Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. Įsakymu Nr. 4-679 EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ DEPARTAMENTO EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Europos Sąjungos reikalų departamento (toliau – departamentas) Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 16. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti kad būtų kokybiškai atliekamos skyriaus funkcijos. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešojo administravimo ir specialioje veiklos srityje – Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalų koordinavimo. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) – socialinių, fizinių, humanitarinių, biomedicinos arba technologijos mokslų studijų srities. 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos narystę ES; 6.3. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; 6.4. išmanyti ES reikalų koordinavimo tvarką ir reikalavimus Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius ES reikalų koordinavimą; 6.5. išmanyti pagrindines ES politikos nuostatas ūkio ministrui pavestose valdymo srityse; 6.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis; 6.7. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo su ES institucijomis arba darbo su ES dokumentais, arba darbo su ES projektais patirtį; 6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles; 6.9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, pažymas; 6.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer; 6.11. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu; 6.12. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. vadovauja skyriui, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, atstovauja skyriui, kad būtų užtikrintas efektyvus ES reikalų koordinavimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje (toliau – Ūkio ministerija, ministerija); 7.2. atlieka funkcijas susijusias su atstovavimo ES institucijose koordinavimu pagal ūkio ministrui pavestas valdymo sritis, teikia siūlymus dėl atstovavimo ES institucijose ir Lietuvos Respublikos pozicijų prioritetų, kad būtų užtikrintas veiksmingas atstovavimas; 7.3. departamento direktoriaus pavedimu organizuoja pasirengimą ES Konkurencingumo tarybai, organizuoja ir koordinuoja ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) atstovavimą ES Tarybos posėdžiuose, kuriuose departamento valstybės tarnautojai (darbuotojai) dalyvauja kaip delegacijos nariai; 7.4. departamento direktoriaus ar departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu atlieka pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje darbus; 7.5. prireikus, departamento direktoriaus pavedimu teikia su skyriaus funkcijų atlikimu susijusius pavedimus Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, kad būtų gauta efektyviam ES reikalų koordinavimui Ūkio ministerijoje reikalinga informacija; 7.6. bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos nuolatine atstovybe ES, kitomis Lietuvos Respublikos, ES institucijomis, nustatyta tvarka valstybės institucijoms teikia reikiamą informaciją, kad būtų užtikrintas efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas; 7.7. palaiko ryšius su ūkio ministro paskirtais specialiaisiais atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES, departamento direktoriaus pavedimu koordinuoja jų veiklą, kad būtų efektyviai valdoma informacija apie ES institucijose svarstomus klausimus ir užtikrintas efektyvus atstovavimas Ūkio ministerijai; 7.8. pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų raštus, kad būtų pateikta su ES reikalais susijusi informacija; 7.9. ministerijos vadovybės įgaliojimu dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, taip pat kituose renginiuose Lietuvoje bei užsienyje, kad būtų užtikrintas veiksmingas atstovavimas Ūkio ministerijai; 7.10. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, grupėms priskirti uždaviniai; 7.11. pagal skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe; 7.12. vykdo kitus ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir departamento direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui. Susipažinau: (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)