifikatoriaus srityse;

   5.23. vykdo darbus, susijusius su nacionalinių, tarptautinių ir ES žmogiškųjų išteklių ir jų plėtros programų ir projektų rengimu ir įgyvendinimu;

   5.24. dalyvauja planuojant ir vertinant ES struktūrinių fondų paramos panaudojimą;

   5.25. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose dėl žmogiškųjų išteklių, jų plėtros ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, Lietuvos profesijų klasifikatoriaus;

   5.26. organizuoja arba dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus dėl žmogiškųjų išteklių, jų plėtros ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, Lietuvos profesijų klasifikatoriaus;

   5.27. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

   5.28. konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   5.29. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius, įgyvendindamas pavestas užduotis, turi teisę:

   6.1. bendradarbiauti su ministerijomis, valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitomis organizacijomis;

   6.2. gauti iš ministerijų, valstybės ir institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, įmonių ir organizacijų informaciją, reikalingą žmogiškiesiems ištekliams, jų plėtrai ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimui analizuoti, valstybės politikai šiose srityse formuoti;

   6.3. siūlyti ministerijos vadovybei sudaryti iš ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, įmonių ir organizacijų atstovų bei atskirų sričių specialistų komisijas, darbo grupes su žmogiškaisiais ištekliais, jų plėtra ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimu susijusių teisės aktų projektams rengti, kitiems Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

   6.4. gauti iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, organizacijų išvadas dėl Skyriaus rengiamų teisės aktų projektų;

   6.5. organizuoti pasitarimus, seminarus ir konferencijas, dalyvauti šiuose renginiuose, tobulintis ir lavinti Skyriaus darbui reikalingus įgūdžius įvairiose mokslo ir studijų institucijose ir kursuose;

   6.6. susirašinėti su Lietuvos ir užsienio respondentais, norint gauti arba pateikti informaciją su Skyriaus darbu susijusiais klausimais;

   6.7. gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

    

   7. Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas Skyriaus vedėjas.

   8. Už konkrečių pavedimų kokybišką įvykdymą atsako kiekvienas Skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), vykdantis ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus arba Skyriaus vedėjo pavedimą.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. paskirsto darbus ir pavedimus tarp Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kontroliuoja ir užtikrina kokybišką Skyriui pavestų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;

   10.2. vizuoja Skyriaus parengtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų kitų teisės aktų projektus, raštų ir atsakymų, pažymų projektus;

   10.3. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus funkcijų peržiūrėjimo, darbo organizavimo tobulinimo, darbų kokybės gerinimo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo, kvalifikacijos kėlimo, stažuočių, komandiruočių, premijavimo, nuobaudų, priėmimo į valstybės tarnybą ar darbą, darbo apmokėjimo, atostogų ir kitais Skyriaus darbo organizavimo klausimais;

   10.4. atstovauja Skyriui ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimu darbo grupėse, kitų valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamose posėdžiuose, susitikimuose su užsienio valstybių delegacijomis Skyriaus kompetencijos klausimais;

   10.5. dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe priimant į valstybės tarnybą Skyriaus valstybės tarnautojus;

   10.6. atsako už Skyriaus darbo drausmę ir už tai, kad Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojas laikytųsi Skyriaus nuostatų;

   10.7. vykdo kitus ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   11. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

   ________________________


  • Viešųjų pirkimų politikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   1.Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   1.1.       formuoti valstybės politiką šiose srityse: viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų perkančiojo subjekto, veikiančio vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje (toliau – viešieji pirkimai);
   1.2.       dalyvauti formuojant ir įgyvendinant ES politiką viešųjų pirkimų srityje;
   1.3.       rengti ir (ar) dalyvauti rengiant viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų projektus;
   1.4.       įgyvendinti viešosios įstaigos CPO LT savininko teises ir pareigas.

   2.Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   2.1.       pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengia ir derina su ES teise Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus viešųjų pirkimų srityje;
   2.2.       rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros, viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimo, konkurencijos viešuosiuose pirkimuose skatinimo, veiksmingo viešųjų pirkimų ginčų proceso bei kontrolės ir pažeidimų prevencijos, palankios aplinkos konstruktyviam viešųjų pirkimų dalyvių bendradarbiavimui sukūrimo;
   2.3.       rengia ir teikia informaciją tarptautinėms organizacijoms bei dalyvauja jų veikloje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   2.4.       koordinuoja naujų ES iniciatyvų, susijusių su darniaisiais, inovatyviais ir elektroniniais viešaisiais pirkimais, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose skatinimu, įgyvendinimą;
   2.5.       rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos svarstant ES institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų bei tarptautinių sutarčių (Pasaulio prekybos organizacijos Sutarties dėl viešųjų pirkimų ir kt.) viešųjų pirkimų klausimais projektus;
   2.6.       nagrinėja perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų bei asocijuotų verslo struktūrų keliamas viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo problemas, prireikus rengia teisės aktų projektus;
   2.7.       rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pagal jų kompetenciją parengtų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su viešųjų pirkimų reguliavimu;
   2.8.       rengia atsakymus, komentarus, išvadas dėl Europos Komisijos paklausimų Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   2.9.       rengia ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamas bylas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   2.10.   ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio (toliau –Ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose;
   2.11.   Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja ir atstovauja posėdžiuose, pasitarimuose svarstant pagal kompetenciją Departamento ir Skyriaus funkcijoms priskirtus klausimus;
   2.12.   rengia ir teikia medžiagą bei pasiūlymus kitiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams;
   2.13.   konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais;
   2.14.   analizuoja kitų valstybių patirtį viešųjų pirkimų srityje;
   2.15.   dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
   2.16.   rengia teisės aktų projektus, kuriais įgyvendinamos valstybės, kaip viešosios įstaigos CPO LT savininkės, teisės ir pareigos;
   2.17.   vykdo kitus Ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.

 • Inovacijų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA

  Lietuvos  Respublikos ūkio ministro

  2015 m. gegužės 15 d.

  įsakymu Nr. 4-333

  Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

  inovacijų departamento

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamentas (toliau – Departamentas) yra Ūkio ministerijos administracijos padalinys, kurį sudaro Inovacijų politikos skyrius ir Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyrius (toliau kartu ­– skyriai) ir kuris yra atskaitingas Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, kuruojančiam Departamento veiklą (toliau – viceministras).
  2. Departamentas vykdo uždavinius ir atlieka  funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose Ūkio ministerijos nuostatuose ir Ūkio ministerijos Inovacijų departamento nuostatuose (toliau – Nuostatai).
  3.  Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

  II SKYRIUS

   DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

      

  4.  Svarbiausi Departamento uždaviniai yra:

  4.1.    formuoti inovacijų politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

  4.2.    formuoti Lietuvos kosmoso politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos  įgyvendinimą;

  4.3.    dalyvauti formuojant verslo ir mokslo bendradarbiavimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

  4.4.    dalyvauti formuojant nacionalinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) politiką;

  4.5.    koordinuoti viešųjų inovacijų paramos paslaugų veiklą ir jos stebėseną;

  4.6.    dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką MTEP, inovacijų ir kosmoso srityse, rengti ir teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos svarstant Europos Sąjungos institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.

  5.  Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1.        analizuoja Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektus dėl MTEP ir inovacijų, kosmoso ir su jomis susijusiose srityse, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl jų;

  5.2.        atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose, Jungtinių Tautų  organizacijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros  organizacijoje, Europos kosmoso agentūroje ir kitose tarptautinėse organizacijose inovacijų,  kosmoso ir MTEP  klausimais;

  5.3.        dalyvauja Europos kosmoso tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų, susijusių su kosminės erdvės technologijomis, susitikimuose, bendradarbiauja su Europos kosmoso agentūra ir kitomis šioje srityje veikiančiomis organizacijomis;

  5.4.        rengia ir teikia pasiūlymus dėl MTEP ir inovacijų politikos, kosmoso politikos, verslo ir mokslo bendradarbiavimo politikos  formavimo ir jų veiklos efektyvumo didinimo;

  5.5.        rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones MTEP ir inovacijų plėtros, kosmoso, verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityse;

  5.6.        kuria nacionalinę inovacijų sistemą;

  5.7.        kuria palankią naujų produktų ir procesų kūrimo versle aplinką ir skatina įmonių inovacinę veiklą;

  5.8.        inicijuoja priemones, skatinančias verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtrą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą, prireikus rengia atitinkamų teisės aktų projektus;

  5.9.        įgyvendindama inovacijų plėtros programas, inicijuoja priemones, skatinančias inovacinės, informacinės, vadybinės kompetencijos ugdymą, ir koordinuoja jų vykdymą, prisideda prie bendros europinės mokslinių tyrimų erdvės, žinių ekonomikos kūrimo;

  5.10.    koordinuoja inovacijų paramos infrastruktūros kūrimą ir plėtrą;

  5.11.     inicijuoja priemones, skatinančias integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimą ir plėtrą pagal Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo“, ir šių slėnių programas, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5.12.    dalyvauja organizuojant mokslo ir technologijų parkų, technologinių inkubatorių veiklą, koordinuoja inovacijų centrų veiklą;

  5.13.    inicijuoja priemones, skatinančias klasterių kūrimą ir plėtrą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5.14.    skatina per Ūkio ministerijos įgyvendinamas programas inovacinės, informacinės, vadybinės kompetencijos ugdymą, prisideda prie žinių visuomenės, bendros europinės mokslinių tyrimų erdvės kūrimo;

  5.15.    organizuoja Ūkio ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;

  5.16.    inicijuoja priemones, skatinančias intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą versle, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5.17.    dalyvauja rengiant intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugą reguliuojančius teisės aktus ir priemones, skatinančias pramoninės nuosavybės apsaugą;

  5.18.    pagal Departamento kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;

  5.19.    koordinuoja inovacijų srities programų, finansuojamų tarptautinės paramos lėšomis,  įgyvendinimą arba dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą;

  5.20.    siekiant stiprinti viešųjų pirkimų poveikį inovacijų plėtrai, teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų tobulinimo;

  5.21.    organizuoja Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos inovacijų dalies programų rengimą, arba dalyvauja ją rengiant, ir koordinuoja, arba dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą;

  5.22.    analizuoja slėnių, klasterių, mokslo ir (ar) technologijų parkų, plėtros proceso eigą, šio proceso efektyvumą, rengia jo skatinimo priemones, kaupia  informaciją apie šių institucijų ir įstaigų plėtrą;

