Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-197 CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – CVAS arba Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II SKYRIUS PASKIRTIS 4. CVAS vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ministerija) bei jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų (toliau – pavaldūs juridiniai asmenys) sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus, vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai, patarti, kaip nustatytus neatitikimus ištaisyti. III SKYRIUS VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – vidaus audito. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties; 6.2. turėti 3 metų darbo patirtį vidaus audito arba audito srityje; 6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 1 lygiu; 6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer; 6.5. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, ministerijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais vidaus auditą ir kontrolę, viešųjų juridinių asmenų veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles; 6.6. būti susipažinusiam su Tarptautiniais vidaus audito profesinės praktikos standartais; 6.7. išmanyti vidaus audito, atrankinių veiklos ir valdymo patikrinimų procedūras; 6.8. išmanyti buhalterinės apskaitos organizavimą pavaldžiuose juridiniuose asmenyse; 6.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas; 6.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. tikrina ir vertina ministerijos ir jos administracijos padalinių bei pavaldžių juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, siekdamas sistemingai ir visapusiškai įvertinti jų vykdomą veiklą: 7.1.1. veiklos atitiktį iškeltiems tikslams bei uždaviniams, Lietuvos Respublikos įstatymams bei jų įgyvendinamiesiems teisės aktams, ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų laikymąsi; 7.1.2. sukurtos ir įdiegtos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų pakankamumą, veiksmingumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą; 7.1.3. esamų informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir projektus; 7.1.4 finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku; 7.1.5. materialinių ir finansinių išteklių naudojimo efektyvumą; 7.1.6. valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apsaugą; 7.1.7. lėšų panaudojimą investicijoms; 7.1.8. darbo organizavimą ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą; 7.1.9. organizacinės sistemos ir valdymo optimalumą; 7.1.10. korupcijos rizikos valdymo vertinimą. 7.2. atlieka priskirtų ministerijai valdyti projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos bei užsienio valstybių institucijų ar fondų lėšų, administravimo, lėšų panaudojimo bei įgyvendinimo vidaus auditą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemų vidaus auditus, deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimus, patikras vietoje, kad būtų užtikrintas tikslingas Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų lėšų panaudojimas Lietuvoje; 7.3. rengia vidaus audito programas, ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas, atlieka pažangos stebėjimą (veiklą po audito), siekdamas užtikrinti ministerijos bei jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą; 7.4. formuoja bei teikia CVAS vedėjui pasiūlymus, kaip tobulinti vidaus audito atlikimo darbo dokumentus (metodines rekomendacijas, testus, klausimynus ir kt.), kad būtų užtikrinta CVAS atliekamų funkcijų kokybė; 7.5. savarankiškai planuoja konkretaus vidaus audito atlikimo eigą, pasirenka metodus, testus, standartus ir kt., kad užtikrintų CVAS atliekamų darbų įvykdymą kokybiškai ir laiku; 7.6. tvarko CVAS bylas, nustatyta tvarka atiduoda jas į ministerijos archyvą; 7.7. atlieka kitas įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytas funkcijas bei CVAS vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su vidaus auditu, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus CVAS vedėjui. ________________________________ Susipažinau: _________________________ (Parašas) _________________________ (Vardas ir pavardė) _________________________ (Data)