Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 4-524 EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ DEPARTAMENTO EUROPOS SĄJUNGOS VIDAUS RINKOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Europos Sąjungos reikalų departamento (toliau – Departamentas) Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II SKYRIUS PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką Departamento viduje veikiančio Lietuvos SOLVIT centro darbą. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių piliečių ir įmonių teisių ir laisvių ES vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą); 6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų teisinio darbo patirties; 6.3. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu; 6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus; 6.6. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES sutarčių nuostatomis, ES institucine struktūra, sprendimų priėmimo, ES teisės pažeidimų ir skundų Europos Komisijai nagrinėjimo procedūromis; 6.7. būti susipažinusiam su ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus, išmanyti ES vidaus rinkos sritis ir jas reguliuojančių ES bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas; 6.8. išmanyti ES vidaus rinkos politikos tikslus, funkcionavimo principus, vidaus rinkos srityje dirbančių valstybės institucijų ir įstaigų struktūrą ir Lietuvos ekonominės integracijos į ES vidaus rinką procesus; 6.9. būti susipažinusiam su SOLVIT tinklo veikla, funkcijomis bei tinklo veiklą reguliuojančiais teisės aktais, taip pat su kitų ES informacijos ir pagalbos tarnybų veikla. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES valstybių narių piliečių ir įmonių pateiktus skundus Lietuvos SOLVIT centrui; 7.2. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių SOLVIT centrų, Europos Komisijos, kitų ES informacijos ir pagalbos tarnybų bei Lietuvos Respublikos institucijų atsakingais darbuotojais SOLVIT tinklui aktualiais klausimais, dalyvauja ES valstybių narių bei Europos Komisijos organizuojamuose SOLVIT centrų darbiniuose susitikimuose; 7.3. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su SOLVIT tinklo veikla, tvarko su atliekamomis funkcijomis susijusius dokumentus, kad būtų užtikrintas efektyvus SOLVIT centro darbas; 7.4. viešina SOLVIT tinklo veiklą; 7.5. dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijai ES vidaus rinkos srityje kelti; 7.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe; 7.7. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. _____________________ Susipažinau: (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)