  5.23.    atlieka veiksmus, siekiant įgyvendinti  atstovavimą valstybei mokslo ir technologijų parkų, technologinių inkubatorių, inovacijų centrų ir kitų inovacijų skatinimo paslaugų teikėjų, kurių valstybės, kaip dalininkės ar savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija, visuotinio dalininkų susirinkimo ir kolegialių organų veikloje; analizuoja šių įstaigų veiklą, teikia Vyriausybei projektus teisės aktų jos efektyvumo didinimo ir paslaugų kokybės gerinimo klausimais, rengia valstybės interesams atstovauti minėtose įstaigose reikalingus dokumentus arba dalyvauja juos rengiant;

  5.24.    pagal Departamento kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus. Taip pat dalyvauja MTEP, inovacijų, verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų, kuriuos numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis projektų, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime. Taip pat pagal Departamento kompetenciją atlieka kitus su Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;

  5.25.    koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektus ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės inovacijų sistemos stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;

  5.26.    bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;

  5.27.    rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą dėl Ūkio ministerijos rengiamų ir kitų leidinių Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  5.28.    organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  5.29.    dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

  5.30.    atlieka kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

  III SKYRIUS
   DEPARTAMENTO TEISĖS

  6.  Departamentas, įgyvendindamas pavestas užduotis, turi teisę:

  6.1.    bendradarbiauti su ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus;

  6.2.    gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą Departamento funkcijoms ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti, taip pat išvadas ir pasiūlymus dėl Departamento rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų, programų ir kitų dokumentų projektų;

  6.3.    rengti pasitarimus, seminarus, konsultacijas ir kviesti juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir (arba) darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas), darbo klausimams spręsti;

  6.4.    gauti reikalingą informaciją iš ūkio subjektų, dalyvaujančių Departamento kompetencijai priskirtų programų įgyvendinime;

  6.5.    siūlyti Ūkio ministerijos vadovybei iš įvairių valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių specialistų sudaryti komisijas, darbo grupes įstatymų projektams ir programoms rengti, kitoms pramonės ir verslo plėtojimo problemoms spręsti;

  6.6.    gauti darbui reikalingas priemones būtinas pavestoms funkcijoms vykdyti.

  IV SKYRIUS
   DEPARTAMENTO ATSAKOMYBĖ

  7.  Už Departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą atsakingas Departamento direktorius.

  8.  Už Departamento skyriams pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą atsakingi skyrių vedėjai.

  9.  Už konkrečių pavedimų atlikimą  atsako kiekvienas Departamento valstybės tarnautojas ir (arba) darbuotojas, vykdantis Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus arba skyriaus vedėjo (jo nesant – skyriaus vedėjo funkcijas atliekančio asmens) pavedimą.

  V SKYRIUS

   DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Departamento direktorius:

  11.1.  paskirsto darbą Departamento skyriams, kontroliuoja Departamentui skirtų Ūkio ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;

  11.2.  sprendžia klausimus, susijusius su Departamento darbo organizavimo gerinimu, kontroliuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo kokybę, teikia viceministrui  pasiūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo arba tarnybinių, drausminių nuobaudų skyrimo, Departamento struktūros tobulinimo, prireikus, Departamento skyrių vedėjų teikimu, suderinęs klausimą su viceministru siūlo juos siųsti į komandiruotes, atstovauti Departamentui kitose valstybės institucijose ir įstaigose, taip pat rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei jų kvalifikacijos kėlimu;

  11.3.  teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja Departamento skyrių parengtų įstatymų, kitų teisės aktų ir raštų projektus;

  11.4.  dalyvauja konkursų, priimant į valstybės tarnybą Departamento valstybės tarnautojus, komisijoje;

  11.5.  siūlo Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus į tarpžinybines ir Ūkio ministerijos darbo grupes ir komisijas;

  11.6.  suderinęs su viceministru, dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijoje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose ir šių įstaigų sudarytose darbo grupėse, Departamento kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti, taip pat seminaruose ir konferencijose, kurių tematika susijusi su Departamento veikla. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kai sprendžiami Departamento kompetencijai priskirti klausimai;

  11.7.  dalyvauja Ūkio ministerijos kolegijos posėdžiuose, svarstant su Departamento veikla susijusius klausimus;

  11.8.  vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

  IV SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  ___________________

  • Inovacijų politikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos ūkio ministro

   2015  m. gegužės 15 d.

   įsakymu Nr. 4-333

   Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

   inovacijų DEPARTAMENTO

   inovacijų politikos skyriaus

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyrius (toliau – Skyrius) yra Ūkio ministerijos Inovacijų departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius vykdo uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose Ūkio ministerijos nuostatuose, Departamento nuostatuose ir Skyriaus nuostatuose (toliau – Nuostatai).

   3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir  Nuostatais.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

   4.1.        formuoti inovacijų politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   4.2.        formuoti Lietuvos kosmoso politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos  įgyvendinimą;

   4.3.        dalyvauti formuojant nacionalinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) politiką formuojant inovacijų politiką;

   4.4.    dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką MTEP, inovacijų ir kosmoso srityse, rengti ir teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos svarstant ES institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.

   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1.        analizuoja ES direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektus dėl MTEP ir inovacijų, kosmoso ir su jomis susijusiose srityse, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl jų;

   5.2.        atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose, Jungtinių Tautų  organizacijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros  organizacijoje, Europos kosmoso agentūroje ir kitose tarptautinėse organizacijose inovacijų,  kosmoso ir MTEP  klausimais;

   5.3.        dalyvauja Europos kosmoso tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų, susijusių su kosminės erdvės technologijomis, susitikimuose, bendradarbiauja su Europos kosmoso agentūra ir kitomis šioje srityje veikiančiomis organizacijomis;

   5.4.        rengia ir teikia pasiūlymus dėl MTEP ir inovacijų politikos, kosmoso politikos  formavimo ir jų veiklos efektyvumo didinimo;

   5.5.        rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones MTEP ir inovacijų plėtros, kosmoso srityse;

   5.6.        kuria nacionalinę inovacijų sistemą;

   5.7.        kuria palankią naujų produktų ir procesų kūrimo versle aplinką ir skatina įmonių inovacinę veiklą;

   5.8.        įgyvendindamas inovacijų plėtros programas, inicijuoja priemones, skatinančias inovacinės, informacinės, vadybinės kompetencijos ugdymą, ir koordinuoja jų vykdymą, prisideda prie bendros europinės mokslinių tyrimų erdvės, žinių ekonomikos kūrimo;

   5.9.        skatina per Ūkio ministerijos įgyvendinamas programas inovacinės, informacinės, vadybinės kompetencijos ugdymą, prisideda prie žinių visuomenės, bendros europinės mokslinių tyrimų erdvės kūrimo;

   5.10.    organizuoja Ūkio ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;

   5.11.    inicijuoja priemones, skatinančias intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą versle, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

   5.12.    dalyvauja rengiant intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugą reguliuojančius teisės aktus ir priemones, skatinančias pramoninės nuosavybės apsaugą;

   5.13.    pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus,  teikia išvadas dėl šių projektų;

   5.14.   koordinuoja inovacijų srities programų, finansuojamų tarptautinės paramos lėšomis,  įgyvendinimą arba dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą;

   5.15.    dalyvauja valstybės pagalbos schemų, skirtų MTEP ir inovacinei veiklai skatinti, kūrime;

   5.16.    siekiant stiprinti viešųjų pirkimų poveikį inovacijų plėtrai, teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų tobulinimo;

   5.17.    organizuoja ES Baltijos jūros regiono strategijos inovacijų dalies programų rengimą, arba dalyvauja ją rengiant, ir koordinuoja, arba dalyvauja koordinuojant, jų įgyvendinimą;

   5.18.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir ES struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus. Taip pat dalyvauja MTEP, inovacijų projektų, kuriuos numatoma finansuoti  ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis projektų, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime. Taip pat pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitus su ES struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;

   5.19.    koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektus ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės inovacijų sistemos stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;

   5.20.    bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;

   5.21.    rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą dėl Ūkio ministerijos rengiamų ir kitų leidinių Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   5.22.    organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   5.23.    dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

   5.24.    atlieka kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

   6.1.    bendradarbiauti su ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus;

   6.2.    gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, mokslo institucijų, kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių informaciją, būtiną Skyriaus funkcijoms bei Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti, taip pat išvadas ir pasiūlymus dėl Departamento rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų, programų ir kitų dokumentų projektų;

   6.3.     rengti pasitarimus, seminarus, konsultacijas ir kviesti juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir (arba) darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo klausimams spręsti;

   6.4.    gauti reikalingą informaciją iš ūkio subjektų, dalyvaujančių Skyriaus kompetencijai priskirtų programų įgyvendinime;

   6.5.    teikti siūlymus Departamento direktoriui dėl komisijų, darbo grupių įstatymų projektams ir programoms rengti, kitoms pramonės ir verslo plėtojimo problemoms spręsti sudarymo iš įvairių valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių;

   6.6.    rengti įmonių apklausą papildomai informacijai, reikalingai atskiroms Skyriaus kompetencijos ribose  problemoms spręsti, gauti;

   6.7.    gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti;

   6.8.    dalyvauti seminaruose, stažuotėse, konferencijose, pasitarimuose inovacijų aplinkos gerinimo ir kosmoso politikos klausimais, siekiant kelti Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją;

   6.9.    naudotis kituose teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

   7. Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą  atsakingas Skyriaus vedėjas.

   8. Už konkrečių pavedimų atlikimą atsako kiekvienas Skyriaus valstybės tarnautojas ir (arba) darbuotojas, vykdantis Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus arba Skyriaus vedėjo (jo nesant – Skyriaus vedėjo funkcijas atliekančio asmens) pavedimą.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriui vadovauja ir jo darbą organizuoja Skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. paskirsto darbą Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja Skyriui pavestų Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;

   10.2. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja Skyriaus parengtų įstatymų, kitų teisės aktų ir raštų projektus;

   10.3. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus etatų sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ar tarnybinių bei drausminių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas konkursų vykdymo komisijų darbe priimant į valstybės tarnybą Skyriaus valstybės tarnautojus bei darbuotojų atrankose, priimant į darbą Skyriaus darbuotojus;

   10.4. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams sudarymu ir jų kvalifikacijos kėlimu;

   10.5. suderinęs su Departamento direktoriumi, dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse svarstant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

   10.6. vykdo kitus su Skyriaus kompetencija susijusius Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   11. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

   ___________________

  • Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyrius
   Adresas: Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g.2,Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Giedrė Soloveičikienė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos ūkio ministro

   2015 m.  gegužės 15 d.

