Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4 – 472 VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR PROTOKOLO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 15. II. PASKIRTIS 4. Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija, ministerija) visuomenės informavimo strategijai rengti ir įgyvendinti, funkcijoms, užtikrinančioms visuomenės teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įgyvendinimą ir Ūkio ministerijos reputacijos gynimą, atlikti, informacijos ir komunikacijos vadybos priemonėms įgyvendinti, Ūkio ministerijos reputaciją stiprinantiems viešiems renginiams, spaudos konferencijoms organizuoti bei kasdieniam bendravimui su žiniasklaida užtikrinti, dalyvauti užsienio svečių vizitų viešinimo procese, ryšiams su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis palaikyti, užsienio svečių susitikimams su ministerijos valstybės tarnautojais (darbuotojais) organizuoti, programoms ministerijos kvietimu atvykusiems užsienio svečiams rengti ir vykdyti, užsienio svečių susitikimų su Lietuvos Respublikos ūkio ministru (toliau – ūkio ministras), Lietuvos Respublikos ūkio viceministrais, ministerijos kancleriu (toliau – ministerijos vadovybė) atmintinėms rengti, ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) vizitams į užsienį organizuoti, reprezentacinių lėšų panaudojimui kontroliuoti bei mėnesinei jų naudojimo ataskaitai rengti, vertėjavimui ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) susitikimų su užsienio svečiais metu organizuoti. III. VEIKLOS SRITIS 5. Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vedėjo pavaduotojas veikia bendroje veiklos srityje - informacijos ir komunikacijos vadybos IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą. 6.2. Turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį ir ne mažiau kaip 1 metų patirtį komunikacijos srityje. 6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą ir oficialios informacijos teikimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų rengimo taisykles. 6.4. Išmanyti vadybos principus, mokėti organizuoti kitų darbuotojų darbą, sugebėti diegti pažangius darbo organizavimo metodus. 6.5. Išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus, būti susipažinęs su oficialaus tarptautinio protokolo taisyklėmis ir normomis. 6.6. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai organizuoti, planuoti savo veiklą, rengti darbotvarkę. 6.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „Power Point“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis. 6.8. Mokėti anglų ir dar vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. Rengia ir visais prieinamais informavimo kanalais teikia visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms bei organizacijoms informaciją apie Ūkio ministerijos strateginius sprendimus, vykdomą ūkio politiką ir jos įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti Ūkio ministerijos veiklos viešinimą ir palankų įvaizdį visuomenėje. 7.2. rengia ir viešai skelbia su ministerijos kuruojamomis sritimis susijusią informaciją (tame tarpe informaciją, susijusią su ES struktūrinės paramos įgyvendinimu), rengia ir koordinuoja informacines kampanijas ir viešinimo akcijas apie ministerijos veiklą. 7.3. Bendrauja su žurnalistais, atsako į jų klausimus, teikia arba organizuoja juos dominančios informacijos apie ministerijos veiklą suteikimą, informuoja juos apie svarbiausius ministerijoje vykstančius renginius. 7.4. Dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos viešuosius renginius (konferencijas, seminarus, verslo forumus, renginius žiniasklaidai ir kt.), užtikrindamas tinkamą pasirengimą jiems ir informacijos žiniasklaidos priemonėms pateikimą. 7.5. Atlieka viešosios informacijos analizės ir archyvavimo funkcijas, įvertindamas Ūkio ministerijai aktualių pranešimų žiniasklaidoje poveikį ministerijos įvaizdžiui. 7.6. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos agentūromis rengimą ir vykdymą. 7.7. Prižiūri Viešųjų ryšių ir protokolo skyriui priskirtas Ūkio ministerijos tinklalapio rubrikas, užtikrindamas, kad jose pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama. 7.8. atlieka vidinės komunikacijos užduotis – informuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie strateginius ūkio ministro sprendimus; 7.9. Organizuoja įvairius oficialius, darbo ir kt. įvairių užsienio šalių vyriausybinių organizacijų atstovų, atvykstančių ministerijos kvietimu, vizitus, rengia ir vykdo tokių vizitų programas. Organizuoja ministerijos vadovybės, ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) oficialius, darbo ir kitokio pobūdžio vizitus į užsienį, prireikus sudaro programas, informuoja diplomatines ir kitas suinteresuotas institucijas apie jų vizitą; 7.10. Nesant skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas. 7.11. Pagal kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe; 7.12. Vykdo kitus su Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus veikla susijusius ministerijos vadovybės ir Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vedėjui. ___________________________________________________ Susipažinau: Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus Vedėjo pavaduotojas Sigita Šležienė 2009 m. spalio 1 d.