Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-507 VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR PROTOKOLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PARTEIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II SKYRIUS PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga visuomenės informavimui apie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą užtikrinti, taip pat kitoms su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu Ūkio ministerijai priskirtose srityse užduotims vykdyti ir dalyvauti užsienio svečių vizitų organizavimo ir viešinimo procese. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – informacijos ir komunikacijos vadybos. IV SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos ir informacijos studijų krypties; 6.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį komunikacijos srityje; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, oficialios informacijos teikimo tvarką, išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles; 6.4. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus; 6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „Power Point“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis; 6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu (B1). V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. rengia ir visais prieinamais informavimo kanalais teikia visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms informaciją apie Ūkio ministerijos strateginius sprendimus, vykdomą ūkio politiką ir jos įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti Ūkio ministerijos veiklos viešinimą ir palankų įvaizdį visuomenėje; 7.2. rengia ir viešai skelbia su ūkio ministrui pavestomis valdymo sritimis susijusią informaciją (tame tarpe informaciją, susijusią su Europos Sąjungos struktūrinės paramos įgyvendinimu), rengia ir koordinuoja informacines kampanijas ir viešinimo akcijas apie Ūkio ministerijos veiklą; 7.3. bendrauja su žurnalistais, atsako į jų klausimus, teikia arba organizuoja juos dominančios informacijos apie Ūkio ministerijos veiklą suteikimą, informuoja juos apie svarbiausius Ūkio ministerijoje vykstančius renginius; 7.4. dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos viešuosius renginius (konferencijas, seminarus, verslo forumus, renginius žiniasklaidai ir kt.), užtikrindamas tinkamą pasirengimą jiems ir informacijos žiniasklaidos priemonėms pateikimą; 7.5. atlieka viešosios informacijos analizės ir archyvavimo funkcijas, įvertindamas Ūkio ministerijai aktualių pranešimų žiniasklaidoje poveikį Ūkio ministerijos įvaizdžiui; 7.6. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos agentūromis rengimą ir vykdymą; 7.7. prižiūri Skyriui priskirtas Ūkio ministerijos interneto svetainės rubrikas, užtikrindamas, kad jose pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama; 7.8. atlieka vidinės komunikacijos užduotis – informuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie strateginius ūkio ministro sprendimus; 7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe; 7.10. vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai; 7.11. laikinai nesant Skyriaus vedėjo ir Skyriaus patarėjo atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. _________________ Susipažinau: (Parašas) (Vardas ir pavadė) (Data)