   įsakymu Nr. 4-333

    

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

   INOVACIJŲ DEPARTAMENTO

   VERSLO IRMOKSLO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

    

   1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos  Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Ūkio ministerijos  Inovacijų departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius sprendžia uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintuose Ūkio ministerijos nuostatuose, Departamento nuostatuose ir šiuose Skyriaus nuostatuose.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro  įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais ir šiais nuostatais.

    

   II SKYRIUS

    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   4.1. dalyvauti organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant inovacijų politikos įgyvendinimą;

   4.2. dalyvauti formuojant verslo ir mokslo bendradarbiavimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   4.3. koordinuoti viešųjų inovacijų paramos paslaugų veiklą ir jos stebėseną;

   4.4. dalyvauti formuojant nacionalinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) politiką skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą.

   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl verslo ir mokslo bendradarbiavimo politikos  formavimo ir jų veiklos efektyvumo didinimo;

   5.2. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje;

   5.3. dalyvauja kuriant palankią naujų produktų ir procesų kūrimo versle aplinką ir skatinant įmonių inovacinę veiklą;

   5.4. inicijuoja priemones, skatinančias verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtrą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą, prireikus rengia atitinkamų teisės aktų projektus;

   5.5. kuria palankią aplinką inovacijoms ir skatina įmonių inovacinę veiklą;

   5.6. koordinuoja inovacijų paramos infrastruktūros kūrimą ir plėtrą;

   5.7. inicijuoja priemones, skatinančias integruotų mokslo, studijų ir verslų centrų (slėnių) kūrimą ir plėtrą pagal Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321 ,,Dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo“,  ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

   5.8. dalyvauja koordinuojant mokslo ir technologijų parkų, technologinių inkubatorių ir inovacijų centrų  veiklą;

   5.9. inicijuoja priemones, skatinančias klasterių kūrimą ir plėtrą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

   5.10. organizuoja Ūkio ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;

   5.11. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;

   5.12. analizuoja slėnių, klasterių, mokslo ir (ar) technologijų parkų, plėtros proceso eigą, šio proceso efektyvumą, rengia jo skatinimo priemones, kaupia  informaciją apie šių institucijų ir įstaigų plėtrą;

   5.13. atlieka veiksmus, siekiant įgyvendinti atstovavimą valstybei mokslo ir technologijų parkų, technologinių inkubatorių, inovacijų centrų ir kitų inovacijų skatinimo paslaugų teikėjų, kurių valstybės, kaip dalininkės ar savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija, visuotinio dalininkų susirinkimo ir kolegialių organų veikloje; analizuoja šių įstaigų veiklą, teikia Vyriausybei projektus teisės aktų jos efektyvumo didinimo ir paslaugų kokybės gerinimo klausimais, rengia valstybės interesams atstovauti minėtose įstaigose reikalingus dokumentus arba dalyvauja juos rengiant;

   5.14. 5.14. koordinuoja inovacijų srities programų, finansuojamų tarptautinės paramos lėšomis, įgyvendinimą arba dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą;

   5.15. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros veiklos kontroliavimo ir koordinavimo;

   5.16. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų planavimo ir  administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimo ir  administravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų, kuriuos numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo nagrinėjime. Taip pat pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitus su Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;

   5.17. koordinuoja Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, įgyvendinimą, rengia susijusius teisės aktų projektus ir dokumentus;

   5.18. rengia Ūkio ministerijos užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimo metinį planą ir jo pakeitimus;

   5.19. organizuoja ir koordinuoja mokslinių tiriamųjų darbų vykdytojų atranką, mokslinių tyrimų vykdymą, bei jų rezultatų vertinimą, kad būtų pasiekti moksliniams tiriamiesiems darbams keliami reikalavimai;

   5.20. koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektus ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės inovacijų sistemos stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;

   5.21. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;

   5.22. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą dėl Ūkio ministerijos rengiamų ir kitų leidinių Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   5.23. organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   5.24. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

   5.25. atlieka kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

    

   III SKYRIUS

    SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

   6.1. bendradarbiauti su  ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis dėl verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros politikos formavimo;

   6.2. gauti iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, įmonių ir kitų organizacijų informaciją, reikalingą verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtrai analizuoti, valstybės politikai šioje srityje formuoti;

   6.3. siūlyti Ūkio ministerijos vadovybei sudaryti iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, įmonių ir kitų organizacijų atstovų bei atskirų sričių specialistų komisijas, darbo grupes su verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtra susijusių teisės aktų projektams rengti, kitiems Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

   6.4. gauti iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų išvadas dėl Skyriaus rengiamų teisės aktų projektų;

   6.5. rengti įmonių apklausą papildomai informacijai, reikalingai atskiroms verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros problemoms spręsti, gauti;

   6.6. organizuoti pasitarimus, seminarus ir konferencijas, dalyvauti šiuose renginiuose, tobulinti ir lavinti Skyriaus veiklai reikalingus įgūdžius įvairiose mokslo ir studijų institucijose ir kursuose;

   6.7. susirašinėti su Lietuvos ir užsienio respondentais, norint gauti arba pateikti informaciją su Skyriaus veikla susijusiais klausimais.

    

   IV SKYRIUS

    SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

    

   7.  Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas Skyriaus vedėjas.

   8. Už konkrečių pavedimų įvykdymą kokybiškai ir laiku asmeniškai atsako kiekvienas Skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), vykdantis Skyriaus vedėjo pavedimą.

    

   V SKYRIUS

    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   9.  Skyriaus darbą, vadovaudamasis Ūkio ministerijos, Departamento nuostatais ir šiais nuostatais, organizuoja Skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjas, vykdydamas Skyriui pavestas funkcijas:

   10.1. paskirsto darbą Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja Skyriui pavestų Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;

   10.2. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja Skyriaus parengtų įstatymų, kitų teisės aktų ir raštų projektus;

   10.3. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus etatų sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ar tarnybinių bei drausminių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas konkursų vykdymo komisijų darbe priimant į valstybės tarnybą Skyriaus valstybės tarnautojus bei darbuotojų atrankose, priimant į darbą Skyriaus darbuotojus;

   10.4. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams sudarymu ir jų kvalifikacijos kėlimu;

   10.5. suderinęs su Departamento direktoriumi, dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse svarstant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai  Seime ir  Vyriausybėje, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

   10.6. vykdo kitus su Skyriaus kompetencija susijusius Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

    

   VI SKYRIUS

    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   11. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

    

   __________________________________


 • Investicijų ir eksporto departamentas
  Faks. 852623974, Adresas: Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos ūkio ministro

  2017 m. sausio 17 d.

  įsakymu Nr. 4-29

   

  Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

  INVESTICIJŲ IR EKSPORTO DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamentas (toliau – Departamentas) yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) administracijos padalinys, kurį sudaro Investicijų politikos skyrius ir Eksporto skyrius (toliau kartu – skyriai) ir kuris yra atskaitingas Lietuvos Respublikos ūkio  viceministrui, kuruojančiam Departamento veiklą.
  2. Departamentas vykdo uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose Ūkio ministerijos nuostatuose ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento nuostatuose (toliau – Nuostatai).
  3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministras) įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

   

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1.                    Svarbiausieji Departamento uždaviniai:

  4.1. formuoti konkurencingumo didinimo valstybės politiką investicijų pritraukimo ir eksporto skatinimo srityje;

  4.2.   vadovauti strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje (toliau – ES) kontrolės darbams;

  4.3.   koordinuoti Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sutartį dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie 2000 m. birželio 27 d. deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių;

  4.4.    planuoti ir dalyvauti įgyvendinant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas ES struktūrinės paramos priemones, susijusias su Departamento veiklos sritimis.

  1. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1.   analizuoja investicijų pokyčius ir poveikį ūkio plėtrai, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl palankios ir konkurencingos investicinės aplinkos formavimo ir skatinimo, dalyvauja formuojant palankią investicinę aplinką;

  5.2.   koordinuoja laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų veiklą, atlieka laisvųjų ekonominių zonų priežiūrą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų reguliavimo;

  5.3.    vykdo Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esančios žemės paėmimo visuomenės poreikiams suinteresuotos institucijos funkcijas ir priima sprendimus dėl šioje zonoje esančios privačios žemės įsisavinimo;

  5.4.    atlieka Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro koordinavimo funkcijas, rengia ir teikia pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ir Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) dėl šio centro veiklos;

  5.5.   pagal Departamentui priskirtą kompetenciją organizuoja pasitarimus su socialiniais partneriais;

  5.6.   dalyvauja formuojant eksporto skatinimo politiką – sudaro galimybes susirasti naujų prekybos partnerių, aktyviau skverbtis į naujas rinkas, dalyvauja kuriant aplinką, palankią prekių ir paslaugų eksportui į trečiąsias valstybes ir prekių išvežimui į ES valstybes nares;

  5.7.   rengia ar dalyvauja rengiant dvišalius tarpvyriausybinių prekybinio ir ekonominio Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimo komisijų posėdžius, taip pat koordinuoja ir derina su Lietuvos valstybės institucijomis ir įstaigomis ir atitinkamos užsienio valstybės atsakinga institucija posėdžio medžiagos parengimą ir dalyvauja komisijos posėdžiuose, taip pat pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengia medžiagą kitų ministerijų vadovaujamų tarpvyriausybinių tarybų ir dvišalių prekybinių-ekonominių komisijų darbui;

  5.8.   koordinuoja ir, bendradarbiaujant su ministerijų ir kitų institucijų ir įstaigų atitinkamais administracijos padaliniais ir verslo asociacijomis, užtikrina Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.   4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairių patvirtinimo“, įgyvendinimą;

  5.9.    rengia  visuotinio dalininkų susirinkimo dėl viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ VšĮ „Versli Lietuva“ sprendimų projektus; teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl šių viešųjų įstaigų veiklos tobulinimo ir koordinuoja kitus su šių įstaigų veikla susijusius klausimus;

  5.10.                                          rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus investicinio proceso reguliavimo ir aktyvinimo klausimais;

  5.11.                                           teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl atstovavimo Lietuvos ekonominiams interesams užsienyje; komercijos atašė veiklos; rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus dėl komercijos atašė ir jų pavaduotojų pareigybių steigimo ar panaikinimo;

  5.12.                                          pagal Departamentui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijai – Ekonominės diplomatijos tarybai pasiūlymus dėl svarstytinų klausimų ir medžiagą jiems, dalyvauja darbo grupės posėdžiuose;

