Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4 –472 VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR PROTOKOLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II. PASKIRTIS 4. Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija, ministerija) visuomenės informavimo strategijai rengti ir įgyvendinti, funkcijoms, užtikrinančioms visuomenės teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įgyvendinimą ir Ūkio ministerijos reputacijos gynimą, atlikti, informacijos ir komunikacijos vadybos priemonėms įgyvendinti, Ūkio ministerijos reputaciją stiprinantiems viešiems renginiams, spaudos konferencijoms organizuoti bei kasdieniam bendravimui su žiniasklaida užtikrinti, dalyvauti užsienio svečių vizitų viešinimo procese. III. VEIKLOS SRITIS 5. Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas veikia bendroje veiklos srityje - informacijos ir komunikacijos vadybos IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą: socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos ir informacijos studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą. 6.2. Turėti ne mažiau kaip 5 metų žurnalistinio ir ne mažiau kaip 2 metų ryšių su visuomene darbo patirtį. 6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą ir oficialios informacijos teikimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų rengimo taisykles. 6.4. Išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus. 6.5. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „Power Point“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis. 6.7. Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. Rengia ir visais prieinamais informavimo kanalais teikia visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms bei organizacijoms informaciją apie Ūkio ministerijos strateginius sprendimus, vykdomą ūkio politiką ir jos įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti Ūkio ministerijos veiklos viešinimą ir palankų įvaizdį visuomenėje. 7.2. rengia ir viešai skelbia su ministerijos kuruojamomis sritimis susijusią informaciją (tame tarpe informaciją, susijusią su Europos Sąjungos struktūrinės paramos įgyvendinimu, rengia ir koordinuoja informacines kampanijas ir viešinimo akcijas apie ministerijos veiklą. 7.3. Bendrauja su žurnalistais, atsako į jų klausimus, teikia arba organizuoja juos dominančios informacijos apie ministerijos veiklą suteikimą, informuoja juos apie svarbiausius ministerijoje vykstančius renginius. 7.4. Dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos viešuosius renginius (konferencijas, seminarus, verslo forumus, renginius žiniasklaidai ir kt.), užtikrindamas tinkamą pasirengimą jiems ir informacijos žiniasklaidos priemonėms pateikimą. 7.5. Atlieka viešosios informacijos analizės ir archyvavimo funkcijas, įvertindamas Ūkio ministerijai aktualių pranešimų žiniasklaidoje poveikį ministerijos įvaizdžiui. 7.6. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos agentūromis rengimą ir vykdymą. 7.7. Prižiūri Viešųjų ryšių ir protokolo skyriui priskirtas Ūkio ministerijos tinklalapio rubrikas, užtikrindamas, kad jose pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama. 7.8. atlieka vidinės komunikacijos užduotis – informuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie strateginius ūkio ministro sprendimus; 7.9. Pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe. 7.10. Vykdo kitus su Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus veikla susijusius ministerijos vadovybės ir Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Protokolo ir komunikacijos skyriaus vedėjui. ______________________________________________ Susipažinau: