Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 4-39 CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – CVAS) vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 17 II. PASKIRTIS 4. Vedėjo pareigybė skirta CVAS darbui organizuoti, siekiant sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bei jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų (toliau – pavaldūs juridiniai asmenys) veiklos tikslus. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – vidaus audito. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės, viešojo administravimo arba ekonomikos studijų krypties; 6.2. turėti 5 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityse ir 3 metų vadovaujamo darbo patirtį; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reguliuojančiais vidaus auditą ir Europos Sąjungos paramos lėšų privalomųjų patikrinimų reikalavimus, Tarptautiniais vidaus audito standartais, gebėti juos taikyti praktiškai; 6.4. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisyklėmis, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis; 6.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 6.6. mokėti užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. atsako už CVAS veiklą ir organizuoja CVAS darbą pagal ūkio ministro patvirtintus CVAS nuostatus, kad būtų užtikrinta CVAS atliekamų funkcijų kokybė; 7.2. atsižvelgiant į Ūkio ministerijos veiklos specifiką, rengia ir teikia ūkio ministrui tvirtinti CVAS vidaus audito metodiką; 7.3. paskirsto darbus CVAS valstybės tarnautojams ir darbuotojams, koordinuoja ir kontroliuoja jų veiklą; 7.4. planuoja CVAS veiklą, sudaro strateginius ir metinius CVAS veiklos planus, atsižvelgiant į atliktą Ūkio ministerijos veiklos rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderina su ūkio ministru; 7.5. ūkio ministro pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai kitose valstybės institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, palaiko profesinius ryšius su užsienio ir valstybės institucijomis vidaus audito klausimais, kad būtų suteikta ir (ar) gauta informacija pagal kompetenciją; 7.6. pataria ūkio ministrui, Ūkio ministerijos administracijos padalinių bei pavaldžių juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais, siekdamas užtikrinti Ūkio ministerijos bei pavaldžių juridinių asmenų veiklos gerinimą; 7.7. siekdamas išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja CVAS veiklą keisdamasis informacija su kitais CVAS valstybės tarnautojais ir darbuotojais; 7.8. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą, siekdamas įsitikinti ar tinkamai įgyvendinami ūkio ministro bei pavaldžių juridinių asmenų vadovų sprendimai dėl vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų; 7.9. rengia projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimo, lėšų panaudojimo, įgyvendinimo bei kitas vidaus audito metodikas, procedūras, kad būtų užtikrintas tikslingas Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų lėšų panaudojimas Lietuvoje; 7.10. sudaro sąlygas CVAS valstybės tarnautojams ir darbuotojams tobulinti profesinius įgūdžius, siekiant, kad vidaus auditas būtų atliekamas profesionaliai ir kvalifikuotai; 7.11. organizuoja Ūkio ministerijos, jos administracijos padalinių, pavaldžių juridinių asmenų vidaus auditą, prižiūri CVAS valstybės tarnautojų ir darbuotojų atliekamą vidaus auditą ir vertina jo kokybę bei CVAS valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ir darbinę veiklą; 7.12. dalyvauja Ūkio ministerijos, jos administracijos padalinių, pavaldžių juridinių asmenų vidaus audituose; 7.13. teikia pasiūlymus ūkio ministrui dėl CVAS valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo; 7.14. kasmet iki kovo 1 d. parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir ūkio ministrui metinę CVAS veiklos ataskaitą; 7.15. pagal CVAS kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų darbe; 7.16. atlieka kitus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus su CVAS veikla susijusius ūkio ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ūkio ministrui. ______________ Susipažinau: _________________________ (Parašas) _________________________ (Vardas ir pavardė) _________________________ (Data)