  5.13.                                          pagal Departamentui priskirtą kompetenciją administruoja importuojamų prekių kvotas, išduoda importo dokumentus ir per SIGL licencijų administravimo programą perduoda Europos Komisijai detalius duomenis apie išduotus importo dokumentus;

  5.14.                                          vadovauja dvejopo naudojimo prekių eksporto, tarpininkavimo paslaugų teikimo, kontrolės darbams ir karinės įrangos eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES kontrolės darbams, atlieka šiuos darbus kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo ir išduoda dvejopo naudojimo prekių eksportui, tarpininkavimo paslaugoms teikti ir į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių eksportui, importui, tranzitui, tarpininkavimui ar siuntimui ES reikalingus dokumentus;

  5.15.                                          pagal Departamentui priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įsipareigojimus, vykdant veiksmingą strateginių prekių kontrolę, integruotą į ES ir tarptautinių neplatinimo susitarimų eksporto kontrolės sistemą;

  5.16.                                          pagal Departamentui priskirtą kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos Respublikos verslo asociacijomis ir nevalstybinėmis institucijomis, eksporto skatinimo, ekonominių santykių plėtros ir strateginių prekių eksporto kontrolės klausimais;

  5.17.                                          atstovauja Ūkio ministerijai ES institucijų darbo grupėse ir komisijose, tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybėse, taip pat pagal Departamentui priskirtą kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis;

  5.18.                                          pagal Departamentui priskirtą kompetenciją organizuoja tarptautinius Ūkio ministerijai priskirtų ūkio šakų efektyvumo ir potencialo didinimo projektų konkursus;

  5.19.                                          pagal Departamentui priskirtą kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų;

  5.20.                                          pagal Departamentui priskirtą kompetenciją rengia medžiagą Ūkio ministerijos vadovybės susitikimams su užsienio valstybių atstovais, taip pat (pagal poreikį) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms ministerijoms;

  5.21.                                          pagal Departamentui priskirtą kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, taip pat atsakymus į gautus raštus ir laiškus;

  5.22.                                          konsultuoja Lietuvos Respublikos verslo asociacijas ir įmones Departamentui priskirtų sričių klausimais;

  5.23.                                          atlieka kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III Skyrius

  Departamento TEISĖS

   

  1. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  6.1. bendradarbiauti su ministerijomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, formuojant investicijų ir eksporto skatinimo politiką, taip pat plėtojant dvišalį prekybinį-ekonominį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis;

  6.2.   gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų išvadas dėl Departamento rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų bei informaciją, reikalingą įgyvendinant investicijų, eksporto kontrolės, eksporto skatinimo politiką;

  6.3.   siūlyti Ūkio ministerijos vadovybei sudaryti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, mokslo ir studijų institucijų atstovų ir specialistų (suderinus tai su jų vadovais), taip pat užsienio specialistų komisijas, darbo grupes Departamento kompetencijai priskirtų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti, šios srities klausimams nagrinėti;

  6.4.   rengti įmonių apklausą papildomai informacijai, reikalingai problemoms Departamentui priskirtais klausimais spręsti, gauti;

  6.5.   gauti reikalingą informaciją bei paaiškinimus iš ūkio subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant Departamento kompetencijai priskirtas programas;

  6.6.   inicijuoti taikomuosius mokslinius tyrimus, padedančius atlikti investicijų ir eksporto situacijos analizę, formuojant investicijų ir eksporto skatinimo politiką, parengti investicijų ir eksporto strategijas ir programas;

  6.7.   organizuoti konsultacijas, seminarus bei konferencijas investicijų ir eksporto tema, dalyvauti šiuose renginiuose, rūpintis Departamento valstybės tarnautojų tobulinimusi įvairiose mokslo ir studijų institucijose ir kursuose;

  6.8.   palaikyti ryšius su Europos Komisija, ES institucijomis, tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis;

  6.9.   dalyvauti Ūkio ministerijos vadovybės pasitarimuose, svarstant su Departamento veikla susijusius klausimus, išsakyti savo nuomonę;

  6.10.                                          susirašinėti su Lietuvos ir užsienio respondentais, siekiant gauti informacijos investicijų, eksporto ir atitinkamų programų rengimo, taip pat tarptautinio bendradarbiavimo klausimais.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO ATSAKOMYBĖ

   

  1.  Už Departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą atlikimą atsakingas Departamento direktorius.
  2. Už skyriams pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą atlikimą atsakingi skyrių vedėjai.
  3. Už konkrečių pavedimų įvykdymą laiku ir kokybiškai atsako kiekvienas Departamento valstybės tarnautojas.

   

  V SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  1. Departamentui vadovauja ir jo darbą organizuoja Departamento direktorius.
  2. Departamento direktorius:

  11.1.                                          paskirsto darbą skyriams, kontroliuoja Departamentui skirtų Ūkio ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;

  11.2.                                          sprendžia klausimus, susijusius su Departamento darbo organizavimo gerinimu, kontroliuoja Departamento valstybės tarnautojų darbo kokybę, prireikus skyrių vedėjų teikimu, suderinęs klausimą su Departamento veiklą  kuruojančiu ūkio viceministru, deleguoja juos atstovauti Departamentui kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  11.3.                                          teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja skyrių parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

  11.4.                                          dalyvauja konkursų į valstybės tarnautojo pareigas komisijose, priimant valstybės tarnautojus į Departamentą ir vertinant Departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  11.5.                                          siūlo Departamento valstybės tarnautojus į tarpžinybines ir Ūkio ministerijos darbo grupes ir komisijas, kontroliuoja jų veiklą;

  11.6.                                          suderinęs su Departamento veiklą kuruojančiu Lietuvos Respublikos ūkio viceministru, teikia pasiūlymus dėl Departamento skyrių valstybės tarnautojų skatinimo arba drausminių nuobaudų skyrimo, taip pat pasiūlymus dėl Departamento struktūros tobulinimo;

  11.7.                                          rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Departamento valstybės tarnautojams bei jų kvalifikacijos kėlimu;

  11.8.                                          suderinęs su Departamento veiklą kuruojančiu Lietuvos Respublikos ūkio viceministru, dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, svarstant su Departamento kompetencija susijusius klausimus, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kai sprendžiami Departamento kompetencijai priskirti klausimai;

  11.9.                                          vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

  1. Darbą skyriuose organizuoja, darbus ir užduotis skyrių valstybės tarnautojams paskirsto ir už jų atlikimą nustatytais terminais atsako skyrių vedėjai (jų nesant – skyrių vedėjų funkcijas atliekantys asmenys).

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  1. Departamentas reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

   

  ____________________________


  • Investicijų politikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virginijus Pašakarnis

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos ūkio ministro

   2017 m. sausio 17 d.

    įsakymu Nr. 4-30

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

   INVESTICIJŲ IR EKSPORTO DEPARTAMENTO

   INVESTICIJŲ POLITIKOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Investicijų politikos skyrius (toliau – Skyrius) yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) Investicijų ir eksporto departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministras) įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, Departamento nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius sprendžia uždavinius ir atlieka funkcijas nustatytus Ūkio ministerijos nuostatuose, Departamento nuostatuose ir šiuose nuostatuose.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   4.1. formuoti konkurencingumo didinimo valstybės politiką – investicijų pritraukimo srityje – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą:

   4.2. inicijuoti teisės aktų, gerinančių investicinę aplinką, projektų rengimą;

   4.3. formuoti palankią investicijoms aplinką;

   4.4. dalyvauti formuojant valstybės investicijų politiką;

   4.5. koordinuoti laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų veiklą, atlikti laisvųjų ekonominių zonų priežiūrą, teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų reguliavimo.

   1. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1.   rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus investicinio proceso reguliavimo ir aktyvinimo klausimais;

   5.2.   rengia siūlymus dėl investicinės aplinkos gerinimo bei tiesioginių užsienio investicijų skatinimo;

   5.3.   dalyvauja kartu su kitais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis ministerijomis formuojant valstybės investicijų politiką:

   5.3.1.  rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl palankios ir konkurencingos investicinės aplinkos formavimo ir skatinimo;

   5.3.2.  koordinuoja investicijų skatinimo programos įgyvendinimą;

   5.3.3.  dalyvauja įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus;

   5.3.4.  koordinuoja pramoninių parkų Lietuvos Respublikoje kūrimą ir plėtrą;

   5.3.5.  vykdo Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esančios žemės paėmimo visuomenės poreikiams suinteresuotos institucijos funkcijas ir priima sprendimus dėl šioje zonoje esančios privačios žemės įsisavinimo;

   5.3.6.  dalyvauja rengiant dokumentus, aktualius Lietuvos Respublikos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti;

   5.3.7.  rengia ir teikia ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ir Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) siūlymus dėl pagal Skyriaus kompetenciją numatomų įgyvendinti ekonominių projektų ir svarbių visuomenės projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais;

   5.4.   rengia pasiūlymus dėl vidaus ir užsienio privataus kapitalo investavimo koncesijų būdu teisinės aplinkos tobulinimo;

   5.5.   rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos dvišalių investicijų skatinimo ir apsaugos sutarčių ir jų projektų;

   5.6.   dalyvauja vykdant Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus investicijų politikos bei investicinės aplinkos klausimais;

   5.7.   analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų;

   5.8.   Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai renginiuose investavimo klausimais;

   5.9.   teikia informaciją ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms bei Ūkio ministerijos administracijos padaliniams investicijų klausimais;

   5.10.    dalyvauja steigiant pramonines zonas ir rengia pasiūlymus dėl jų valdymo;

   5.11.    koordinuoja Nacionalinio koordinacinio centro veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sutartį dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie 2000 m. birželio 27 d. deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių;

   5.12.    rengia kasmetines veiklos ataskaitas Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Investicijų komitetui;

   5.13.     Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Investicijų komitete;

   5.14.     rengia visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimų dėl viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ projektus; teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl šios viešosios įstaigos veiklos tobulinimo ir koordinuoja kitus su šios įstaigos veikla susijusius klausimus;

   5.15.     tvarko ir atnaujina Ūkio ministerijos interneto svetainėje skelbiamą informaciją, susijusią su Skyriaus vykdomomis funkcijomis;

   5.16.     vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestas užduotis, turi teisę:

   6.1.       gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pastabas, siūlymus, išvadas dėl Skyriaus rengiamų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų dokumentų projektų;

   6.2.       gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, susijusią su investicinės aplinkos formavimo klausimais.

   1. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose nustatytų teisių.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

    

   1. Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas Skyriaus vedėjas.
   2. Už konkrečių pavedimų kokybišką įvykdymą laiku atsako kiekvienas Skyriaus valstybės tarnautojas, vykdantis Skyriaus vedėjo ar Departamento direktoriaus pavedimą.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   1. Skyriui vadovauja ir jo darbą organizuoja Skyriaus vedėjas.
   2. Skyriaus vedėjas:

   11.1.   paskirsto darbą Skyriausvalstybės tarnautojams, kontroliuoja Skyriui pavestų Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;

   11.2.   sprendžia ar dalyvauja sprendžiant Skyriaus kompetencijai priklausančius valstybės investicijų politikos klausimus;

   11.3.   pagal Skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus formuojant valstybės investicijų politiką, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti;

   11.4.   rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei posėdžių protokolinių sprendimų, susijusių su Skyriaus kompetencija, projektus, prireikus pristato juos kitose valstybės institucijose, įstaigose ir asocijuotose verslo institucijose (Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu), teikia paaiškinimus dėl jų;

   11.5.   teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus etatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas konkursų vykdymo komisijų darbe priimant į valstybės tarnybą Skyriaus valstybės tarnautojus;

   11.6.   rūpinasi tinkamų darbo sąlygų Skyriaus valstybės tarnautojams sudarymu ir jų kvalifikacijos kėlimu;

   11.7.    suderinęs su Departamento direktoriumi, dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse svarstant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

   11.8.   vykdo kitus su Skyriaus kompetencija susijusius Ūkio ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   1. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

    

    

   _______________________


  • Eksporto skyrius
   Faks. 852623974, Adresas: Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos ūkio ministro

   2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 4-760

    

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

   INVESTICIJŲ IR EKSPORTO DEPARTAMENTO

   EKSPORTO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyrius (toliau – Skyrius) yra Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministro) įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, taip pat Departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
   3. Skyrius sprendžia uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytus Ūkio ministerijos nuostatuose, Departamento nuostatuose ir šiuose nuostatuose.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

   4.1.  formuoti valstybės politiką eksporto skatinimo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   4.2.  vadovauti strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES kontrolės darbams;

   4.3.  koordinuoti Konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo (toliau – Konvencija) įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;

   4.4.  planuoti ir dalyvauti įgyvendinant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas ES struktūrinės paramos priemones, susijusias su Skyriaus uždaviniais.

   1. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1.  analizuoja eksporto pokyčius ir poveikį ūkio plėtrai, taip pat užsienio valstybių patirtį eksporto plėtros srityje;

   5.2.  sudaro galimybes susirasti naujų prekybos partnerių, aktyviau skverbtis į naujas rinkas, dalyvauja kuriant aplinką, palankią prekių ir paslaugų eksportui į trečiąsias valstybes ir prekių ir paslaugų išvežimui į ES valstybes nares;

   5.3.  rengia ir dalyvauja rengiant pagal susitarimus su užsienio valstybėmis Ūkio ministerijai priskirtus dvišalių tarpvyriausybinių  prekybinio ir ekonominio Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių bendradarbiavimo komisijų ar darbo grupių posėdžius, koordinuoja ir derina su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis, ir atitinkamos užsienio valstybės atsakinga institucija posėdžio medžiagos parengimą ir dalyvauja posėdžiuose, taip pat pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengia medžiagą kitų ministerijų vadovaujamų tarpvyriausybinių tarybų ir dvišalių prekybinių-ekonominių komisijų darbui;

   5.4.  koordinuoja ir, bendradarbiaujant su ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamais administracijos padaliniais ir verslo asociacijomis, užtikrina Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairių patvirtinimo“, įgyvendinimą;

   5.5.  rengia dėl VšĮ „Versli Lietuva“ ūkio ministro įsakymų, priskiriamų visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai, projektus; teikia pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau Ūkio ministerijos vadovybė) dėl šios viešosios įstaigos veiklos tobulinimo ir koordinuoja kitus su šios viešosios įstaigos veikla susijusius klausimus;

   5.6.  dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos strateginį veiklos planą, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus kompetencijai priskirtų programų strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo;

   5.7.  rengia ar dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su Skyriaus vykdomais uždaviniais ir funkcijomis; nagrinėja, derina ir teikia pasiūlymus dėl ES ir trečiųjų valstybių derybinių dokumentų, susijusių su prekių ir paslaugų eksportui palankių sąlygų kūrimu; 

   5.8.  teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl atstovavimo Lietuvos Respublikos ekonominiams interesams užsienyje, komercijos atašė veiklos; rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl komercijos atašė ir jų pavaduotojų pareigybių steigimo ar panaikinimo projektus;

   5.9.  pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijai – Ekonominės diplomatijos tarybai pasiūlymus dėl svarstytinų klausimų ir medžiagą jiems, dalyvauja posėdžiuose;

   5.10.   pagal Skyriui priskirtą kompetenciją administruoja importuojamų prekių kvotas, išduoda importo dokumentus ir per Vientisą licencijų administravimo sistemą (SIGL2) perduoda Europos Komisijai detalius duomenis apie išduotus importo dokumentus;

   5.11.   vadovauja dvejopo naudojimo prekių eksporto, tarpininkavimo paslaugų teikimo, kontrolės darbams ir karinės įrangos eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES kontrolės darbams, vykdo šiuos darbus kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių dvejopo naudojimo prekių eksporto, tarpininkavimo paslaugų teikimo, kontrolę ir karinės įrangos eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES kontrolę, nustatyta tvarka, išduoda dvejopo naudojimo prekių eksportui, tarpininkavimo paslaugoms teikti ir į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių eksportui, importui, tranzitui, tarpininkavimui ar siuntimui ES reikalingus dokumentus;

   5.12.   pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įsipareigojimus, vykdant veiksmingą strateginių prekių kontrolę, integruotą į ES ir tarptautinių neplatinimo susitarimų eksporto kontrolės sistemą:

   5.12.1. vykdo Lietuvos Respublikos įsipareigojimus pagal tarptautinių neplatinimo režimų (Vasenaro susitarimo dėl įprastinių ginklų dvejopo naudojimo prekių bei technologijų eksporto kontrolės, Australijos grupės, Branduolinių tiekėjų grupės) nuostatas;

   5.12.2. rengia ir teikia Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai kasmetes deklaracijas apie Konvencijoje nurodytų nuodingųjų cheminių medžiagų eksportą, importą, gamybą ir  kontroliuoja šių nuodingųjų cheminių medžiagų ir konkrečių organinių medžiagų naudojimą Lietuvos Respublikoje;

   5.13.   organizuoja Komisijos strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų išdavimo klausimams spręsti posėdžius, rengia ir teikia medžiagą jiems;

   5.14.   rengia pagal ES užsienio prekybą reguliuojančiuose teisės aktuose ES valstybėms narėms deleguotas sritis nacionalinių teisės aktų projektus ir pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina jų įgyvendinimą;

   5.15.   pagal Skyriui priskirtą kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos verslo asociacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, eksporto skatinimo, ekonominių santykių plėtros ir strateginių prekių eksporto kontrolės klausimais, taip pat atstovauja Ūkio ministerijai ES institucijų darbo grupėse ir komisijose, tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybėse;

   5.16.   pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų;

   5.17.   pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia medžiagą Ūkio ministerijos vadovybės susitikimams su užsienio valstybių atstovais, taip pat, prireikus, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir kitoms ministerijoms;

   5.18.   pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, taip pat atsakymus į gautus dokumentus;

   5.19.   konsultuoja Lietuvos Respublikos verslo asociacijas ir įmones eksporto skatinimo, strateginių prekių kontrolės ir kitais prekybinio-ekonominio bendradarbiavimo klausimais;

   5.20.   atlieka kitus Ūkio ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   6.1.  siūlyti Ūkio ministerijos vadovybei sudaryti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, mokslo ir studijų institucijų atstovų ir specialistų (suderinus tai su jų vadovais), darbo grupes Skyriaus kompetencijai priskirtų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, strateginių dokumentų projektams ir jų pakeitimams rengti ir šios srities klausimams nagrinėti;

   6.2.  atlikti įmonių apklausą, siekiant gauti reikalingą informaciją bei paaiškinimus iš ūkio subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant Skyriaus kompetencijai priskirtas programas;

   6.3.  susirašinėti su Lietuvos Respublikos ir užsienio respondentais, siekiant gauti informacijos eksporto ir atitinkamų programų rengimo, taip pat tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

   6.4.  nustatyta tvarka gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų informaciją, būtiną Skyriaus funkcijoms, Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;

   6.5.  pagal Skyriaus kompetenciją reikalauti, kad Ūkio ministerijos administracijos padaliniai ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos pagal kompetenciją vykdytų Skyriaus prašymus;

   6.6.  pagal Skyriaus kompetenciją atstovauti Ūkio ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse;

   6.7.  organizuoti pagal poreikį konsultacijas, tarpžinybinius pasitarimus, taip pat seminarus ir konferencijas eksporto, ekonominio bendradarbiavimo ir strateginių prekių eksporto kontrolės klausimais, dalyvauti šiuose renginiuose;

   6.8.  dalyvauti Ūkio ministerijos vadovybės pasitarimuose, svarstant su Skyriaus veikla susijusius klausimus, išsakyti savo nuomonę;

   6.9.  gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti;

   6.10.   dalyvauti seminaruose, stažuotėse, konferencijose, pasitarimuose Skyriaus kompetencijos klausimais, siekiant kelti Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją;

   6.11.   naudotis kituose teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

    

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

    

   1. Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą atsakingas Skyriaus vedėjas.
   1. Už kokybišką konkrečių pavedimų atlikimą atsako kiekvienas Skyriaus valstybės tarnautojas, vykdantis Skyriaus vedėjo ar Departamento direktoriaus pavedimą.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

                        

   1. Skyriaus darbą, vadovaudamasis Ūkio ministerijos nuostatais, Departamento nuostatais ir šiais nuostatais, organizuoja Skyriaus vedėjas.
   2. Skyriaus vedėjas, vykdydamas Skyriui pavestas funkcijas:

   10.1.   paskirsto darbus ir pavedimus Skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoja ir užtikrina, kad Ūkio ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimai Skyriui būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;

   10.2.   sprendžia klausimus, susijusius su Skyriaus darbo organizavimu, kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų darbo kokybę, derina su Departamento direktoriumi  ir Departamento veiklą kuruojančiu Lietuvos Respublikos ūkio viceministru, atstovavimą Skyriui kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

   10.3.   vizuoja Skyriaus parengtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, dokumentų, teikiamų Ūkio ministerijos vadovybei, projektus;

   10.4.   dalyvauja konkursų į valstybės tarnautojo pareigas komisijose, priimant valstybės tarnautojus į Skyrių;

   10.5.   siūlo Skyriaus valstybės tarnautojus į tarpžinybines ir Ūkio ministerijos darbo grupes ir komisijas, koordinuoja jų veiklą darbo grupėse ir komisijose;

   10.6.   suderinęs su Departamento direktoriumi ir Departamento veiklą kuruojančiu Lietuvos Respublikos ūkio viceministru, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo arba tarnybinių nuobaudų skyrimo, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

   10.7.   rūpinasi tinkamų darbo sąlygų Skyriaus valstybės tarnautojams sudarymu ir tobulinimusi įvairiose mokslo ir studijų institucijose ir kursuose;

   10.8.   suderinęs su Departamento direktoriumi ir Departamento veiklą kuruojančiu Lietuvos Respublikos ūkio viceministru, dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijos, valstybės institucijose ir įstaigose, svarstant su Skyriaus kompetencija susijusius klausimus, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

   10.9.   vertina ir rengia išvadas apie Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir išvadų apie komercijos atašė tarnybinę veiklą projektus;

   10.10.    vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   _________________


 • Turizmo politikos skyrius

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos ūkio ministro

  2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-843

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

  TURIZMO POLITIKOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Turizmo politikos skyrius (toliau – Skyrius) yra Ūkio ministerijos administracijos padalinys, kuris yra atskaitingas Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, kuruojančiam Skyriaus veiklą.

  2. Skyrius sprendžia uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Ūkio ministerijos nuostatuose ir Skyriaus nuostatuose.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  4.1. formuoti valstybės politiką turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse bei organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   4.2. vykdyti strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą;

   4.3. organizuoti Lietuvos atstovavimą Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijoje, kitų Europos Sąjungos turizmo politiką formuojančių tarptautinių institucijų ir organizacijų veikloje;

   4.4. bendradarbiauti pagal Skyriaus kompetenciją su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis, nacionalinėmis ir užsienio verslo organizacijomis ir asociacijomis;

  4.5. dalyvauti planuojant ir administruojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus paramos turizmo srities projektus ir priemones.

  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1. formuodamas valstybės politiką turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse, inicijuoja ir rengia šios srities teisės aktų projektus;

  5.2. atlieka strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą: rengia Lietuvos turizmo plėtros programą ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

  5.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos ir kurortų infrastruktūros projektų įgyvendinimo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros;

  5.4. rengia kelionių organizatorių rizikos veiksnių nustatymo ir stebėsenos tvarką;

  5.5. rengia ir tvirtina valstybės lygmens turizmo ir rekreacijos schemas ir planus;

  5.6. teikia siūlymus Ūkio ministrui, viceministrui dėl viešųjų įstaigų turizmo informacijos ir rinkodaros veiklai plėtoti steigimo;

  5.7. įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių turizmo paslaugų teikimą, nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisę;

  5.8. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, renka iš jų informaciją, kurios reikia turizmui skatinti ir tarptautinio bendradarbiavimo turizmo srityje santykiams plėtoti;

  5.9. organizuoja tarptautinių sutarčių, susitarimų ir kitų turizmo plėtros priemonių įgyvendinimą; ;

  5.10. dalyvauja Europos Sąjungos turizmo politiką formuojančių tarptautinių institucijų veikloje;

  5.11. Lietuvos Respublikos ūkio ministro, ūkio viceministrų, ūkio ministerijos kanclerio (toliau kartu - Ministerijos vadovybė) pavedimu dalyvauja Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos susitikimuose, kituose renginiuose turizmo, kurortų bei kurortinių teritorijų plėtros klausimais Lietuvoje ir užsienyje;

  5.12. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų turizmo srities projektų planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus;

  5.13. teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų planavimo ir administravimo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų turizmo projektų atrankos kriterijų bei rengia šių kriterijų vertinimo metodines rekomendacijas, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų turizmo srityje pasikeitimus ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų turizmo projektų planavimo ir administravimo dokumentus, taip pat informaciją apie turizmo sričiai turinčius įtakos socialinius ir ekonominius veiksnius;

  5.14. dalyvauja vertinant turizmo srities projektų, atrenkamų konkurso būdu Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti, naudos ir kokybės rezultatus bei nagrinėjant skundus;

  5.15. vykdo Turizmo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną;

  5.16. nagrinėja ir teikia pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms, įgyvendinančioms valstybės politiką turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse programas, kitas programas, planus;

  5.17. dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose pagal Skyriaus kompetenciją;

  5.18. techniškai aptarnauja Turizmo tarybą ir kitas ūkio ministro tvirtinamas grupes, komisijas pagal skyriaus kompetenciją;

  5.19. pagal poreikį rengia apžvalginę informacinę medžiagą ir teikia ją Ministerijos vadovybei, Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros klausimais;

  5.20. inicijuoja ir organizuoja susitikimus, renginius, konferencijas su turizmo verslo subjektais bei turizmo asociacijomis;

  5.21. organizuoja, prižiūri ir koordinuoja Europos geografinio centro veiklą;

  5.22. vykdo kitus Ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Skyriaus kompetencija.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

  6.1. nustatyta tvarka gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų informaciją, būtiną Skyriaus funkcijoms ir Ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;

  6.2. pagal Skyriaus kompetenciją reikalauti, kad Ūkio ministerijos administracijos padaliniai ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos pagal kompetenciją vykdytų Skyriaus prašymus;

  6.3. gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti;

  6.4. dalyvauti seminaruose, stažuotėse, konferencijose, pasitarimuose turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politikos formavimo klausimais, siekiant tobulinti Skyriaus valstybės tarnautojų  ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Skyriaus darbuotojai), kvalifikaciją;

  6.5. naudotis kituose teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

  7. Už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą atsakingas Skyriaus vedėjas.

  8.  Skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą konkrečių pavedimų atlikimą, laikantis nustatytų pavedimų įvykdymo terminų.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja ir jo darbą organizuoja Skyriaus vedėjas.

  10. Skyriaus vedėjas:

                     10.1. inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir įgyvendinamųjų teisės aktų, reikalingų Skyriaus uždaviniams įgyvendinti, projektus;

  10.2. organizuoja ir koordinuoja strateginio planavimo dokumentų rengimą ir jų įgyvendinimą pagal Skyriaus kompetenciją;

                     10.3. teikia pasiūlymus Ministerijos vadovybei dėl turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politikos formavimo,  valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos ir kurortų infrastruktūros projektų įgyvendinimo ir kitais klausimais pagal Skyriaus kompetenciją;

                     10.4. teikia siūlymus Ministerijos vadovybei dėl teisės aktų, priskirtų Skyriaus kompetencijai, tobulinimo;

  10.5. dalyvauja turizmo politiką formuojančių ES ir tarptautinių institucijų veikloje, Ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai tarptautinių ir tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

  10.6. Ministerijos vadovybės pavedimu organizuoja ir koordinuoja Ūkio ministerijos atstovavimą dalyvaujant ES ir kitų tarptautinių institucijų veikloje pagal Skyriaus kompetenciją;

  10.7. dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami Skyriui priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;

  10.8. dalyvauja planuojant Skyriaus kompetencijai priskirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo priemones;

  10.9. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

  10.10. pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja turizmo srities sutarčių ir susitarimų rengimą ir įgyvendinimą, taikomųjų mokslinių tyrimų, studijų, analizių vykdymą;

  10.11. organizuoja Skyriaus darbą, nustatydamas Skyriaus darbuotojams darbo sritis ir paskirdamas jiems užduotis, kontroliuoja atliekamų užduočių ir pavedimų vykdymą;

  10.12. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų Skyriaus darbuotojams sudarymu ir jų kvalifikacijos tobulinimu;

  10.13. teikia pasiūlymus Ministerijos vadovybei dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių tobulinimo, kad būtų užtikrintas sklandus Skyriaus darbas ir atliekamų funkcijų kokybė;

  10.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

  11. Nesant Skyriaus vedėjo darbe jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu, Skyriaus vedėjo funkcijas atlieka Skyriaus patarėjas.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

  ____________________

 • Pramonės ir prekybos departamentas
  Nėra kontaktų

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos ūkio ministro

  2016 m. vasario 10 d.

  įsakymu Nr. 4-116

   

   

  Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

  PRAMONĖS IR PREKYBOS departamento

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamentas (toliau – Departamentas) yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija, ministerija) administracijos padalinys, kurį sudaro Pramonės politikos skyrius, Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyrius ir Vidaus prekybos politikos skyrius (toliau kartu – skyriai, atskirai – skyrius) ir kuris yra tiesiogiai atskaitingas Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, kuruojančiam Departamento veiklą (toliau – viceministras).

  2. Departamentas sprendžia uždavinius ir atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose Ūkio ministerijos nuostatuose ir šiuose Departamento nuostatuose.

  3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais ir kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:

  4.1. dalyvauti formuojant pramonės plėtros politiką – sudaryti sąlygas didinti pramonės konkurencingumą;

  4.2. dalyvauti formuojant smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) politiką, verslumo skatinimo, viešųjų paslaugų verslui užtikrinimo ir SVV plėtros iniciatyvas ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti SVV politikos ir šių iniciatyvų įgyvendinimą;

  4.3. tobulinti verslą ir SVV reguliuojančius teisės aktus;

  4.4. dalyvauti formuojant vidaus prekybos valstybės politiką;

  4.5. dalyvauti formuojant valstybės alkoholio ir tabako verslo politiką;

  4.6. dalyvauti formuojant valstybės cheminių medžiagų ir preparatų valdymo politiką;

  4.7. dalyvauti formuojant ne maisto produktų rinkos priežiūros srities politiką;

  4.8. dalyvauti formuojant vartotojų teisių apsaugos politiką;

  4.9. dalyvauti formuojant valstybės politiką netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo srityje;

  4.10. dalyvauti formuojant prekių ir paslaugų reklamos valstybės politiką;

  4.11. dalyvauti formuojant valstybės politiką standartizacijos srityje;

  4.12. dalyvauti formuojant valstybės politiką metrologijos srityje.

  5. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1. pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengia ir derina su Europos Sąjungos teise Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų projektus pramonės plėtros, vidaus prekybos ir SVV srityse;

  5.2. analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų ar priimtų teisės aktų galimą poveikį pramonės plėtrai, vidaus prekybai ir SVV, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, SVV aplinkos gerinimo, verslumo lygio didinimo, verslo subjektų konkurencingumo augimo skatinimo;

  5.3. koordinuoja ne maisto produktų rinkos priežiūrą;

  5.4. dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, plėtoja kokybės užtikrinimo infrastruktūrą, sudaro sąlygas gaminti konkurencingas prekes, sertifikuoti gaminius, organizuoja nacionalinio kokybės prizo laimėtojo konkursus;

  5.5. rengia ir derina teisės aktų ir kitų dokumentų, reguliuojančių Lietuvos rinkoje realizuojamų prekių privalomuosius (saugos, nekenksmingumo, ženklinimo ir kitus) reikalavimus, projektus, plėtoja atitikties įvertinimo infrastruktūrą;

  5.6. per įgyvendinamas programas sudaro sąlygas Lietuvos pramonės įmonėse diegti ir plėtoti naujausias technologijas, leidžiančias mažinti atliekų, taip pat į aplinką išmetamų teršalų poveikį aplinkai;

  5.7. dalyvauja rengiant ir tobulinant teisės aktus, reguliuojančius cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą pramonėje ir versle pagal darniosios plėtros principus;

  5.8. dalyvauja rengiant atliekų tvarkymo strateginio planavimo dokumentus;

  5.9. koordinuoja pramonės įmonių veiksmus diegiant gamyboje susidarančių atliekų tvarkymo pajėgumus, inicijuoja atitinkamų atliekų tvarkymo pajėgumų sukūrimo projektus;

  5.10. rengia ir tobulina teisės aktus, reguliuojančius vartotojų teisių apsaugą prekyboje;

  5.11. įgyvendina priemones, mažinančias administracinę naštą ir skatinančias vidaus prekybos plėtrą, rengia vidaus prekybos srities teisės aktų projektus; 

  5.12. rengia ir tobulina alkoholio ir tabako kontrolės srities teisės aktus;

  5.13. rengia ir tobulina teisės aktus, reguliuojančius prekių ir paslaugų reklamą;

  5.14. rengia ir tobulina teisės aktus, reguliuojančius netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimą, apskaitą ir saugojimą;

  5.15. rengia ir derina su Europos Sąjungos teise teisės aktų projektus mokėjimų komerciniuose sandoriuose vėlavimo prevencijos klausimais;

  5.16. atstovauja Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje (toliau – NATO) ekonominės ir ūkio plėtros klausimais;

  5.17. skatina Lietuvos įmones dalyvauti NATO organizuojamuose konkursuose, juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti NATO skelbiamuose prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo konkursuose, rengia finansinio, techninio, profesinio ir saugumo patikimumo deklaracijas;

  5.18. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl gynybos ir saugumo srities pirkimų rinkos kūrimo ir plėtojimo;

  5.19. dalyvauja formuojant klimato kaitos mažinimo politiką bei formuojant darniosios plėtros principus pramonėje ir versle;

  5.20. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ūkio ministrui pavestose valdymo srityse valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos;

  5.21. analizuoja strateginius Europos Sąjungos SVV politikos dokumentus ir rengia pasiūlymus dėl jų reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje;

  5.22. perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

  5.23. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos fondų planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų planavimo ir administravimo, projektų atrankos kriterijų ir jų pakeitimų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir Europos Sąjungos fondų planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus. Dalyvauja Departamento kompetencijai priskirtų sričių projektų, kuriuos numatoma finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime. Taip pat, pagal Departamento kompetenciją, atlieka kitus su Europos Sąjungos fondų planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius veiksmus, užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

  5.24. organizuoja metrologinio laidavimo sistemos kūrimą;

  5.25. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų standartizacijos klausimais projektus;

  5.26. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sprendimų ir rezoliucijų projektus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, dalyvauja rengiant strateginius planavimo dokumentus ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą;

  5.27. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

  5.28. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja jų rengiamose konferencijose, forumuose ir darbo grupėse;

  5.29. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje, sprendžiant SVV subjektų problemas; užtikrina viešųjų paslaugų verslui prieinamumą Lietuvos apskrityse ir savivaldybėse;

  5.30. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei Departamentui priskirtose viešosiose įstaigose, įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko (savininko) teises ir pareigas; rengia teisės aktų projektus šių viešųjų įstaigų veiklos, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo klausimais;

  5.31. organizuoja, techniškai ir ūkiškai aptarnauja Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos veiklą;

  5.32. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

  5.33. atlieka kitus ūkio ministro, viceministro, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimus.

             

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  6. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestas užduotis, turi teisę:

  6.1. gauti teisės aktus, reikalingus darbe;

  6.2. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, kitų ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą Departamento funkcijoms ir ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti, taip pat išvadas ir siūlymus dėl Departamento rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

  6.3. rengti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, kitų ministerijos administracijos padalinių specialistus darbo klausimams spręsti;

  6.4. dalyvauti, suderinęs su viceministru, seminaruose bei konferencijose;

  6.5. dalyvauti, suderinęs su ministerijos vadovybe, darbo grupėse, sudarytose iš Ūkio ministerijos, kitų ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų specialistų, Departamento kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

  6.6. gauti darbui reikalingas priemones ir techninę pagalbą, būtiną pavestoms funkcijoms atlikti.

  7. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais nustatytų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO ATSAKOMYBĖ

   

  8. Už Departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas Departamento direktorius.

  9. Už skyriams pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingi skyrių vedėjai.

  10. Už konkrečių pavedimų kokybišką įvykdymą laiku atsako kiekvienas Departamento valstybės tarnautojas, vykdantis Departamento direktoriaus arba skyriaus vedėjo pavedimą.

   

  V SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  11. Departamentui vadovauja ir jo darbą organizuoja Departamento direktorius. 12. Departamento direktorius:

  12.1. paskirsto darbą skyriams, kontroliuoja ir užtikrina kokybišką Departamentui pavestų ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą laiku;

  12.2. vizuoja skyrių parengtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, raštų ir atsakymų, pažymų, teikiamų ministerijos vadovybės vardu, projektus;

  12.3. teikia viceministrui pasiūlymus dėl skyrių valstybės tarnautojų siuntimo į komandiruotes, skatinimo arba drausminių nuobaudų skyrimo;

  12.4. teikia viceministrui pasiūlymus dėl Departamento struktūros tobulinimo;

  12.5. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Departamento valstybės tarnautojams bei jų kvalifikacijos kėlimu;

  12.6. suderinęs su viceministru, dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose ministerijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, svarstant su Departamento kompetencija susijusius klausimus, taip pat ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kai sprendžiami Departamento kompetencijai priskirti klausimai;

  12.7. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  13. Departamentas reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

  __________________

   

  • Pramonės politikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos ūkio ministro

   2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 4-245

    

    

   Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

   PRAMONĖS IR PREKYBOS DEPARTAMENTO

   Pramonės POLITIKOS skyriaus

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

               1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Pramonės politikos skyrius (toliau – skyrius) yra Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento (toliau – departamentas) struktūrinis padalinys.

               2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, Departamento nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

               3. Skyrius sprendžia uždavinius ir atlieka funkcijas nustatytus Ūkio ministerijos nuostatuose, Departamento nuostatuose ir šiuose skyriaus nuostatuose.

              

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

         4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

   4.1. formuoti konkurencingumo didinimo valstybės politiką pramonės plėtros, trąšų ir ploviklių, metrologijos, standartizacijos, ne maisto gaminių ir paslaugų rinkos priežiūros srityse – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   4.2. dalyvauti formuojant konkurencingumo didinimo valstybės politiką darnios plėtros, klimato kaitos, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo, ekologinio projektavimo, atitikties vertinimo, produktų saugos ir kokybės didinimo, cheminių medžiagų ir preparatų, kosmetikos ir biocidų reguliavimo srityse.

               5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

               5.1. analizuoja Lietuvos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) pramonės raidos tendencijas, šios analizės pagrindu teikia pasiūlymus pramonės konkurencingumo didinimo klausimais;

   5.2. rengia ir derina teisės aktų ir kitų dokumentų, reguliuojančių Lietuvos rinkoje realizuojamų prekių privalomuosius (saugos, nekenksmingumo, atitikimo teisinei metrologijai, ženklinimimo ir kitus) reikalavimus, projektus, plėtoja atitikties įvertinimo, matavimo prietaisų patikros, kalibravimo, bandymų infrastruktūrą;

               5.3. rengia ir derina su ES teise Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų projektus pramonės plėtros, trąšų ir ploviklių, standartizacijos, teisinės metrologijos, ne maisto gaminių ir paslaugų rinkos priežiūros srityse;

               5.4. rengia teisės aktų, susijusių su cheminių medžiagų ir preparatų, kosmetikos ir biocidų naudojimu pramonėje, klimato kaitos švelninimo priemonėmis pramonės įmonėse, projektus bei dalyvauja diegiant darniosios plėtros principus pramonėje ir versle;

               5.5. teikia pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ir Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) dėl valstybės politikos netarifinio rinkos reguliavimo srityje;

               5.6. per įgyvendinamas programas sudaro sąlygas Lietuvos pramonės įmonėse diegti ir plėtoti naujausias technologijas, leidžiančias mažinti atliekų, taip pat į aplinką išmetamų teršalų poveikį aplinkai;

               5.7. dalyvauja rengiant atliekų tvarkymo strateginio planavimo dokumentus, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo srityje;

               5.8. koordinuoja pramonės įmonių veiksmus diegiant gamyboje susidarančių atliekų tvarkymo pajėgumus, inicijuoja atitinkamų atliekų tvarkymo pajėgumų sukūrimo projektus;

               5.9. organizuoja iš antrinių žaliavų pagamintų produktų viešinimo konkursą „Metų gaminys iš antrinių žaliavų“, skatindamas rinkų iš antrinių žaliavų pagamintiems produktams kūrimą;

               5.10. teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl valstybės politikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srityje. Organizuoja darbą suteikiant įgaliojimus kontrolės įstaigoms;    5.11. keičiasi informacija su kitų ES valstybių narių kompetentingomis institucijomis teisinio metrologinio reglamentavimo, matavimo priemonių tipo patvirtinimo, patikros ir paskelbtųjų įstaigų veiklos klausimais;

               5.12. organizuoja metrologinio laidavimo sistemos kūrimą (matavimo vienetų valstybinių etalonų kūrimą, saugojimą, naudojimą, tobulinimą, matavimo priemonių tipo patvirtinimą, matavimo priemonių grupių sąrašo sudarymą ir tvirtinimą, matavimo priemonių patikros metodikos rengimą ir tvirtinimą, paskelbtosios ir paskirtosios įstaigos funkcijų atlikimą), vykdo visų ūkio šakų metrologijos veiklos stebėseną;

               5.13. atlieka Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro valdytojo funkcijas;

               5.14. siekia nacionalinės metrologinio laidavimo sistemos tarptautinio suderinamumo ir pripažinimo;

   5.15. organizuoja Nacionalinio metrologijos instituto ir valstybinių etalonų laboratorijų funkcijų, vykdomų metrologijos srityje, priežiūrą;

               5.16. koordinuoja ne maisto produktų rinkos priežiūrą bei vykdo ne maisto produktų rinkos stebėseną;

               5.17. koordinuoja Standartizacijos tarybos veiklą bei analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl standartų poreikio pramonės įmonėms;

               5.18. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos strateginį veiklos planą, skyriui priskirtus strateginio planavimo dokumentus, nustatyta tvarka organizuoja šiuose planuose nustatytų priemonių įgyvendinimą, rengia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimo ir įgyvendinimo finansavimo, rengia su tuo susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia Ūkio ministerijos vadovybei atitinkamas ataskaitas;

               5.19. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kitų ūkio sektorių bei ūkio šakų plėtros programas; analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų ar priimtų teisės aktų galimą poveikį pramonės plėtrai, teisinei metrologijai ir vidaus prekybai, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

   5.20. analizuoja ES institucijų rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su pramonės politika, pramonės konkurencingumo didinimu, pramonės gaminių sauga, kokybe, naujų techninių reikalavimų pramonei suderinamumo su technikos pažanga. Dalyvauja įgyvendinant priemones pramonės konkurencingumui didinti. Rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl teisės aktų projektų, svarstomų ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, ES Tarybos nuolatinių atstovų komitete, ES Taryboje ir ES Vadovų taryboje, ir prireikus derina jas su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis ar įstaigomis. Pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių bei komitetų posėdžiuose;

   5.21. plėtoja kokybės užtikrinimo infrastruktūrą, sudaro sąlygas gaminti konkurencingas prekes, sertifikuoti gaminius, organizuoja Nacionalinio kokybės vadybos prizo konkursą;

               5.22. bendradarbiauja su Lietuvos statistikos departamentu ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, kad galėtų gauti skyriaus atliekamiems darbams reikalingus duomenis;

               5.23. organizuoja arba dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus, pasitarimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

               5.24. teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja atitinkamose šių organizacijų darbo grupėse, organizuoja tarptautinių sutarčių ir kitų užsienio prekybos plėtros priemonių įgyvendinimą, dalyvauja rengiant bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sutartis verslo srityse ir kitus su tuo susijusius dokumentus;

   5.25. vykdo darbus, susijusius su nacionalinių, tarptautinių ir ES pramonės plėtros ir konkurencingumo didinimo, verslo sąlygų gerinimo bei pramonės modernizavimo programų projektų rengimu ir jų įgyvendinimu;

               5.26. koordinuoja darbą, susijusį su Lietuvos įmonių dalyvavimu Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) skelbiamuose prekių, paslaugų ar darbų įsigyjimo konkursuose, organizuoja Juridinių asmenų, norinčių dalyvauti NATO skelbiamuose prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo konkursuose, finansinio, techninio, profesinio ir saugumo patikimumo įvertinimo ir patikimumo deklaracijos išdavimo klausimams spręsti komisijos darbą;

   5.27. rengia arba dalyvauja rengiant informacinius straipsnius Ūkio ministerijos leidžiamiems ir kitiems leidiniams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

               5.28. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei, Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   5.29. prižiūri Ūkio ministerijos interneto svetainę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, užtikrina interneto svetainės turinio atnaujinimą ir informacinį palaikymą;

   5.30. vykdo darbus, susijusius su nacionalinių, tarptautinių ir ES programų projektų, skirtų laisvam prekių judėjimui užtikrinti ir stiprinti, rengimu ir jų įgyvendinimu;

   5.31. vykdo darbus susijusius su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių išteklių panaudojimu pramonės įmonėse;

   5.32. prireikus organizuoja gaminių atitikties įvertinimo infrastruktūros (bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų) plėtimą ir stiprinimą;

   5.33. skiria bandymų laboratorijas, sertifikavimo ar kontrolės įstaigas atlikti skyriaus kompetencijai priskirtuose atitinkamuose techniniuose reglamentuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras;

   5.34. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant laisvosios prekybos sutartis, tarpvalstybinius atitikties pripažinimo protokolus;

   5.35. dalyvauja rengiant ES struktūrinių fondų planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus, atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams teikia pasiūlymus dėl ES fondų lėšų planavimo ir administravimo, projektų atrankos kriterijų ir jų pakeitimų, teikia informaciją apie pramonės politikos tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti projektų atrankos kriterijus, ES fondų planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus. Dalyvauja pramonės ir technologijų, eko-inovacijų, energijos efektyvumo pramonėje srities projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime. Užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti. Pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitus su ES fondų planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius veiksmus;

   5.36. bendradarbiauja su Ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų departamentu klausimais, susijusiais su laisvu prekių judėjimu;

   5.37. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

   5.38. dalyvauja formuojant užsienio prekybos politiką, rengiant ekonominio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis sutartis, kitus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauja rengiant pozicijas deryboms su tarptautinėmis organizacijomis, siekdama plėsti Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimą ir spręsti valstybei ir verslui aktualias problemas;

   5.39. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotosiomis verslo struktūromis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, renka iš jų informaciją, kurios reikia Lietuvos pozicijai ir ekonominiams santykiams plėtoti;

   5.40. padeda organizuoti vyriausybinių ar žinybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį, taip pat užsienio vyriausybinių ar žinybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

   5.41. nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus ir prašymus, pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis;

   5.42. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės bei departamento direktoriaus pavedimus.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

               6.1. siūlyti Ūkio ministerijos vadovybei iš ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, įmonių bei organizacijų atstovų ir specialistų (suderinus tai su jų vadovais), taip pat iš užsienio specialistų sudaryti komisijas, darbo grupes įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų bei programų projektams rengti, kitoms pramonės plėtojimo, laisvo prekių judėjimo ir kokybės didinimo problemoms spręsti, taip pat rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES institucijų teisės aktų, svarstomų Europos Komisijos ir ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose;

               6.2. gauti iš ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų išvadas dėl Ūkio ministerijos rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų, programų ir kitų dokumentų projektų skyriaus kompetencijos klausimais;

               6.3. rengti įmonių apklausą papildomai informacijai, reikalingai konkrečioms pramonės problemoms spręsti, gauti;

               6.4. rengti konferencijas, pasitarimus, seminarus, konsultacijas, susijusias su pramonės plėtojimu, laisvu prekių judėjimu, kokybės gerinimu ir atitinkamų programų rengimu bei įgyvendinimu, ir kviesti juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybės institucijų, taip pat kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir (arba) darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, darbo klausimams spręsti;

               6.5. dalyvauti Ūkio ministerijos kolegijos posėdžiuose, svarstant su skyriaus darbu susijusius klausimus;

   6.6. susirašinėti su Lietuvos ir užsienio respondentais, siekiant gauti informacijos pramonės plėtojimo, gaminių reguliavimo, atitikties vertinimo bei atitinkamų programų rengimo klausimais.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

    

   7. Už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas skyriaus vedėjas.

   8. Už kokybišką konkrečių pavedimų atlikimą atsako kiekvienas skyriaus valstybės tarnautojas, vykdantis skyriaus vedėjo ar departamento direktoriaus pavedimą.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   9. Skyriui vadovauja ir jo darbą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus darbo organizavimo gerinimu, kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojų darbo kokybę, prireikus, suderinęs su Ūkio ministerijos vadovybe, deleguoja atstovauti skyriui kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

   10.2. paskirsto darbus tarp skyriaus valstybės tarnautojų, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis;

   10.3. teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl skyriaus funkcijų peržiūrėjimo, darbo organizavimo tobulinimo, darbų kokybės gerinimo, skyriaus valstybės tarnautojų mokymo, kvalifikacijos kėlimo, stažuočių, komandiruočių, premijavimo, nuobaudų ir kitais skyriaus darbo organizavimo klausimais;

   10.4. atstovauja skyriui darbo grupėse, Ūkio ministerijos kolegijos posėdžiuose, kitų valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamose posėdžiuose, susitikimuose su užsienio valstybių delegacijomis skyriaus kompetencijos klausimais. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai užsienio valstybių institucijų organizuojamuose renginiuose bei darbo grupėse;

   10.5. vykdo kitus departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   11. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas ūkio ministro įsakymu.

    

   __________________________________

    

    

    


  • Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Raminta Krulikauskienė
   Donata Gipiškienė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos ūkio ministro

   2016 m. vasario 10 d.

   įsakymu Nr. 4-116

    

    

    

   Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

   PRAMONĖS IR PREKYBOS DEPARTAMENTO

   SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO POLITIKOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyrius (toliau – skyrius) yra Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento (toliau – departamentas) struktūrinis padalinys.
   2. Skyrius sprendžia uždavinius ir atlieka funkcijas nustatytas Ūkio ministerijos nuostatuose, departamento nuostatuose ir šiuose nuostatuose.
   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Ūkio ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

   4.1.       dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) politiką ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   4.2.      organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti verslumo skatinimo, viešųjų paslaugų verslui užtikrinimo ir SVV plėtros iniciatyvų įgyvendinimą Lietuvoje;

   4.3.       organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) SVV politikos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje;

   4.4.      rengti pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) dėl SVV politikos (verslumo skatinimo, viešųjų paslaugų verslui ir SVV plėtros srityse) formavimo.

   1. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1.       remdamasis ekspertinio vertinimo, verslo aplinkos analizės, apklausų ir kitais duomenimis rengia verslumo skatinimo ir SVV plėtros strateginius dokumentus. Pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, ministerijų ir kitų valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų veiklą rengiant ir įgyvendinant verslumo skatinimo ir SVV plėtros strateginius dokumentus;

   5.2.      rengia su SVV plėtra susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

   5.3.      teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl SVV aplinkos gerinimo, verslumo lygio didinimo, verslo subjektų konkurencingumo augimo skatinimo;

   5.4.      pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja strateginių verslumo dokumentų rengimą ir įgyvendinimą;  

   5.5.       užtikrina viešųjų paslaugų verslui prieinamumą Lietuvos apskrityse ir savivaldybėse, bendradarbiauja su savivaldybių institucijomis ir asocijuotomis verslo struktūromis;

   5.6.      teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei departamentui priskirtose viešosiose įstaigose, įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko (savininko) teises ir pareigas; rengia teisės aktų projektus šių viešųjų įstaigų veiklos, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo klausimais;